بذر ذرت علوفه ای 704 کشت و صنعت و دامپروری پارس مغان

فروش بذر ذرت 704 دشت مغان هیبرید سینگل کراس
195,000تومان
توجه : قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز بذر ذرت 704 تماس بگیرید
 
فیلم معرفی بذر ذرت 704 مغان را حتما ببینید

مشخصات بذر ذرت علوفه ای هیبرید 704 مغان به صورت زیر است:

وزن کیسه بذر ذرت علوفه ای 704 چند کیلو هست؟

25 کیلو گرم

درصد خلوص بذر ذرت علوفه ای 704 چقدر است؟

98 درصد

درصد قوه نامیه یا جوانه زنی بذر ذرت علوفه ای 704 چقدر است؟

88 درصد

فاصله ردیف کاشت بذر ذرت علوفه ای 704 چند سانتی متر باید باشد؟

کشت دانه ای 70 سانتی متر و کشت علوفه ای 75 سانتی متر

عمق کاشت بذر ذرت علوفه ای 704 چند سانتی متر باید باشد؟

3 تا 5 سانتی متر

فاصله کشت بذر روی ردیف بذر ذرت علوفه ای 704 چند سانتی متر باشد؟

کشت دانه ای 18 تا 20 سانتی متر و کشت علوفه ای 14 تا 16 سانتی متر

میزان بذر مصرفی بذر ذرت علوفه ای 704 در هر هکتار چند کیلو پیشنهاد میشود؟

در کشت دانه ای 20 کیلو گرم و در کشت علوفه ای 25 کیلو گرم در هر هکتار

تعداد بذر مصرفی ذرت علوفه ای 704 در هر هکتار چند عدد پیشنهاد میشود؟

کشت دانه ای 65 تا 75 هزار عدد و کشت علوفه ای 85 تا 95 هزار عدد

طول دوره رشد ذرت علوفه ای 704 از زمان کاشت تا برداشت چند روز است؟

کشت دانه ای 125 تا 135 روز

کشت علوفه ای 90 تا 100 روز

 مناسب ترین زمان کاشت بذر ذرت 704 چه فصلی است؟

اواسط بهار تا اوایل تابستان

رقم ذرت هیبرید سینگل کراس 704 مغان رقمی دیررس است و مناسب برای کشت در مناطق گرمسیر و سردسیر کشور بوده که در سال 1359 معرفی گردید. این رقم که از نظر گروه رسیدن جزو ارقام دیررس است.

میانگین وزن هزار دانه ای برابر با 350 گرم و به طور متوسط 16 ردیف دانه در بلال دارد و متوسط طول و قطر بلال آن به ترتیب به 22 و 48 سانتی متر و ارتفاع بوته به 300 سانتیمتر میرسد.

به طور متوسط 67 روز تا ظهور گل تاجی آن زمان نیاز است. زمان مورد نیاز سبز شدن تا رسیدن فیزیولوژیکی 135-125 روز میباشد.

میانگین عملکرد دانه این رقم 8 تن در هکتار است و تراکم مطلوب در مزرعه 72-65 هزار بوته در هکتار است و در اکثر استانهای کشور قابل کشت است.

در استانهای سردسیر برای تولید علوفه و در استانهای معتدل و گرمسیر به صورت دو منظوره (دانه ای و علوفه ای) قابل بهره برداری است. این رقم جهت تغذیه انسان ، خوراک دام و طیور و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این رقم نسبت به فوزاریوم و سیاهک مقاومت نسبی دارد.

چگونه بذر ذرت 704 مغان را بکاریم؟

روش كاشت بذر ذرت 704 مغان:

ايجاد جوي و پشته با عرض متناسب با استفاده از ماشين آلات ويژه در موقع كشت ذرت، علاوه برتهيه بـستر مناسـب جهـت كـشت و تـأمين حاصـلخيزي خـاك، بايـد بـه عـواملي مثـل: انتخاب رقم هيبريد مناسب، انتخاب بذر، عمق كاشت، تاريخ كاشت وتراكم بوته توجه كافي گردد.

آبیاری مزرعه ذرت 704 چگونه انجام میشود؟

ذرت گياهي است آب دوست و در مراحـل مختلـف رشـد نسبت به تـنش خـشكي حـساس مـي باشـد. خـشكي در كليـه مراحــل رشــد ذرت ايجــاد خــسارت مــي نمايــد. از مــرگ گياهچه هـاي جـوان در اوايـل رشـد و كـاهش تـراكم بوتـه، كاهش سطح برگ و بدنبال آن جذب كمتر نـور خورشـيد و افت عملكرد و در دوره گلـدهي كـه ذرت شـديداً بـه تـنش خــشكي حــساس اســت (دوهفتــه قبــل تــا دوهفتــه بعــد از گلــدهي).

اگــر در مرحلــه گلــدهي خــشكي حــادث شــود، عملكرد ذرت به شدت تحت تـأثير قـرار مـي گيـرد. خـشكي شديد كه باعث سوختن برگ ها يا كوچك شدن آنها شـود، بيشترين تاثير منفي را بر عملكرد خواهد داشـت. بنـابراين در انتخاب زمين و سطح زير كشت بايـد بـه مقـدار آب موجـود نيز توجه شود.

عدم همـاهنگي بـين مقـدار آب و سـطح زيـر كشت، چه در كشت هاي پائيزه كه در اوايـل فـصل رشـد بـا كمبود آب آبياري مواجه مي شوند و چه در كشت بهاره و يا تابستانه كه عمـلاً تـداخل آبيـاري غـلات و كلـزا بـا آب اول ذرت را بـه دنبال خواهـد داشـت، معمـولاً سـبب خـسارت بـه محـــصولات حاضـــردر تنـــاوب و نهايتـــاً بـــه كـــشاورزان خواهد شد. آب مورد نياز گياه ذرت بـستگي بـه روش آبيـاري، نـوع خاك، رقـم (ديـررس يـا زودرس ) و اقلـيم هـر منطقـه دارد .

ميـزان آب مـورد نيـاز ذرت در كـشت اول در حـدود 8000 متر مكعب در هكتار است (در مناطق گرم و خـشك كـشور آب مورد نياز گياه ذرت، بـه 9 الـي10 هـزار متـر مكعـب در هكتار ميرسـد).

آب مـورد نيـاز ذرت در كـشت دوم 6500 متر مكعب گزارش شده است .

دور آبياري بـستگي بـه روش آبيـاري، بافـت خـاك و اقلـيم هـر منطقـه دارد.

معمـولاً دور آبياري بين 10 -8 روز يكبار توصيه مي گـردد. لازم بـه ذكـر است آبياري اول و دوم گياه بخصوص در مناطق گرم كشور (مثل خوزستان و اقليم گرم فارس ) با فاصـله 4-3 روز انجـام ميشود تا از بدسبزي و كاهش تراكم بوته، جلوگيري گردد. 

 برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص انتخاب بذر ذرت و همچنین اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید

 

وزن کیسه 25 کیلو گرم