بذر گل همیشه بهار پرپر نارنجی اف یک

بذر گل همیشه بهار پرپر نارنجی دارویی
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
10,000تومان

مهمترین مواد فعال یا مواد موثره موجود گل همیشه بهار پرپر نارنجی:

روغن فرار 0/02 درصد، ساپونین های تری ترپن، الکل های تری ترپن، فلاونوئیدها، هیدروکسی کومارین ها، کاروتینوئیدها؛ در روغن های چرب دانه ها

مهمترین کاربردها  گل همیشه بهار پرپر نارنجی:

زخم های ضعیف التیام یافته، ulcus cruris و کاربرد داخلی و موضعی برای التهاب های دهان و گلو.

کاربرد خارجی: برای واریس، بیماری عروقی و اثرات آن بر روی پوست

توصیه هایی برای کشت گل همیشه بهار پرپر نارنجی:

وزن هر هزار دانه: 6/9 گرم

زمان کاشت و میزان بذر مورد نیاز برای هر هکتار: اوخر زمستان و 12 کیلوگرم در هکتار

فاصله بین ردیف های کاشت: 50 سانتی متر

زمان برداشت: خرداد ماه