بذر شبدر برسیم شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی

قیمت هر کیلو بذر شبدر برسیم
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
72,000تومان

وزن کیسه بذر شبدر برسیم: 10 کیلو گرم

مقدار بذر مورد نیاز شبدر برسیم برای هر هکتار 20 تا 25 کیلگرم میباشد

خصوصیات شبدر برسیم:

شبدر برسیم دارای یک ریشه ضخیم، عمودی و کم عمق است و دارای انشعابات زیرزمینی کمی است،  ریشه‌ها گاهی اوقات به عمق ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر هم نفوذ می‌کنند و ریشه آن مانند یونجه عمیق نیست، اما مانند یونجه دارای گره‌های حاوی باکتری تثبیت کننده ازت است. 

شبدر برسیم همانند یونجه به کم آبی مقاوم بوده ولی در خاک‌های مرطوب نسبت به یونجه و شبدر شیرین تحمل بیشتری دارد. 

باتوجه به شرایط اقلیمی و رونق حرفه دامداری در این منطقه، کشت شبدر برسیم از استقبال زیادی برخوردار است. 

مزايای كشت شبدر برسیم:

شبدر برسيم نسبت به ساير علوفه ها و ديگر شبدرها داراي مزايايي است، كه اعـم آن عبارتند از:

1) در آب و هــواي مرطــوب بــويژه شــمالي كشــور و در ســطح وســيعي از شاليزارها، امكان توسعه داشته و توليد بااليي خواهد داشت.

2)شبدر برسيم در طول ساقه انشعابات فراوان، ساقه حجيم تر، مقـاوم تـر و پربرگ تر نسبت به ساير علوفه ها داشته، لـذا درجـه كيفـي علوفـه اي و غذايي آن باالتر و گونه اي خوشخوراك براي دام محسوب مي گردد.

3) توليد در هكتار آن نسبت به ساير گونه ها، بالاتر بوده و در صـورت دقـت در زمان كشت و رعايت نكات فني و علمي بالغ بر 82 تن علوفـه سـبز در هكتار توليد خواهد داشت. با توجه به شرايط كشاورزي و دامداري كشور، كشت شبدر برسيم و ذخيره علوفـه و استفاده در دامداري در شمال كشور مناسـب بـوده، امكـان موفقيـت آن فـراوان است.

خشك كردن شبدر برسیم:

پس از دروي شبدر و پخش آن در مزرعه در شرايطي كه انرژي آفتاب مناسب باشد، شبدر پس از چند روز خشك مي شود، اما از آنجـا كـه فصـل برداشـت شبدر مواجه با پاييز و زمستان و اوايل بهار است، معموالً در اين فصول انـرژي آفتاب به اندازه كافي نبوده كه بتواند شبدر درو شـده را خشـك نمايـد. وقـوع بارندگي نيز كيفيت علوفه را به خطر مي اندازد. بايد توجـه داشـت، در هنگـام سيلو كردن اگر رطوبت علوفه بيشتر از 42 درصد باشد كرك زده و از بين مي رود.

وزن کیسه 10 کیلو گرم