بذر تریتیکاله اصلاح شده و ضد عفونی شده

قیمت بذر تریتیکاله
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
14,000تومان

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید

اگر برای اولین بار میخواهید تریتیکاله کشت کنید حتما مطالب زیر را کامل بخوانید یا برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

تریتیکاله در کدام مناطق قابل کاشت است:

تریتيكاله به دامنه وسيعي از شرايط اقليمي متفاوت سازگاري دارد و همين عامل آن را به عنوان يك گياه شاخص در ميان غلات معرفي مينمايد. تريتيكاله از آنجاييكه ارزش غذايي بالاتري نسبت به چاودار دارد ميتواند جايگزين مناسبي براي چاودار مخصوصاً در نقاطي كه كشت گندم امكان پذير نيست يا عملكرد مناسبي از آن به دست نمي آيد باشد اين امر يك امتياز اقتصادي مهم در نقاط مختلف دنيا براي اين گياه محسوب مي گردد.

 

مزرعه تریتیکاله

 

عکس مزرعه تریتیکاله

نور مورد نیاز برای کشت تریتیکاله:

تريتيكاله هاي اوليه با وجود دوره رشد طولاني احتياج به طول روز زياد داشته اند انتقال صفت و عدم حساسيت به طول روز از گندم هاي مكزيكي به تريتيكاله باعث بهبود سازگاري آن در نواحي با عرض هاي كم گرديده است و ارقام توليد شده به طول روز غالباً بي تفاوت بوده و محدوديتي از نظر تاريخ كاشت ندارند.

حرارت مورد نیاز برای کشت تریتیکاله:

در تريتيكاله حداقل دما براي شروع جوانه زني 5 درجه سانتيگراد، دماي مطلوب 20 درجه سانتيگراد و حداكثر دما براي شروع جوانه زني 30 درجه سانتيگراد گزارش شده است و مقاومت به سرما در بعضي از واريته ها مشابه گندم و چاودار زمستانه است و همچنين مشخص شده تحمل تريتيكاله نسبت به دماهاي كم در اوايل دوره رشد رويشي بيشتر از گندم است.

رطوبت مورد نیاز برای کشت تریتیکاله چقدراست:

تحمل تريتيكاله به خشكي در نواحي نيمه خشك از قبيل مناطق جنوبي با بارندگي سالانه حد اكثر 400 تا 700 ميليمتر قابل توجه بوده و تحت اين شرايط عملكرد نسبتاً مطلوبي به دست آمده است و بعضي از ارقام تريتيكاله تحمل به خشكي آن نسبت به گندم بيشتر مي باشد.

خاك مناسب برای کشت تریتیکاله چه خصوصیاتی باید داشته باشد:

مطابق گزارشات رسيده از نواحي مختلف دنيا تريتيكاله جايگزين مناسبي براي چاودار در خاك هاي غير حاصل خيز و شني مي باشد با اين تفاوت كه عملكرد آن در اين نواحي به مراتب بيشتر است از چاودار. همچنين مشخص شده است كه تريتيكاله دامنه سازگاري وسيعي به كاشت در خاكهاي اسيدي با pH كم دارد و همچنين تريتيكاله گياهي است مقاوم به شوري به خصوص مقاومت به شوري در مراحل اوليه رشد در مقايسه با گندم و جو كاملاً مشهود است . عملكرد تا ميزان7/3 دسيزيمنس در متر(واحد شوري و معادل ميلي موس در سانتيمتر) تحت تأثير شوري خاك قرار مي گيرد.

تناوب زراعي تریتیکاله چگونه باید باشد:

تريتيكاله از نظر خصوصيات مورفولوژيكي از جمله شكل و ساختمان ريشه، اندام هاي هوايي و دوره رشد و نمو شبيه گندم مي باشد لذا معمولاً در مقايسه مي توان آن را در رديف گندم قرار داد. بنابراين تحت شرايط متفاوت آب و هوايي، تناوبي كه براي گندم توصيه مي شود جهت تريتيكاله نيز صادق است.

مراحل آماده سازي زمين برای کشت تریتیکاله چگونه انجام میشود:

كليه مراحل آماده سازي زمين مانند گندم و جو در منطقه مي باشد و كشت با بذركارهاي غلات صورت مي پذيرد.

بهترین تاريخ كاشت برای کشت تریتیکاله چه زمانی است:

با توجه به اين كه كمينه دما براي جوانه زدن تريتيكاله مانند چاودار و يولاف 2 تا 3 درجه سانتيگراد است ولي زود كاشت آن به مدت 10 روز در قياس با گندم ( مرسوم در منطقه ) باعث پر شدن مناسبتر دانه ميگردد.

تریتیکاله در مناطق معتدل و سردسیر از اواسط مرداد ماه تا اواسط آبان ماه قابل کاشت است.

در هر هکتار چند کیلو بذر تریتیکاله برای کاشت نیاز است:

تراكم بوته داراي همبستگي قبلي با شرايط دوره رويش و تأمين رطوبت آن زمان دارد. و تراكم بوته با ميزان رطوبت مي تواند راندمان استفاده از آب و عملكرد را در حد مطلوب حفظ نمايد . روي هم رفته تعداد 350 تا 400 بوته در هر متر مربع كه مترادف است با 140 تا 160 كيلوگرم بذر در شرايط حاصلخيزي متوسط و به قوه ناميه استاندارد مناسب تشخيص داده شده است.

عمق كاشت بذر تریتیکاله چند سانتی متر باید باشد:

عمق كاشت در زراعت تريتيكاله از گندم كمتر ميباشد آزمايشات انجام شده در كميت نشان ميدهد كه عمق كاشت بيشتر از 6 سانتيمتر ميتواند عملكرد را كاهش دهد در صورتي كه عملكرد گندم وقتي عمق بذركاري 9 سانتيمتر باشد نيز كاهش پيدا نمي كند اما عمق بذركاري تريتيكاله به دليل پايين بودن قدرت ناميه بذر نبايد بيشتر از 6 سانتيمتر گردد.عمق مطلوب كاشت 2 تا 4 سانتيمتر ميباشد وكاشت عميق تر، تراكم بوته وعملكرد دانه را كاهش مي دهد.

نيازهاي غذايي گیاه تريتيكاله چگونه است:

فاكتورهايي نظير آب و هوا، حاصلخيزي خاك، رطوبت و ژنوتيپ و نوع برداشت (علوفه و دانه و يا علوفه) بايد مد نظر گرفته شود ولي در شرايط حاصلخيزي متوسط تا نامناسب براي كسب عملكرد مطلوب و در تاريخ كاشت اپتيمم افزايش 80 كيلوگرم فسفات و 80 كيلوگرم پتاس و 120 كيلوگرم ازت در هكتار تا كنون عملكرد قابل قبول دانه را همراه داشته است.

آبياري گیاه تریتیکاله چگونه باید انجام شود:

در آزمايشاتي كه در كشور صورت پذيرفته در شرايط حاصلخيزي محدود و بارندگي طبيعي طي سه سال به ترتيب 443 ، 309 ، 239 ميليمتر طي دوره رويش نشان داده كه عملكرد دانه ارقام تريتيكاله حدود 21 درصد بر عملكرد گندم برتري داشته كه به نظر در شرايط بسيار مناسب بارندگي تا 400 ميليمتر بهترين راندمان را دارا مي باشد . در شرايط آبياري با توجه به اينكه بين عملكرد دانه و طول پر شدن آن همبستگي قوي و مثبت وجود دارد و در زمان پر شده دانه نياز به آب مشاهده مي گردد. همچنين تأمين آب نياز به بستگي به نوع برداشت نيز دارد (شرايط دومنظوره علوفه بي دانه). در استان خراسان پس از يك تا دو نوبت سر چر داده در اوايل بهار اقدام به كود دهي و آبياري بعدي مي نمايند و كشت آن در اكثر اراضي كه از آب برخوردار است توصيه مي شود در كل اگر مانند گندم و جو آبياري شود عملكرد بسيار خوبي خواهد داشت.

کدام علف های هرز به طور رایج در مزرعه تریتیکاله رشد میکنند:

وجود علف هاي هرز در مزارع از اين نظر كه برروي رشد گياهان زراعي اثر نامطلوب دارند همواره مشكل ساز بوده است لذا مبارزه با علفهاي هرز توسط روش هاي متفاوت شيميايي، زراعي و مكانيكي صورت مي پذيرد. علفهاي هرز مزارع تريتيكاله مشابه علفهاي هرز مزارع گندم مي باشد به اين جهت كليه روش هايي كه براي مبارزه با علفهاي هرز مزارع گندم استفاده مي شود را در مورد تريتيكاله مي توان اعمال نمود. از آنجاييكه در مراحل ابتدائي نسبت به علفهاي هرز داراي رشد سريعترمي باشد لذا مي توان با سايه اندازي بر روي علفهاي هرز مانع رشد يا كاهش رشد آنها گردد كه اين امر خود نوعي كنترل بيولوژيكي است كه از طريق تريتيكاله اعمال مي گردد.

عملکرد تریتیکاله در هر هکتار چقدر است:

اگرچه هدف از بوجود آوردن تريتيكاله بدواً مصادف تغذيه انسان بوده ولي هم اكنون عمدتاً به عنوان يك نبات علوفه اي در جهان كشت مي گردد ودر قياس با جو ميزان دانه توليدي دو برابر عملكرد دانه جو و مجموع ماده خشك (علوفه توليدي پس از هر چين و دانه استحصالي) 1/5 برابر جو است عملكرد دانه دو رقم تريتيكاله مناسب ايران در مقايسه با ارقام شاهد گندم اصلاح شده مجموعاً 20 درصد برتري عملكرد داشته است كه در تمام مناطق نسبت به گندم بايد در نظر گرفته شود.

در استان خراسان در صورتيكه در طول مراحل اوليه رشد سرچر داده شود ميزان توليد دانه در هكتار حدود 3/5 تا 4 تن بوده ودر صورتيكه برداشت علوفه صورت نپذيرد متوسط عملكرد دانه 6 تا 7 تن در هكتار بوده است. عملكرد آن در كشورهاي جهان متفاوت بوده و در بعضي كشورها ميانگين عملكرد 6/8 تا 7/5 ولي طبق گزارشات عملكرد آن بيش از 9 تن در هكتارمي باشد. برداشت آن شبيه به ساير غلات با كمباين صورت مي پذيرد. اين گياه مقاومت خوبي نسبت به ريزش دانه دارد.  

بذر تریتیکاله را از کشاورزی که آن را تولید کرده است چند میخرند:

یکی از مهمترین دغدغه های کشاورزانی که قصد کشت تریتیکاله دارند این است که پس از برداشت بذر تریتیکاله را از ما چند میخرند، در صورتی که بتوانید در بازار آزاد مشتری پیدا کنید معمولا قیمت تریتیکاله از قیمت جو بالاتر است.

در صورتی که سیلوهایی دولتی خریدار بذر تریتیکاله باشند معمولا به قیمت جوی معمولی تریتیکاله را خریداری میکنند.

بذر تریتیکاله به صورت بوجاری شده و در کیسه های 45 کیلویی با کیفیت بسیار بالا عرضه میشود.

جهت دریافت مشاوره رایگان برای کاشت تریتیکاله و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

 

وزن کیسه 45 کیلو گرم