بذر سورگوم علوفه ای اسپید فید قرمز

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
132,000تومان

توجه قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید

مشخصات سورگوم علوفه ای اسپید فید جهت درج در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران 

نام عمومی سورگوم علوفه ای اسپید فید: سورگوم علوفه ای

نام علمی سورگوم علوفه ای اسپید فید:  Sorghum bicolor Moench

نام رقم علوفه ای: اسپید فید

منشاء رقم سورگوم علوفه ای اسپید فید: استرالیا (شرکت پاسیفیک سیدز)

سورگوم علوفه ای دو ماه بعد از كاشت به گل ميرود و رقمی زود گل است. به علت ميزان برگ و ساقه، مناسب چراي دام بخصوص گاو ميباشد. در ارتفا بالای يك متر ميتوان برداشت گياه را از ارتفا 15 سانتيمتري بالای خاک انجام داد و از علوفه برداشت شده بصورت علوفه خشك، تر و سيلويي استفاده نمود. مقدار پروتئين در اين گياه 2 تا 10 درصد است. تعداد چين در اين رقم حدود 3 تا 5 چين در سال ميباشد. اين رقم سريع الرشد بوده و نيز رشد مجدد آن بعد از چين برداري سريع می باشد. در شرايط مناسب تا 5 سانتيمتر در روز ميتواند رشد كند. در صورت اينكه به اين گياه اجازه رشد داده شود بسرعت به ارتفاع 8 متري ميرسد. عموما گياهاني كه به ارتفا بالاتری مي رسند از لحاظ كيفيت تغذيه اي از شرايط پائين تر و نامناسب تري برخودارند. همچنين ميزان اسيد پروسيک اين رقم پائين است مناطق مناسب كشت رقم اسپيد فيد در ايران مناطق معتدل و سردسير كشور از جمله كرج، شهركرد، زنجان، اروميه، سنندج، رشت. ساري، همدان و مشهد است.

شجره یا روش اصلاحی سورگوم اسپید فید:

در کشور منشا و از طریق هیبریداسیون سورگوم با سودانگراس تولید شده است و در ایران از طریقIntroduction  مورد توجه تولید کنندگان علوفه کشور قرار گرفت.

سال معرفی رقم سورگوم علوفه ای اسپید فید:  1372

مزرعه سورگوم اسپیدفید

ویژگی های اصلی رقم سورگوم اسپید فید که بیانگر خصوصیات زراعی/باغی مهم (عملکرد، مقاومت به تنش های زنده و غیر زنده، ارزش‌های کیفی و …) در زمان معرفی رقم بوده است:

1 -زود رس بودن

2- تیپ علفی جهت مصارف چرای مستقیم، علوفه تازه و علوفه خشک

3- چند چین بودن( 3-2 چین در یک فصل زراعی)

4- راحتی تولید بذر هیبرید بخاطر تیپ والدین آن

5- متحمل به استرس های محیطی    

6- عملکرد علوفه تر 130 – 90 تن در هکتار و عملکرد علوفه خشک 21 – 17 تن در هکتار

مناطق یا اقلیم‌های توصیه شده کشت رقم سورگوم علوفه ای اسپید فید:

مناطق سرد، معتدل، گرم، گرم و مرطوب، گرم و خشک

مزایای کاشت سورگوم علوفه ای:

از ظرفیت تولید بالایی برخوردار است. 

علوفه آن به روشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین به تأسیسات پرهزینه وابسته نیست. 

جهت سیلو کردن می تواند برداشت گردد.

با توجه به بروز خشکسالی و کاهش منابع آب که کشت یونجه و ذرت ممکن است بسیاری از مناطق را با چالش روبرو کند، در این حالت سورگوم بهترین گزینه برای تامین علوفه مورد نیاز دام می باشد.

علوفه سورگوم را به چهار طریق سیلوئی، علوفه تر، علوفه خشک و چرای مستقیم میتوان استفاده کرد و این موضوع دست تولید کنندگان و مصرف کنندگان را باز می گذارد. مثال علوفه سورگوم را به جای سیلویی می توان به علوفه خشک تبدیل کرده و در زمانهایی که علوفه کم می باشد، استفاده کرد.

کیفیت سورگوم علوفه ای نسبت به تعدادی از گیاهان مشابه بهتر است.

سورگوم جهت تولید علوفه تر، علوفه خشک و چرای مستقیم با تراکم های مختلف و فواصل گوناگون قابل کشت است و غیر از برداشت سیلوئی، هم با ادوات سنتی و هم مکانیزه قابل کشت و برداشت است.

روش کاشت سورگوم علوفه ای:

خاک نوع خاک محدودیت زیادی برای کشت سورگوم علوفه ای بوجود نمی آورد و از خاکهای سنگین تا سبک قابل کشت است. البته این گیاه بیشترین تولید را در خاک های سنگین دارا می باشد.

آماده کردن زمین جهت کشت سوگوم علوفه ای به چه صورت است:

1 -شخم عمیق در اوایل بهار

2 -شخم سطحی در مرداد ماه

3 -دیسک و ماله در صورت نیاز کودهای اصلی مورد نیاز بطور کلی برای کسب عملکرد مطلوب 250 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم قبل از کاشت به زمین توصیه می شود داده شده و با دیسک زیر خاک شود. کود ازته از نوع اوره به میزان 100 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت به زمین داده شود و 100 کیلوگرم در هکتار به عنوان سرک در مرحله ای که ارتفاع بوته ها به 40-35 سانتیمتر می رسد داده شود. بعد از چین برداری مجدداً مصرف100 کیلوگرم کود اورهتوصیه می شود.

بهترین تاریخ کاشت سورگوم علوفه ای چه زمانی است:

بهترین تاریخ کاشت سورگوم علوفه ای زمانی است که درجه حرارت خاک در عمق 4-3 سانتیمتری به 12 درجه سانتیگراد برسد ، تقریباً نیمه دوم مرداد، مناسب ترین زمان کاشت سورگوم علوفه ای در ایرانشهر می باشد هرچند می توان در اسفند ماه نیز کشت کرد. مهمترین عملکرد در چین اول آن در ایرانشهر بدست می آید و چین دوم آن علوفه قابل توجهی تولید نمی کند. بطور کلی سورگوم در ایران یک گیاه با کشت بهاره محسوب می شود و در مناطق سردتر بهترین زمان کشت آن اردیبهشت ماه میباشد.

میزان بذر و تراکم کاشت سورگوم علوفه ای در هر هکتار چقدر است:

میزان بذر مصرفی ارقام مختلف سورگوم فرق می کند ولی پس از تهیه بستر بذر، کاشت یونجه علوفه ای در فاصله بین ردیف 60 سانتی متری و فاصله روی ردیف 6-8 سانتیمتری کشت می شود. بطور کلی در خاک های سبک با فواصل بین ردیف 60 سانتیمتر و روی ردیف 8 سانتیمتر، 10 کیلوگرم بذر در هکتار و در خاک های سنگین با فاصله بین ردیف 60 سانتیمتر و فاصله روی ردیف 6 سانتیمتر 12 کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می گردد. کشاورزان می توانند با ردیف کار غالت اقدام به کشت سورگوم بکنند. برداشت برداشت براساس ارتفاع بوته تنظیم گردد مثال در شرایط عادی در مناطق توصیه شده در ارتفاع 190 سانتیمتری برداشت می شود و مدت زمان رسیدن به ارتفاع یاد شده در چین اول به حدود 70 روز از زمان کاشت ممکن است نیاز داشته باشد. چین دوم در ایرانشهر ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد اما اگر برداشت دوم نیز بخواهید داشته باشید، برداشت باید از ارتفاع حدود 15-10 سانتیمتری سطح زمین انجام بگیرد تا رشد و پنجه دهی بعدی براحتی میسر گردد. بعد از برداشت چین اول و جمع آوری علوفه از سطح مزرعه باید بالفاصله کود سرک داده شده و آبیاری گردد. توصیه می شود در برداشت چین اول مطلقاً کف بر نشود مگر هنگامی که یک چین بیشتر برداشت نشود.

کودهای اصلی مورد نیاز کشت سورگوم علوفه ای چه مواردی هستند:

بطور کلی برای کسب عملکرد مطلوب 250 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم در پاییز یا قبل از کاشت به زمین داده می شود و با دیسک زیر خاک قرار می گیرد. کود ازته از نوع اوره به میزان 622 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت به زمین داده می شود و به همین میزان یعنی 622 کیلوگرم در هکتار به عنوان سرک در مرحله ای که ارتفاع بوته ها به 85 سانتیمتر می رسد داده می شود و بعد از چین برداری مجدداً به میزان 622 کیلوگرم کود اوره مصرف می گردد. بهتر است کودهای سرک و بعد از چین برداری بصورت نواری داده شود.

چند توصیه مهم برای کشت سورگوم علوفه ای که بهتر از رعایت شود:

سورگوم علوفه ای نباید در ارتفاع کمتر از 100-75 سانتی متری مورد چرای دام قرار گیرد. بهتر است بعد از خاتمه برداشت، زمین شخم عمیق زده شود تا بقایای ریشه گیاه پوسیده و تا فصل زراعی بعد آماده کشت گردد. مکانیزاسیون با استفاده از دستگاه ردیف کار گندم و با انجام اصالحاتی در کارنده ها میتوان اقدام به کشت سورگوم کرد. در صورتی که فاصله بین ردیف ها 75 سانتیمتر و فاصله روی ردیف 10 سانتیمتر باشد می توان برداشت را با چاپر ذرت انجام داد. در صورتی که فاصله بین ردیف ها کمتر باشد یا کشت بصورت کرتی انجام شود برداشت با چاپر خورشیدی توصیه میشود.

جهت اطلاع از قیمت بذر سورگوم علوفه ای اسپید فید و خرید تماس بگیرید

وزن کیسه 25 کیلو گرم