بذر پیاز زرد والنسیا روز بلند فلات دانه

بذر پیاز زرد والنسیا روز بلند فلات دانه

ابن بذر توسط قارچ کش مناسب ضد عفونی شده است

950,000تومان

نام رقم طبقه بذری: والنسیانا لیون است

درصد قوه نامیه بذر پیاز والنسیا: 85 درصد

درصد خلوص فیزیکی بذر پیاز والنسیا: 99 درصد

این واریته از پیاز جزو ارقام روز بلند است و محصولی به رنگ زرد مسی با تعداد لایه پوست بالا تولید میکند که این ویژگی به افزایش مدت زمان انبارمانی (انبارداری) محصول کمک میکند و محصول را برای مدت زمان بیشتری می توان در شرایط استاندارد نگهداری کرد.

این بذر زیر نظر موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور تولید شده و دارای لیبل این موسسه میباشد.

برای تهیه این بذر میتوانید با آقای مهندس رامین کریمی دهکردی مدیر فروش تماس بگیرید.

09132288322

بذر پياز تقريباً يك هرم مثلث القاعده نامرتب و زاويه دار، در يـك طـرف محـدب و در طرف ديگر صاف و رنگ آن سياه است . ابعاد پهناي بذر آن 1 تا 2 ميليمتر و درازاي بذر 3 تا 4 ميليمتر و ضخامت بذر 0/5 تا 1 ميليمتر است. وزن هزار دانـه بـذر پيـاز حدود 2/7 تا 4 گرم است. در واقـع 370000-250000 عـدد بـذر آن يـك كيلـوگرم وزن دارد. رطوبت بذر پياز 6 تا 8 درصد در نظـر گرفتـه مـي شـود . بـذر پيـاز در بهتـرين شـرايط نگهداري قوه ناميه خود را 3-2 سال حفظ ميكند ولي بهتر است بذر يكساله كشت گردد. 

مراحل رشد رويشي پیاز:

زماني كه گياهي از بـذر بـوجـود می آید، وارد مرحلـه رويشي مـيگـردد و پـس از گذراندن آن به مرحله زايشي وارد ميشـود. آگـاه ي از چگـونگ ي رشـد و نمـو پ يـ از نقـش مهمي در اعمال مديريت صحيح زراعي براي داشـتن بهتـرين عملكـرد و كيفيـت محصـول دارد. براي نمونه ميتوان به اين مطلب اشاره كـرد كـه مقاومـت پيـاز بـه علـف كـش هـا بـه سرعت طي مراحل اوليه رشد تغيير ميكند و كاربرد موثر علف كشها به اين مراحل وابسـته است. مراحل مختلف رشد پياز از كاشت بذر تا رسيدن سوخ عبارتند از:

مرحله الف)

بذر پياز در عمق 2 تا 1/5 سانتيمتري خاك (بستركشت) قرار داده ميشـود. بذر مورد استفاده بايد مرغوب، عاري از بذر علف هاي هرز و داراي قوه ناميه بالايي باشد.

مرحله ب)

در اين مرحله مي توان براي مبارزه با علف هاي هرز مـزارع پيـاز بـه صـورت پيش رويشي اقدام كرد. (در قسمت كنترل علفهاي هرز به نام و مقـدار مصـرف سـموم و اثر آن بر روي گونه هاي باريك برگ و يا پهن برگ اشاره شده است). 

مرحله پ)

بعد از جوانه زني بذر داخل خاك، لپه ظاهر ميشودكه شبيه قـلاب مـپيباشـد (معمولاً در منطقه كرج بعداز كاشت و آبياري تا رسيدن به اين مرحلـه 10 تـا 14 روز زمـان لازم است و بر اساس آن ميتوان درصد سبز شدن بذر پياز را تخمين زد).

مرحله ث)

در اواخر مرحله سه برگي و شروع مرحله بعدي، پياز به حـد ي بـزرگ شـده كه قابليت تحمل سموم علفكش پس رويشي را دارد. پياز يك دوره طـولا ني و غيرمعمـول رشد آرام را تا رسيدن به مرحله سه برگي طي ميكند (در شرايط آب و هوايي كـرج بـرا ي رسيدن به اين مرحله تقريباً 50 تا 70 روز بعد از كاشـت زمـان لازم اسـت ). نيـاز غـذايي در طي اين مدت نسبتاً پايين است.

مرحله ج)

در اين مرحله رشد پياز افزايش يافته و معمولاً چندين برگ همزمان بوجود آمده و نياز غذايي پياز در اين مرحله بسيار بالا است.

مرحله چ)

در زماني كه نسبت حداكثر قطر پياز به حداقل قطر ساقه دروغين (قطر گـردن پياز) كه نسبت تشكيل سوخ ناميده ميشود، از 2 بيشتر شود، تشكيل سوخ آغاز ميشود. در اين مرحله برگهاي دوم و سوم خشك شده و اين در حالي است كـه بـرگ هـا ي 8 تـا 13 ظاهر ميشوند و گياه در حداكثر رشد و توسعه قرار دارد.

 مرحله ح)

در طول دوره رشد سوخ، پياز به آب و مواد غذايي بيش از سايرمراحل رشد نياز دارد. سرعت انباشتگي مواد خشك پياز در طول دوره رشد سوخ، با سرعت سريع رشد گياهان علوفه اي قابل مقايسه است. مواد خشك حداكثر با سرعت 112 تا 224 كيلوگرم در هكتار در روز در طول دوره رشد انباشته ميشود. 

مرحله خ)

مرحله رويشي به پايان ميرسد وبرگها در اثرنرم شـدن محـل گـردن پيـاز، بـر روي خاك افتاده و شروع به خشك شدن و تخليه مواد موجود در برگها ميكند.

مرحله د)

در اين مرحله برگها خشك شده و سوخ به حداكثر اندازه خود رسـ يده و فلـس خارجي سوخ خشك ميشود. مرحله رسيدگي معمولاً با درصد اندامهاي هوايي افتاده و تعداد برگهاي خشكشده سنجيده ميشود و معمولاً افتادگي 80-50 درصد سـاقه هـا ي دروغـ ين، بهتـر ين زمـان بـرا ي برداشت است. جهـت تسـريع رسـيدن سـوخ، معمـولاً با يـ د آبيـ اري را 7 تـا 14 روز قبـل از برداشت پياز قطع كرد. رسيدن بـه درجـه قابـل قبـولي از رسـ يدگي قبـل از برداشـت، عامـل كليدي در توليد سوخ با قابليت انبارماني طولاني ميباشد. 

بذر پياز و قدرت جوانه زدن آن:

پياز جزء سبزيجات فصل خنك بوده و مناسبترين دما بـرا ي جوانـه زدن بـذر آن، 25 درجه سانتيگراد است. با افزايش دما بين 5 تـا 25 درجـه سـانت يگـراد، سـرعت جوانـه زدن متناسب با اين افزايش به صورت خطي زياد ميشود. بالاترين دما كه پيـ از مـ يتوانـد در آن جوانه بزند 37 درجه سانتيگراد ميباشد. حداقل دما براي جوانـه زدن بـذر پيـاز بـ ين 1/4 تـا 3/5 درجه سانتيگراد است.

اكولوژي توليد سوخ حرارت درجه- 1-7-1 پياز براي توليد سوخ احتياج به حرارت زيـاد دارد و تـا زمـاني كـه ايـن درجـه حـرارت تأمين نشود به رشد برگي خود ادامـه مـي دهـد و پـس از حصـول ايـن درجـه حـرارت ، كـه حداقل 15/5 درجه سانتيگراد ميباشد، تشكيل سوخ آغاز ميشود و بـه تـدريج كـه درجـه حرارت بالا ميرود، پياز فرصت بزرگ نمودن سـوخ را پيـدا خواهـد كـرد كـه ايـن درجـه حرارت بين 21 تا 27 درجه سانتيگراد ميباشد. چنانچـه ايـن درجـه حـرارت بـه تـدريج تـا زماني كه سوخ به حداكثر رشد خود برسد، بالا رود پياز آسيبي نميبينـد، ولـي اگـر درجـه حرارت به يكباره زياد شود، رشد پياز متوقف شده و بازدهي محصول كم خواهد شد.

انواع بذر پیاز با توجه به طول روز

ارقام روزبلند: اين ارقام هنگامي كه طول روز از 16 ساعت بيشتر شد (طول شـب كمتـر از 8 ساعت) سوخ را تشكيل ميدهند و معمـولاً در عـرض هـاي جغرافيـايي 40 درجـه و يـا بالاتر كشـت مـي شـوند . ايـن ارقـام فقـط در طـول روزبلنـد و در تابسـتان سـوخ را تشـكيل ميدهند.

روش كاشت بذر پياز چگونه است؟

خاك مناسب پرورش پياز و ويژگيهاي آن بهطور كلي پياز را ميتوان در هر خاكي اعم از شني سبك تا هوموسي و سـنگين رسـي كشت نمود ولي خاكهاي رسي بعد از بارانهاي شديد، سفت و سـخت مـي شـوند وچـون ريشه پياز كوتاه و سطحي است براي محصولي كه تازه كشـت شـده و رشـد كامـل نكـرده باشد، خاكرسي زيانآور است مگر اينكه به اين خاكها به اندازه كافي هومـوس اضـافه شود و آنها را سبك نمايند. خاكهاي سبك شني لـومي چنانچـه بـا هومـوس و كودهـاي شـيميايي اصـلاح و تقويـت شـوند، بـراي پيـاز ، بـهويـژه ارقـام زودرس آن ، مناسـب اسـت. خاكهاي هوموسي هم چون از نظر ازت غني بوده و ظرفيـت نگهـداري آب در آن هـا نيـز زياد است، مناسب ميباشند. اما در زمينهاي هوموسي بايد دقت نمود كه ميزان اسيد خاك زياد نشود. مقدار بالاي اسيد خاك را ميتوان با استفاده از آهك مرتفع نمود. بهتـرين خـاك بـراي كشـت پيـاز شـني و لـومي سـبك اسـت. pH مناسـب آن 6/5-6 ميباشد. در خاكهـاي شـني لـومي و خـاك هـاي گـراول دار، زودرسـي محصـول تسـريع ميشود.

آستانه تحمل پياز نسبت به شوري خاك و آب را به ترتيـ ب 1/2 و 1/8 دسی زيمـنس و روند كاهش عملكرد را 16 درصد بهازاي افزايش هر درجه شوري گـز ارش نمـوده انـد كـه در مقايسه با بيشتر سبزيها از جمله سـ ير، گوجـه فرنگـي ، سـ يبزمينـ ي و خيـ ار ايـ ن آسـتانه تحمل پايين ميباشد.

تهيه بستر چون ريشه پياز از نوع افشان، سطحي، با تراكم كـم و بـه نـدرت داراي تارهـاي كشـنده ميباشد، بنـابراين تهيـه زمـين با يـد بـا دقـت انجـام گيـرد و زمـين نـرم و عـاري از كلـوخ و سنگريزه باشد تا توزيع كوددهي سرك، وجين و سلهشـكني بـه آسـاني انجـام پـذيرد . بـا توجه به اينكه گسترش ريشه عمدتاً تـا عمـق 20 – 15 سـانتي متـري سـطح خـاك اسـت و جذب آب بيشتر تا عمق 25 سانتيمتري سـطح خـاك صـورت مـي گيـرد، ع مـق شـخم 30 سانتيمتر براي اين محصول مناسب است. بعد از شخمزدن با استفاده از ديسك كلوخه ها را خرد و در صورت نياز با استفاده از ماله (لـولر ) زمـين تسـطيح خواهـد شـد . در مرحلـه بعـد كودها در زمين پخش و با ديسك با خاك مخلوط و نهايتاً با فاروئر رديفهـاي كاشـت را ايجاد ميشود. مناسب ترين زمان تهيه بستر براي كشت پـاييزه در منـاطق جنـوبي شـهريور مـاه وبراي كشت بهاره در مناطق مركزي و شمالي كشور اواخر فروردين ماه ميباشد.

روش كاشت پیاز از طریق کاشت مستقیم بذر چگونه است:

 كشت مستقيم بذر در اين روش بذر به طور مستقيم و در مزرعه، جايي كه محصول رشـد و نمـو ميكنـد ، كشت ميشود. در اين روش بهويژه در جـاهايي كه نيـروي كار براي انتقال نشاء محـدود و يا هزينه نيروي كار بالا ميباشد، اقتصاديترين روش است. امـا در ا يـ ن روش، بـا توجـه بـه ريزبودن بذر، عمليات زراعي دقيق و مناسب براي جوانـه زدن رضـا يتبخـش بـذر ، بايسـت ي انجام پذيرد. به علاوه با توجه به كندبودن رشد پياز در اوايـ ل دوره رشـد و نمـو ، مبـارزه بـا علفهاي هرز نيز در اين روش مشكلتراز روش نشاكاري ميباشد. ميـ زان بـذر مـورد ن يـ از در اين روش با استفاده از رابطه زيرمحاسبه ميشود: Y= F × G × N × D × 1000 كه در آن Y برابر ميزان بذر لازم بر حسب كيلوگرم در هكتار، F برابر فـاكتور مزرعـه، G برابر درصد جوانه زدن بذر در آزمايشگاه، N برابرتعـداد بـذور در هـر گـرم و D برابـر تراكم گياهي مطلوب (گياه در مترمربع) ميباشد. فاكتور مزرعه در شرايط مطلوب 90 درصد، در شرايط متوسط 70 درصد و براي شرايط ضعيف 50 درصد ميباشد. معمولا در شرايط ايران حـدود 10 كيلـوگرم بـذر در هكتـار در كشت مستقيم مصرف ميشود. در اين روش براي رسـ يدن بـه تـراكم گ يـ اهي لازم، نيـ از بـه انجام عمل تنك و حذف گياهان اضافه در اولين فرصت در مرحله ظهور دومـ ين و سـوم ين برگ ميباشد

روش کشت نشایی پیاز چگونه است؟

 بخــش قابــل تــوجهي از پيــاز توليدشــده در جهــان بــه روش كشــت نشــا يي مــيباشــد (شكل 2-1 .(در اين روش نسبت به كشت مستقيم بذر ميتوان از همان ابتدا تـراكم گ يـ اهي مورد نظر را در مزرعه ايجاد كرد، محصول را به اندازه يك تا دو ماه زودرس نمود، قابليت رقابت گياه را با علفهاي هرز بالا برد،از آب آبياري و آفتكش كمتـر ي اسـتفاده كـرد و همچنين ميزان فرسايش خاك و از دسترفتن عناصر غذايي را در اثر آبشويي كمتـر نمـود . برتري روش كشـت نشـايي بـه روش كشـت مسـتقيم بـذر، از نظـر افـزايش عملكـرد و نيـز زودرسي محصول، در بسياري از موارد به اثبات رسيده است. در اين روش ميتوان نشـا ءها را با احداث خزانه در مزرعه و ياگلخانه پرورش داد. بهترين شرايط پـرورش نشـا ء هنگـام ي است كه درجه حرارت روز و شب به ترتيب 17 و 10 درجه سانتيگراد باشد. در اين روش نشاءها بسته به درجه حرارت 8 تا 12 هفته بعد از كشت آمـاده انتقـال بـه مزرعـه مـ يشـوند . بذركاري با تراكم حدود 4500 بذر در مترمربع به صورت دستپاش و يا بـا فاصـله رديـف 10 سانتيمترانجام ميشود.

عمق كاشت بذر را حدود 1/5 سانتيمتر در نظر ميگيرند. بنـابراين در منـاطق روزبلنـد، كاشت بذر در مناطق سردسير بايد تا 15 بهمن انجام شود تا انتقال گياهچهها به زمين اصـلي تا اواخر فروردين صورت پذيرد. قبل از انتقال نشاء به زمـين اصـلي و زمـاني كـه در بيـرون خطر يخزدگي نباشد، بايد گياهچهها به هواي بيرون عادتدهي شوند. اين عمـل بـه تـدريج طي دو هفته در دماي 7-4 درجه سانتيگراد انجام ميشود و گياهچههـا بـه شـرايط بيرونـي عادت ميكنند

نشاء را در زمين اصلي ميتوان با دست و يا با ماشين نشاءكار كشت نمود. در ايران معمـولاً نشاء با دست كشت ميشود. نشاء پياز را در عمق 2/5 سانتيمتري كشت ميكنند. نشاء پيـ از را براي براي كشت به صورت مكانيزه و يا جلوگيري از تنش ميتوان در سينيهاي كاشت بذر با خانههاي با حجم 15-9 ميليليتر كه با كمپوست پر مـ يشـوند و يـ ا در بلـو كهـا ي از جنس پيت(block Peat) و به صورت چند نشايي در داخل هر خانه نيـ زتوليـ د و بـه همـان صورت به زمين اصلي با توجه به تراكم مورد نظرانتقال و كشت كرد

تاريخ كاشت پیاز زرد روز بلند والنسیا چه زمانی است؟

معمولاً در مناطق معتدل سرد كشور در اولين فرصت بعد از رفع يخبنـدان و آمـاده شـدن زمين، بذر پياز كشت ميشود. در واقع كاشت در اوايـ ل فصـل بهـار و در فـرود ين صـورت ميگيرد. همچنين در اين مناطق جهت توليـ د محصـول زودرس معمـولاً حـداكثر تـا اواخـر فروردين نشاء كشت ميشود.

 

وزن قوطی 500 گرم