بذر سورگوم سفید دانه ای علوفه ای (بذر ذرت سفید)

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
48,000تومان

معرفی سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید :

سورگوم با توجه به انواع مختلف آن مصارف گوناگونی دارد. دو نوع سورگوم بسیار معروف است یکی سورگوم دانه ای و دیگری سورگوم علوفه ای. 90 درصد سطح زیر کشت سورگوم در جهان از نوع سورگوم دانهای است بنابراین سورگوم در دنیا به عنوان یک غله مطرح می باشد که بیشترین سطح زیر 6 سورگوم دانه‌ای کشت سورگوم دانه ای در هندوستان بوده و بیشترین تولید سورگوم دانه ای در آمریکا میباشد. سورگوم دانه ای مانند تعدادی از غالت جهت تغذیه انسان، دام و طیور، صنایع نشاسته ای، الکل سازی، تهیه چسب استفاده میگردد.

سورگوم دانه ای برای تولید دانه آن کشت میشود که جهت مصرف خوراک انسان، دام و طیور و صنایع نشاسته و الکل سازی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع سورگوم بیشتر از انواع دیگر کاربرد دارد و بیشتر در آمریکا و آفریقا کشت میگردد

 سورگوم گیاهی است روز کوتاه، یکساله، از تیره غلات و از جنس سورگوم.

شکل بذر سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید به چه صورت است:

شکل بذر سورگوم سفید دانه ای علوفه ای (بذر ذرت سفید) مانند سایر غلات گندمه بوده و کم و بیش کروی شکل است. دانه ها از نظر رنگ متفاوت بوده و به رنگ های کرم، زرد، قرمز و قهوه ای می باشد و دارای جلای نقره ای یا مرواریدی هستند. آندوسپرم دانه سفید یا زردرنگ میباشد. وزن هزار دانه سورگوم بین 16 تا 40 گرم می باشد.

مراحل کاشت بذر سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید به چه صورت است:

خاک مناسب برای کاشت سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید چه ویژگی هایی باید داشته باشد:

خاک مورد نیاز سورگوم باید قوی و دارای عمق کافی باشد در عین حالی که حساسیت زیادی روی انواع خاکها ندارد ولی بهترین خاک برای کشت این گیاه خاک رسی شنی است که از نظر مواد غذایی غنی باشد. این گیاه در خاکهای با pH کمی اسیدی رشد بهتری نسبت به خاکهای قلیایی دارند. سورگوم در برابر شوری خاک زیاد حساس نمیباشد ولی عملکرد آن کاهش مییابد.

آب و هوا و اقلیم مناسب برای کاشت سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید چگونه است:

سورگوم برای رشد و نمو نیاز به گرمای زیاد و هوای نسبتا خشک دارد و مناسبترین اقلیم برای این گیاه اقلیم گرم و خشک است سورگوم برای جوانه زدن نیاز به دمای 10 درجه سانتی گراد دارد و مناسب ترین درجه حرارت برای رشد و نمو سورگوم بین 28 تا 33 درجه سانتی گراد می باشد. سورگوم بیشتر در مناطق معتدل نیمه گرمسیری و مدیترانه ای رشد خوبی داشته و کشت آن در آن مناطق رایج است البته می توان این گیاه را تا ارتفاع 2500 متری نیز کشت نمود. سورگوم به سرما حساس بوده و در مناطق سرد رشد چندانی ندارد. سورگوم دانهای مقاومت زیادی به بادزدگی دارد و درجه حرارت باالی 40 درجه سانتیگراد را به خوبی تحمل میکند.

چنانچه درجه حرارت در مرحله گله دهی سورگوم بیش از 26 درجه سانتیگراد باشد عملکرد دانه کاهش مییابد البته این گیاه مقاومت نسبتا خوبی به خشکی و کم آبی دارد.

تناوب زراعی سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید به چه صورت باید در نظر گرفته شود:

سورگوم در تناوب زراعی بهتر است در اول تناوب قرار گیرد و رایج ترین تناوب سورگوم به شرح زیر است: سورگوم-گندم-آيش پنبه-سورگوم-گندم یونجه-سورگوم-گندمیا جو

تغذیه و کود دهی سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید چگونه باید انجام شود:

مقدار مصرف کود بستگی به رقم سورگوم، جنس خاک و شرایط آب و هوایی منطقه دارد. سورگوم دانه ای برای تولید یک تن دانه و ساقه و برگ حدود 25 تا 30 کیلوگرم ازت، 10 تا 15 کیلوگرم فسفر و 8 تا 10 کیلوگرم پتاس از خاک جذب میکند لذا با توجه به میزان انتظارعملکرد محصول بایستی انواع کود شیمیایی n-p-k مصرف نمود. توصیه میگردد در مناطق خشک کود را در پاییز یا زمستان به زراعت قبل از سورگوم اضافه کنند تا گیاه بتواند در بهار و تابستان از این کودها استفاده نماید ولی در مناطق مرطوب که دارای آب کافی هستند پخش کود در زمان کاشت بذر مناسب میباشد. در ارقام دیررس گیاه به کود بیشتری نیاز دارد و در اراضی سبک کودهای ازته معموال بعد از کشت و در چند نوبت به عنوان سرک مصرف میگردد. حاصلخیزی خاک در عملکرد سورگوم بسیار موثر است معموال برای هر هکتار 250 کیلوگرم کود فسفات، 300 کیلوگرم کود پتاس و 300 کیلوگرم کود ازته مصرف میگردد که کود ازته یک دوم پس از کاشت و یک دوم آن پس از برداشت چین اول به سورگوم علوفهای داده میشود.

تهیه زمین برای کاشت سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید به چه صورتی انجام میشود:

زمین را در پاییز شخم عمیق زده و در بهار 2 دفعه ديسک می زنند تا زمین آماده کشت گردد. بستر بذر باید صاف و عاری از علف هرز باشد.

تاریخ کاشت سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید چه زمانی است:

 تاریخ کاشت سورگوم بستگی به شرایط آب و هوایی و نوع رقم دارد. زمان کاشت سورگوم اوایل فصل بهار و زمانی است که درجه حرارت خاک مناسب باشد و حداقل 10 درجه سانتی گراد باشد.

نحوه کاشت سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید به چه صورت است:

سورگوم را در زمین اصلی و به صورت ردیفی میکارند فاصله بین خطوط بستگی به جنس خاک و نوع رقم دارد. و بین 40 تا 70 سانتیمتر متغیر است و فاصله بین بوته ها در ردیف ها بین 5 تا 20 سانتیمتر میباشد تراكم بوته در هر متر مربع بين 30 تا 50 عدد بوته و در هر هكتار حدود 250 هزار بوته در نظر گرفته مي شود. ميزان بذر مصرفي بين 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار جهت تولید دانه است و حدود 40 کیلوگرم در هکتار جهت تولید علوفه است.

پنجه‌زنی سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید چگونه است:

سورگوم قدرت پنجه زنی خوبی داشته و تعداد پنجه آن بستگی به رقم و حاصلخیزی خاک، درجه حرارت و رطوبت دارد.

مراحل پس از کاشت سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید چگونه است:

برای تهیه یک کیلوگرم ماده خشک سورگوم 332 لیتر آب مصرف میشود که نسبت به ذرت با 368 و جو با 434 و گندم با 514 لیتر آب مصرف کمتری دارد، ولی انجام به موقع آبیاری در سورگوم با توجه به شرایط منطقه در افزایش عملکرد موثر میباشد و به طور متوسط دور آبیاری آن 12 روز میباشد. از بین بردن علفهای هرز مزرعه و مصرف کود ازته 1 الی 2 مرتبه به صورت سرک باعث بالا رفتن عملکرد میگردد.

مراحل و روش برداشت سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید چگونه است:

سورگوم دانه ای را برای سیلو نمودن در مرحله شیری شدن دانه برداشت میکنند زیرا میزان قند ساقه در این مرحله در حداکثر خود میباشد و برای تهیه علوفه خشک سورگوم خوشه ای در مرحله ظهور گل آذین برداشت میگردد. در صورتی که سورگوم به منظور تولید دانه کشت گردد پس از خاتمه دوره رشد و زمانی که دانه ها سفت شد و رنگ برگها زرد گردید سورگوم را برداشت میکنند.

عملکرد سورگوم دانه ای سفید یا ذرت سفید در هر هکتار چقدر است:

میزان عملکرد سورگوم بستگی به رقم، دوره رشد، حاصلخیزی خاک، روش کاشت و آب و هوای منطقه دارد. معمولا عملکرد ارقام دیررس بیشتر از ارقام زودرس است. متوسط عملکرد دانه بین 700 تا 3000 کیلوگرم است

ماده شیمیایی اسیدپروسیک موجود در سورگوم چیست:

سورگوم گیاهی است حاوی اسید پروسیک که ماده سمی میباشد و برای حیوانات خطرناک است. میزان ماده سمی موجود در سورگوم بستگی به سن گیاه، اندام گیاه و آب و هوا و نوع رقم بستگی دارد. گیاه در ابتدای رشد دارای ماده سمی بیشتری است و در زمان ظهور گل به حداقل خود میرسد. سورگوم را بلافاصله پس از برداشت نباید به مصرف دام رسانید.

 ماده سمی موجود در سورگوم چیست:

سورگوم تا قبل از تولید گل دارای مقدار زیادی ماده سمی گلوسیدی به نام اسید سیانیدریک است که برای حیوانات به خصوص گاوهای شیری مضر و خطرناک است ولی پس از ظهور گل در سورگوم این ماده سمی کم شده )کاهش یافته( و خطر آن از بین میرود. بنابراین سورگوم در مراحل اولیه رشد به دلیل بالا بودن ماده سمی در آن مناسب برای چرای دام نمیباشد. شرایط نامطلوب رشد مانند خشکی طوالنی، درجه حرارت پایین، افزایش کود ازته باعث تشدید در افزایش مواد سمی در سورگوم میگردد.

میزان ماده تانن در سورگوم دانه‌ای چقدر است:

بیشتر ارقام سورگوم دانه ای دارای مقداری ماده تانن هستند ولی میزان تانن ارقام موجود در ایران کمتر از یک درصد و در ارقام اصلاح شده در ایران کمتر از 0/5 درصد است. تانن در تغذیه نشخوارکنندگان باعث جذب بیشتر پروتئین و نشاسته خوراک دام میشود و به عنوان یک آنتی اکسیدان و آنتی بیوتیک طبیعی عمل میکند و ضمن پیشگیری از عارضه اسیدوز باعث افزایش تولید شیر، درصد چربی، پروتئین و لاکتوز شیر میشود؛ ولی مقدار زیاد آن باعث کاهش مقدار انرژی متابولیسمي آن میشود.واریته های جدید سورگوم با تانن اندک و ارزش غذایی مشابه ذرت برای جیره طیور مناسب هستند . دانه های با رنگ تیره، تانن بیشتری دارند و از بین ارقام معرفی شده مقدار تانن در رقم سپیده کمتر است.

 

 

برای دریافت قیمت روز سورگوم دانه ای سفید یا بذر ذرت سفید و دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 

وزن کیسه 25 کیلو گرم