بذر سورگوم علوفه ای پژپال

بذر سورگوم علوفه ای هیبرید رقم پژپال 1
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
135,000تومان

مشخصات بذر سورگوم علوفه ای هیبرید رقم پژپال 1

این بذر در مناطق گرم، گرم و خشک و معتدل کشور قابل کاشت است و سازگاری بالایی با اکثر مناطق ایران دارد.

از نظر زمان رسیدگی جزو ارقام متوسط رس میباشد.

سورگوم علوفه ای پژپالتصویر خوشه سورگوم علوفه ای پژپال

میزان بذر مصرفی برای هر هکتار 15 تا 25 کیلو پیشنهاد میشود.

این رقم مقاومت بالایی نسبت به خوابیدگی یا ورس دارد و عملکرد ان نسبت به رقم اسپید فید بالاتر است.

محصول حاصل از کاشت این بذر با چاپر یا سایر ادوات برداشت قابل برداشت بوده و قابلیت سیلو کردن را نیز دارد.

این رقم علاوه بر داشتن قابلیت سیلو کردن، به صورت علوفه خشک یا چرای مستقیم نیز قابل استفاده است.

برداشت چین اول 70 روز بعد از کاشت و برداشت چین دوم 50 روز بعد از برداشت چین اول امکان پذیر است.

در مناطق گرم و خشک برداشت چین سوم هم امکان پذیر است.

بهترین زمان کشات بذر سورگوم پژپال یک هفته بعد از زمان کشت ذرت در هر منطقه میباشد. 

مزایای کاشت سورگوم علوفه ای:

از ظرفیت تولید بالایی برخوردار است. 

علوفه آن به روشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین به تأسیسات پرهزینه وابسته نیست. 

جهت سیلو کردن می تواند برداشت گردد.

با توجه به بروز خشکسالی و کاهش منابع آب که کشت یونجه و ذرت ممکن است بسیاری از مناطق را با چالش روبرو کند، در این حالت سورگوم بهترین گزینه برای تامین علوفه مورد نیاز دام می باشد.

علوفه سورگوم را به چهار طریق سیلوئی، علوفه تر، علوفه خشک و چرای مستقیم میتوان استفاده کرد و این موضوع دست تولید کنندگان و مصرف کنندگان را باز می گذارد. مثال علوفه سورگوم را به جای سیلویی می توان به علوفه خشک تبدیل کرده و در زمانهایی که علوفه کم می باشد، استفاده کرد.

کیفیت سورگوم علوفه ای نسبت به تعدادی از گیاهان مشابه بهتر است.

سورگوم جهت تولید علوفه تر، علوفه خشک و چرای مستقیم با تراکم های مختلف و فواصل گوناگون قابل کشت است و غیر از برداشت سیلوئی، هم با ادوات سنتی و هم مکانیزه قابل کشت و برداشت است.

روش کاشت سورگوم علوفه ای:

خاک نوع خاک محدودیت زیادی برای کشت سورگوم علوفه ای بوجود نمی آورد و از خاکهای سنگین تا سبک قابل کشت است. البته این گیاه بیشترین تولید را در خاک های سنگین دارا می باشد.

آماده کردن زمین جهت کشت:

1 -شخم عمیق در اوایل بهار

2 -شخم سطحی در مرداد ماه

3 -دیسک و ماله در صورت نیاز کودهای اصلی مورد نیاز بطور کلی برای کسب عملکرد مطلوب 250 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم قبل از کاشت به زمین توصیه می شود داده شده و با دیسک زیر خاک شود. کود ازته از نوع اوره به میزان 100 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت به زمین داده شود و 100 کیلوگرم در هکتار به عنوان سرک در مرحله ای که ارتفاع بوته ها به 40-35 سانتیمتر می رسد داده شود. بعد از چین برداری مجدداً مصرف100 کیلوگرم کود اورهتوصیه می شود.

تاریخ کاشت سورگوم علوفه ای:

بهترین تاریخ کاشت سورگوم علوفه ای زمانی است که درجه حرارت خاک در عمق 4-3 سانتیمتری به 12 درجه سانتیگراد برسد ، تقریباً نیمه دوم مرداد، مناسب ترین زمان کاشت سورگوم علوفه ای در ایرانشهر می باشد هرچند می توان در اسفند ماه نیز کشت کرد. مهمترین عملکرد در چین اول آن در ایرانشهر بدست می آید و چین دوم آن علوفه قابل توجهی تولید نمی کند. بطور کلی سورگوم در ایران یک گیاه با کشت بهاره محسوب می شود و در مناطق سردتر بهترین زمان کشت آن اردیبهشت ماه میباشد.

میزان بذر و تراکم کاشت سورگوم علوفه ای:

میزان بذر مصرفی ارقام مختلف سورگوم فرق می کند ولی پس از تهیه بستر بذر، کاشت یونجه علوفه ای در فاصله بین ردیف 60 سانتی متری و فاصله روی ردیف 6-8 سانتیمتری کشت می شود. بطور کلی در خاک های سبک با فواصل بین ردیف 60 سانتیمتر و روی ردیف 8 سانتیمتر، 10 کیلوگرم بذر در هکتار و در خاک های سنگین با فاصله بین ردیف 60 سانتیمتر و فاصله روی ردیف 6 سانتیمتر 12 کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می گردد. کشاورزان می توانند با ردیف کار غالت اقدام به کشت سورگوم بکنند. برداشت برداشت براساس ارتفاع بوته تنظیم گردد مثال در شرایط عادی در مناطق توصیه شده در ارتفاع 190 سانتیمتری برداشت می شود و مدت زمان رسیدن به ارتفاع یاد شده در چین اول به حدود 70 روز از زمان کاشت ممکن است نیاز داشته باشد. چین دوم در ایرانشهر ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد اما اگر برداشت دوم نیز بخواهید داشته باشید، برداشت باید از ارتفاع حدود 15-10 سانتیمتری سطح زمین انجام بگیرد تا رشد و پنجه دهی بعدی براحتی میسر گردد. بعد از برداشت چین اول و جمع آوری علوفه از سطح مزرعه باید بالفاصله کود سرک داده شده و آبیاری گردد. توصیه می شود در برداشت چین اول مطلقاً کف بر نشود مگر هنگامی که یک چین بیشتر برداشت نشود.

چند توصیه مهم :

سورگوم علوفه ای نباید در ارتفاع کمتر از 100-75 سانتی متری مورد چرای دام قرار گیرد. بهتر است بعد از خاتمه برداشت، زمین شخم عمیق زده شود تا بقایای ریشه گیاه پوسیده و تا فصل زراعی بعد آماده کشت گردد. مکانیزاسیون با استفاده از دستگاه ردیف کار گندم و با انجام اصالحاتی در کارنده ها میتوان اقدام به کشت سورگوم کرد. در صورتی که فاصله بین ردیف ها 75 سانتیمتر و فاصله روی ردیف 10 سانتیمتر باشد می توان برداشت را با چاپر ذرت انجام داد. در صورتی که فاصله بین ردیف ها کمتر باشد یا کشت بصورت کرتی انجام شود برداشت با چاپر خورشیدی توصیه میشود.

برای اطلاع از قیمت بذر سورگوم علوفه ای پژپال و خرید تماس بگیرید

 

وزن کیسه 25 کیلو گرم