کود پلت مرغی ارگانیک سبزه بهار

آنالیز کود پلت مرغی ارگانیک سبزه بهار:

نیتروژن کل (N): 3 درصد

فسفر قابل‌استفاده (P2O5): 2 درصد

پتاسیم محلول (K2O):  3 درصد

گوگرد محلول: 2 درصد

کربن آلی (CO):  12/4 درصد

 

ترکیبات سازنده عناصر:

فضولات مرغداری‌های گوشتی و نیترات آمونیوم و فسفات دی آمونیوم و سولفات پتاسیم و گوگرد و اوره.

استفاده از کود پلت مرغی ارگانیک سبزه بهار چه مزیت هایی دارد:

1-ساختمان و منافذ خاک را بهبود داده و محیط ریشه گیاه را بهتر می‌کند.

2- نفوذپذیری را افزایش داده و جرم مخصوص ظاهری خاک‌های سنگین را کاهش می‌دهد.

3- سرعت نفوذ آب را افزایش داده و فرسایش خاک را کاهش می‌دهد.

4- هدررفتن آب و عناصر غذایی را کاهش می‌دهد و نگهداری رطوبت را بهبود می‌بخشد.

5- ظرفیت تبادل کاتیونی (CBC) خاک‌ها را بهبود می‌بخشد.

6- رشد ریشه را تحریک می‌کند.

دستورالعمل مصرف کود پلت مرغی ارگانیک سبزه بهار:

بهترین روش مصرف کودهای آلی جهت مصارف باغی روش چال کود می‌باشد.

بدین صورت که از تنه درخت به‌اندازه 80 تا 120 سانتی‌متر فاصله گرفته و چاله‌ای به عمق 30 تا 40 سانتی‌متر ایجاد کنید و کود را در چاله ریخته و سطح آن را با خاک بپوشانید. جهت مصارف زراعی و گلخانه‌ای، بهترین روش مصرف این محصول باید به هنگام شخم‌زدن و زمان آماده‌کردن زمین جهت کشت باشد و جهت گیاهان زینتی، باید با خاک مخلوط گردد.

مقدار مصرف کود، بستگی به نوع محصول یا نوع درخت و اینکه درخت چندساله است و بارور بودن آن دارد که در کشت‌های زراعی 1000 تا 1500 کیلوگرم در هکتار و این مقدار تا 1700 کیلوگرم هم مجاز است و برای درختان بارور مثمر از 3 تا 5 کیلوگرم و برای درختان غیر مثمر که هنوز بارور نشده‌اند، 5/1 تا 2 کیلوگرم توصیه می‌شود.

 

احتیاط و هشدار:

توصیه می‌گردد که در مسیر جریان آب و در صورت ممکن در مصارف باغی در قسمت سایه‌انداز درخت ریخته شود. بعد از کوددهی باید حتماً آبیاری صورت گیرد، به‌گونه‌ای که کود کاملاً رطوبت را جذب نماید و شروع به باز شدن کند. جهت انبارکردن محصول باید دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود.