بذر سبزی و صیفی جات

بذر خیار بیت آلفا ویکیما دانمارک

محصول شرکت ویکیما دانمارک
125,000تومان

بذر خیار گلخانه ای کیهان

محصول شرکت نیکرسون هلند
4,850تومان

بذر پیاز زرد والنسیا روز بلند فلات دانه

بذر پیاز زرد والنسیا روز بلند فلات دانه
950,000تومان

بذر خیار بیت آلفا روزن سیدز

محصول شرکت روزن سیدز هلند
264,000تومان

بذر هویج نانتس شرکت روزن سیدز هلند

بذر هویج میان رس استاندارد
تماس برای قیمت

بذر پیاز سفید زودرس کندر سید

محصول شرکت کندر سید آمریکا
تماس برای قیمت