بذر شبدر ایرانی سه چین پاکوتاه

قیمت هر کیلو بذر شبدر
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
38,000تومان

توجه: قیمت بذر شبدر درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید

بذر شبدر ایرانی سه چین پاکوتاه مناسب برای تغذیه گوسفند (دام سبک) است و به صورت کیسه های 10 و 25 کیلویی فروخته میشود.

معرفی گیاه شبدر ايراني با نام علمی Trifolium resupinatum:

شبدر ايراني بومي آسياي صغير و ايران و مصر است. گیاه شبدر از نقطه نظر چـرا و يـا توليـد علوفه با ارزشي مي باشد و با رغبت و ميل وافـر بوسـيله چارپايـان و ماكيـان خورده مي شود. امكان كشت شبدر ايراني با انواع نباتات گرامينـه بصـورت كشـت مخلوط جهت بهبود كيفيت و كميت علوفه وجود دارد.

عکس بذر تخم شبدر ایرانی خوراکی

مزیت کشت شبدر ایرانی چیست:

شبدر ايراني گیاهی يكساله است و اصولا در فصل پائيز کشت میشود كه در اوايل بهار و اواخر زمستان توليد علوفه مي نمايد. رشد اصلي گياه در طول مدت زمستان بـه صـورت خوابيـده در روي زمـين اسـت. شبدر ايراني خاك هاي سنگين و مرطـوب را دوسـت داشـته و در دره هـاي جنـوب ايران يافت مي شود و خاكهاي شني زياد مناسب رشد آن نمي باشد. گرچه شـبدر ايراني پائيزه است ولي مقاومت زيادي به سرماي زمستان نشان نمي دهد. بهترين خاك براي رشد و نمو ايـن نـوع شـبدر خاك هـاي زراعـي حاصـلخيز اسـت و چنانچه در اوايل رشد مصادف با آب و هواي گرم و خشك گردد رشـد آن ضـعيف خواهد بود.

اين نوع شبدر معمولا بـا اسـتفاده از دستگاه بذر پاش كشـت مـي گردد.

ميزان بذر مورد نیاز شبدر ایرانی براي هر هكتـار در حـدود 30 تا 40 کیلو میباشد و در زمين هـاي نـامرغوب و آب و هواي گرم و خشك بذر كمتري بكار گرفته مي شود.

شبدر ايراني زمين هاي اسيدي را دوست داشته و كود دهي قبل از بذر پاشي صورت مي گيرد. از طرفي به دليل بكارگيري زراعت هاي وجيني در كشـت مخلـوط و يـا آيش كودهاي آلي و يا دامي مورد استفاده نمي باشند.

قیمت هر کیلو بذر شبدر چقدر است:

قیمت بذر شبدر بسته به نوع آن و کیفیت آن متفاوت میباشد.

زمان کشت بذر شبدر ایرانی چه فصلی است:

بذر شبدر ایرانی در شهر هایی مثل اصفهان در فصل پـائيز كاشـته شـده و بـا آغـاز بهـار رشـد آن آغـاز میشود. گياه شبدر ایرانی در طول مدت بهار توليد علوفـه كـرده و در اواخر بهار يا اوايل تابستان با خاتمه رشد وریشی توليد بـذر مـي نمايـد. ارتفـاع شـبدر ايراني بر حسب شرایط محيطي به 22-42 سانتيمتر ميرسد.شبدر ايراني داراي گل آذيني پهن بـا گل زرشكي يا ارغواني رنگ است. ايـن گيـاه خودگشـن بـوده و بعـلاوه خودبـارور مي باشد.

علوفه شبدر ايراني چگونه مصرف میشود:

اين شبدر را چنانچه به خوبي و مطابق اصول صحيح خشك شود علوفه ای خوش خوراک و مغذي براي كليه احشام خواهد بود. طبق تجربيات آزمايشگاهي اين گياه محتوي حـدود 71 درصد پـروتئين بـوده و جهـت استفاده گوسفند زمانيكه يك چهارم تا تمامی گل هاي آن ظاهر شوند چيـده مـي شـوند.

همانند ساير نباتات علوفه اي چنانچـه در برداشـت آن تـاخير شـود سـبب تقليـل كيفيت غذايي آن شده اما ميزان عملكرد محصـول بيشـتر مـي گـردد. در صـورت رعايت كليه شرايط ميزان 2-4 تن علوفه خشـك در يـك هكتـار توليـد نمـوده و شرايط خشك نمودن آن مانند يونجه است.

شبدر ايراني با دارا بودن پروتئين زياد وكيفيـت علوفـه اي خـوب و مغـذي بـودن مناسب چراي دام بوده و معمولا قبل از رسيدن كامل چرا مي شوند. چـراي بـيش از حد نيز سبب صدمه به رشد بعدي شبدر و توليد بذر مي گردد. شـبدر سـفيد و بعضي از گياهان خانواده گرامينه براي چرا با شبدر ايراني مخلوط مي گردد. جهت جلوگيري از نفخ حيوانات استفاده از كاه و يونجه خشك در جيره غذايي دامها استفاده میشود.

عملکرد شبدر ایرانی در هر هکتار چقدر است:

توليد شبدر ايراني حدود 41 تـن علوفـه تر و 222-722 كيلـوگرم بـذر در هـر هكتار بوده و در صورت وجود شرايط كاملا مناسب مي توان بيش از 222 كيلوگرم بذر از يك هكتار محصول برداشت نمود. برداشت بذر همزمان با روشن شـدن رنـگ قهوه اي كپسول هاي آن است. شـبدر ايرانـي گيـاهي بـا گـرده افشـاني مسـتقيم و خودبارور است ولي زنبور عسل به علت جلب شهد آن به توليد بـذر بيشـتر كمـك مي نمايد.

 

برای دریافت مشاوره رایگان و ثبت سفارش همین حالا تماس بگیرید.

وزن کیسه 10 کیلو گرم
وزن کیسه 25 کیلو گرم