بذر خیار فضای باز امپراطور 2500 عددی

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: شرکت بذر سمینیس
520,000تومان

شرکت تولید کننده: سیمینیس آمریکا

نوع رقم: هیبرید و اف یک

مشخصات محصول خیار امپراطور: قلمی وکشیده به رنگ سبز پررنگ

رنگ میوه خیار امپراطور: سبز پررنگ

میزان بذر مصرفی بذر خیار امپراطور در هکتار: در هر هکتار  ۳۰تا ۶۰هزار بذر

 نوع بسته بندی بذر خیار امپراطور : پاکت

 مقاوم به : گرما و سرما

 قوه نامیه بذر خیار امپراطور: 86 درصد

تعداد بذر در هر پاکت: ۲۵۰۰عدد

کشور تولید کننده بذر خیار امپراطور: آمریکا

 مشخصات گیاهشناسی خیار:
خیار گیاهی یکســاله اســت که حدود 30 گونه آن در آســیا و آفریقا به ثبت رسیده است. ریشه خیار ســطحی و گســترده اســت و فقط تعداد معدودی از ریشــه ها میتوانند بیش از عمق 0/5 متری نفوذکنند. انشــعابات زیاد اطراف ریشــه باعث میشود تا سیستم ریشــه ای این گیاه ســطحی و در عمق کمی از خاک قرار گیرند ولی درخاک های ســبک میتوانند تا عمق 80 ســانتیمتری نیز نفوذ کنند.
برگ هــای بوته خیار بسیار پهن و بزرگ بوده و به وسیله دمبرگ هایی بزرگ به صورت متناوب به ســاقه متصل شده اند. ساقه خیار به رنگ سبز روشــن، آبدار و داراي پوســت نازك است.  معمولا روی بوته خيار بين 5 تا 8 ســاقه فرعي مشــاهده میشود. خیــار گیاهی یک پایه اســت ولی گل هــای نر و ماده آن به صورت از هم جدا هســتند.گل های نر معمــولا گروهــی ولــی گلهای مــاده به طــور جداگانه ظاهر میشوند.گلهای نر زودتر از گلهای ماده ظاهر شده و تعداد آنها نیز بیشتر است. بعضی از ارقام خیار گل های دو جنســی دارند. رنگ ميوه از سبز روشن تا سبز تيره متغير و ســطح آن مي تواند كركدار، داراي خار و يا فاقد هر دو باشــد. به طور كلــي صفات ظاهري ميــوه عامل مهمــي در شناســايی و طبقه بندي ً ميوه جمعيت هاي گياه به شــمار مــي رود. معمولا خيار نارس برداشــت مي شود مگر اينكه توليد بذر مد نظر باشــد.
هشدار:
در صورتي كه ميــوه خيار به موقع چيده نشود، رشد آن ســاير گل هاي ماده را تحت تاثير هورموني قرار ميدهد و رشــد ساير ميوه ها را كند و يا متوقف مي كند.
 آب و هوای مناسب خيار:
گياهي مناسب براي مناطق گرمسيري و نيمه گرمســيري اســت. حداقل دما برای جوانه زدن بذر خیار 12 درجه ســانتیگراد و مناسبترين دامنه دمائي براي رشــد و توليــد ميوه 23 تا 27 درجه سانتيگراد است. در دماي بالاتر از 30 درجه سانتيگراد گياه به رشد رويشي تمايل پيدا مي كند و ميــزان ميوه كاهش مي يابد. بــا كاهش دما تا 23 درجه تمايل گياه به توليد گل بيشــتر مي شــود. در دمای پايينتر از 23 درجه، رشــد كند شده و عملكرد كاهش پيدا مي كند. تغییرات شدید دمای شب و روز و میزان دمای کم در شب میتواند باعث کاهش طعم و مزه، تلخی خیار، بد شکل شدن میوه ها و نیز افتادن میوه های کوچک شــود. دمای حداکثر برای خیار 40 درجه سانتیگراد گزارش شده است. 
خاک و کود به طورکلی خیار در هر نوع خاکی قابل کشت است ولی خاک مناسب برای خیار تشکیل شده است از 20 تا 40 درصد ذرات خاک و 60 تا 80 درصد حفره های هوا (حفره هــای آب 40 تا 50 درصد و حفره های هوا 20 تا 30 درصد). کودهای آلی مثل کودهای حیوانی، کمپوســت و یا تــورب میتوانند این شــرایط ایده آل را فراهــم کنند. خیار با کیفیــت عالی در خاک های ســبک و گرم با آب کافی به عمل می آید. زمین های خیلی سرد و خیلی گرم برای کشت این گیاه مناسب نیستند. چنانچه زودرســی مورد توجه باشد، خاک بایــد شــنی و لومی باشــد ولی چنانچــه محصول بیشــتری موردنظر اســت، بایــد آن را در خاک های رســی لومــی بکاریم. خیار نســبت بــه دو نوع کود دامی و شــیمیایی عکس العمل مثبت نشان میدهد. مقــدار کود دامی برای این گیاه بــه عواملی همچون حاصلخیــزی خاک، میزان کود دامی داده شــده در کشــت قبلی، نوع کشــت قبلی و بالاخــره قرار دادن گیاهان تیــره بقولات در تناوب بســتگی دارد. اگر از نظر مصــرف کود دامــی محدودیتی وجود نداشــته باشــد، میتوان بین 25 تا 30 تن در هکتار کود دامی بــه زمین اضافه نمود. در بســیاری از نقاط اســتفاده از کود ســبز نیز معمول اســت. در نقاطی که از کود دامی و کود سبز استفاده نمیشود، استفاده از کودهای شــیمیایی ضروری اســت.  مقدار 100 تا 120 کیلوگرم ازت، 150 تا 180 کیلوگرم فسفر و در حدود 70 تا 80 کیلوگرم پتاس در هکتار توصیه میشود. البته مقداری از کود ازته را نیز بهصورت سرک به خاک میدهیم. کود ســرک را میتوان در دو یا سه مرحله به زمین اضافه کرد. اولین مرحله وقتی است که شاخههای فرعی شروع به رشد میکنند. در هر مرتبه میتــوان بین 40 تا 60 کیلوگرم کــود ازته به زمین داد. ازت در رشــد رویشی و همچنین رشد میوه نقش مهمی دارد.
آماده سازي زمين برای کاشت خیار:
در نواحي معتدل كشور،‌ كشــت خيار به صورت بهاره انجام ميشود ولي در نواحي گرم نظير خوزستان كشت در زمستان انجام مي گيرد. به هرحال گياه خيار براي توليد عملكرد مناســب نياز به آماده سازي بستر دارد. شخم اوليه عميق بوده و معمولا در شخم اوليه تا 30 تن در هكتار كود دامي کاملا پوســيده به خاك اضافه ميشــود که بافت خاك براي كشــت خيار آماده شــود. شخم ثانويه قبل از كاشــت و در اوايل بهار در كشــت هاي بهاره يا اوايل زمســتان در نواحي گرم و در كشت هاي زمســتاني صورت ميگيرد. خاك هايــي كه غني از مواد آلي هســتند براي كشت خيار مناسب تر هستند. آماده ســازي زمين زراعــي به صورت جوي و  پشــته انجام ميگيرد. عرض جوي ها 60 ســانتيمتر و عرض پشــته ها بيــن 1/5 تا 2 متــر در نظر گرفته ميشود. كشت در دو طرف جوي انجام ميشود. فاصله بوته ها بسته به رقم از 30 تا70 سانتيمتر متغير است. در ايران كشــت و برداشــت خيار به صورت سنتي و بدون استفاده از ماشين صورت ميگيرد.
كاشت، داشت، برداشت خیار:
ریشــه ی گیاهان این تیره بسیار حساس اند و به محض کوچکترین صدمه، گیاه خشــک میشود. مقدار بذر مــورد نیاز برای کشــت یک هکتار خیــار بین 3 تا 4 کیلوگرم متغیر می باشد. از جملــه عوامــل محیطی که باعــث عدم خروج جوانه از خاک میگردد، ســله بستن زمین می باشد. بارندگی های زیاد در اوایل دوره کاشت میتواند باعث ســله بستن زمین شــود. در صورت مشــاهده چنین وضعیتی، با استفاده از ادواتی همچون بیلچه، بایستی با دقت زیاد اقدام به سله شکنی شود. ً ميــوه خيار به صــورت نارس برداشــت  ميشــود. اولین برداشت 60 الی 70 روز پس از کاشت میباشد. برای برداشت خیار به صورت نارس باید مرتب در مزرعه گردش کرد و خیارهای ســبز قلمی را چید. برداشت بلافاصله دوتا سه روز از یکدیگر انجام میشود. برداشــت برای خیارشــور روزانه انجام میشــود. در صورتي كه هدف توليد بذر باشد بايد اجازه داد تا ميوه كامل رشد كرده و دوره رشــد فيزيولوژيكي خود را با يك آبياري پايان برساند. در شرايط فضاي آزاد معمولا بين دو برداشت انجام مي شود. تعداد چينها با توجه به رقم و شــرايط محيطي و آماده سازي زمين ممكن است تا 20 بار هم انجام شود. برداشت مكانيزه در ايران مرسوم نيســت ولي در كشورهایي كه درزمینه صنايع تبديلي خيار فعال تر هستند، بسیار استفاده میگردد.
 
 
 
 
 
تعداد بذر در هر بسته 2500 عدد