بذر لوبیا چیتی اصلاح شده پاکوتاه ثمین بذر

توجه: قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید

بذر لوبیا چیتی پاکوتاه ثمین بذر یک بذر لوبیا چیتی اصلاح شده است که تنها بذر لوبیا چیتی پاکوتاه موجود در بازار بوده وبه صورت بسته های ده کیلویی قابل ارسال به سراسر نقاط ایران است.

بذر لوبیا چیتی ثمین بذر جزو بذر های زودرس میباشد.

طول دوره رشد بذر لوبیا چیتی ثمین بذر چند روز است:

طول دوره رشد این رقم از لوبیا چیتی 70 تا 80 روز است.

دستورالعمل فنی کشت لوبیا چیتی چگونه انجام میشود:

روش کاشت لوبیا چیتی چند مرحله است:

چهار روش براي کشت لوبیا چیتی مرسوم است:

1) خشکه کاري دستپاش یا دست نشان

2) خشکه کاري جوي و پشته اي

3) هیرم کاري دستپاش یا دست نشان

4) هیرم کاري مکانیزه ردیفی

بهترین روش کاشت بذر لوبیا چیتی پاکوتاه چه روشی است:

روش خشکه کاري جوي و پشته اي و پس از آن هیرم کاري مکانیزه ردیفی است. در استان گلستان با توجه به امکانات موجود می توان از کشت مکانیزه ردیفی اسفاده نمود.

آماده سازي زمین برای کشت لوبیا چیتی چگونه انجام میشود: 

لوبیا در اراضی سبک و غنی از مواد آلی و خاکهاي شنی رسی و رسی شنی عملکرد بیشتري دارد. خاکی که براي کشت لوبیا در نظر گرفته می شود باید به اندازه کافی عمق داشته، ماندابی نبوده و در قسمت سطحی نرم و حاصلخیز باشد. به این منظور از رطوبت باقی مانده پس از برداشت گندم یا جو (اجراي تناوب زراعی) استفاده شده و پس از جمع کردن کاه و کلش باقی مانده در مزرعه، با استفاده از (ساقه خردکن+ گاوآهن قلمی+ دیسک) با (دیسک+ گاوآهن قلمی+ دیسک) بقایاي باقی مانده را خرد و زیر و رو کرده و سپس جهت تسطیح مقطعی از ماله استفاده می نمایند.

برای کنترل علف های هرز مزرعه لوبیا چیتی از چه روش هایی میتوان استفاده کرد: 

براي کنترل علف هاي هرز مزرعه نیز می توان قبل از دیسک آخر از سموم علف کش پیش از کاشت نظیر سونالان و ترفلان استفاده نمود. جهت دستیابی به عملکرد بیشتر قبل از استفاده از گاو آهن قلمی (حداقل مقدار 100-50 کیلو کود سولفات پتاسیم + 100-50 کیلو کود فسفات دي آمونیم) یا (50 کیلو کود سولفات پتاسیم + 50 کیلو کود سوپر فسفات + 50 کیلو کود اوره به عنوان استارتر) را با خاك مخلوط نمایید. در صورت عدم استفاده از کود اوره در هنگام کاشت و مشاهده علائم کمبود ازت در مزرعه میتوانید بعد از وجین اول از این کود استفاده کنید.

کشت مکانیزه ردیفی لوبیا چتی چگونه انجام میشود:

در این روش در جهت شمالی– جنوبی ( رو به آفتاب) و به فاصله ردیف 75 سانت و فاصله در ردیف 15 -10 سانت با تنظیم ردیفکار ذرت ، بذر کاشته می شود. در صورت فراهم نبودن رطوبت مناسب در زمان کاشت 3-2 روز قبل از کاشت، زمین را آبیاري کرده و پس از گاورو شدن، اقدام به پخش کود و کشت بذر می نمایند یا در روش خشکه کاري بلافاصله پس از کاشت، زمین را آبیاري می کنند. به منظور تسریع در سبزکردن بذور می توان آنها را 48-24 ساعت قبل از کاشت در مقداري آب یا دستمالی مرطوب خیس نمود. مقدار بذر مصرفی در کشت مکانیزه مقدار بذر مصرفی 80 کیلو گرم در هکتار و در روش دستپاش ، دست نشان یا با استفاده از بذر پاش ( سانتریفوژ ) این مقدار به 160 -120 کیلوگرم در هکتار افزایش می یابد.

جهت کنترل بیماری های مزرعه لوبیا چیتی از چه سمومی میتوان استفاده کرد:

به منظور کاهش بروز برخی بیماریهاي قارچی اوایل فصل بویژه پوسیدگی هاي فوزاریومی و رایزوکتونیایی می توان به ازاء هر کیلو بذر از مقدار دو گرم سم ضد عفونی کننده مجاز مانند کاربندازیم نیز استفاده نمود.

توجه : بدلیل حساسیت انواع لوبیا به بیماریهاي قارچی خاکزي خصوصاً در مراحل اولیه رشد رویشی (مرحله چهار تا شش برگی)، از کشت آن در مزارع آلوده ، خاکهاي سنگین، اراضی شالیزاري، مزارع با سطح ایستابی بالا و پس از زراعت هایی نظیر کلزا، باقلا و سایر گیاهانی که ریشه عمیق دارند جداً خودداري نمایید. بهترین تناوب، کشت لوبیا پس از گندم زود کاشت می باشد. تذکر: از کشت عمیق جداٍّ خودداري نمایید. 

مرحله داشت لوبیا چیتی چگونه انجام میشود:

تنک کردن، وجین و سله شکنی مزرعه لوبیا چیتی:

معمولا یکبار تنک کردن و دو بار وجین و سله شکنی در لوبیا کافی است. در صورت مزاحمت بیش از حد علفهاي هرز و به صرفه نبودن کنترل مکانیکی می توانید از سموم علف کش مجاز پس از مرحله شش برگی لوبیا و تا قبل از زمان گلدهی و به میزان توصیه فنی استفاده نمایید.

آبیاري لوبیا چیتی چگونه انجام میگیرد:

مقدار آب مورد نیاز لوبیا به بافت، ساختمان خاك ، شرایط آب و هوایی و .... بستگی دارد. بطور کلی حساس ترین مرحله رشدي لوبیا به تنش خشکی، ابتداي گلدهی تا ابتداي غلاف بندي است و نامناسبترین روش آبیاري در مرحله داشت لوبیا، آب تخت است. با توجه به حساسیت این رقم به رطوبت زیاد، در استان گلستان تعداد دفعات آبیاري را با توجه به میزان بارندگی تنظیم نمایید. کشاورزان عزیز می توانند بسته به میزان دسترسی به امکانات آبیاري در صورت کمبود شدید رطوبت از تعداد دفعات بیشتر آبیاري استفاده نمایند. در هر حال توجه به این نکته ضروري است که زمان آخرین آبیاري طوري هماهنگ شود که حدود 25 % از غلافهاي لوبیا رسیده باشند یا پوسته غلاف شروع به زرد شدن نماید. تنظیم زمان آبیاري در ساعات معین و خنک شبانه روز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

برداشت لوبیا چیتی چگونه انجام میشود:

زمانیکه 75 -65 % از غلافها رسیده باشند به سه طریق انجام می شود:

1) بوته ها را با داس برداشت کرده و به منظور پایین آوردن رطوبت دانه ، آنها را در مزرعه یا مکانی مناسب زیر نور آفتاب جمع می کنند تا خشک شوند و سپس براي جدا کردن دانه از غلاف از خرمنکوب استفاده می نمایند.

2) غلافها را با دست جدا کرده و سپس از خشک کن و خرمنکوب استفاده می کنند.

3) برداشت دستی غلافهاي لوبیا هر 7-5 روز یکبار

توجه: از بقایاي روش اول برداشت می توان در تغذیه دام استفاده نمود و بقایاي روشهاي دوم و سوم را می توان بعنوان کودآلی زیر خاك برده یا تحت چراي دام قرار داد.

 برای دریافت مشاوره تخصصی انتخاب بذر و همچنین اطلاع از قیمت روز بذر لوبیا چیتی با ما تماس بگیرید

وزن کیسه 10 کیلو گرم