بذر باریجه یا بذر قسنی

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
85,000تومان

توجه قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست جهت اطلاع از قیمت روز بذر باریجه تماس بگیرید

معرفی گیاه باریجه:

باریجه از گیاهان با ارزش علوفه اي، حفاظتی و با گسترهي زیاد در مناطق کوهستانی به ویژه رشته کوه هاي زاگرس و البرز در ناحیه ي رویشی ایرانی و تورانی است. این گیاه به شدت به سرما و یخبندان مقاوم بوده و عمدتاً در مناطق نیمه خشک و گاهی مدیترانه اي سرد و فراسرد، با متوسط دماي سالیانه بین 3/5 تا 12 درجه سانتیگراد و حداقل دماي مطلق کمتر از 30- و حداکثر دماي مطلق 40 درجه سانتیگراد رشد مطلوبی دارد.

مناطقی با متوسط بارندگی سالیانه 300-450 میلیمتر که بخش عمدهي نزولات به صورت برف است براي این گیاه مناسب است.

رویشگاه هاي عمدهي این گیاه در ترکمنستان، افغانستان و بخش وسیعی از شمال و غرب ایران با ارتفاع 1000-2000 متري و بارندگی 250-400 میلیمتر است. در استان زنجان نیز ارتفاعات شیلاندر، کله سر و آغزوج را می توان از مهمترین رویشگاه هاي این گیاه نام برد.

خاك هاي کمعمق و گاهی نیمهعمیق، بافت متوسط تا سنگین (لومی، لومیشنی، لومی رسی و عمدتاً رسیلومی)، آهکی، گاهی تا حدود 30 درصد آهک و بدون شوري و قلیاییت براي این گیاه مطلوب است.

کاشت بذر گیاه باریجه در چه شرایطی و چگونه انجام میشود:

با توجه به نیازسرما و استراتیفیکاسیون براي جوانه زدن و تاثیر توام سرما و رطوبت زمستان در تغییرات شیمیایی مواد هورمونی بذر، فصل پاییز در ماه هاي آبان و آذر بهترین زمان کاشت بذر باریجه است و درصورتی که بذور در بهار کاشته شوند، درآن سال جوانه نمی زنند، البته ممکن است پس از گذشت یک سال و طی یک دوره سرماي زمستانه طی سال بعد، درصد کمی از بذور جوانه بزنند.

بذر این گیاه در 3 تا 5 درجه سانتیگراد شروع به جوانه زدن ورشد می کند و براي شکستن دوره خواب بذر و استراتیفیکاسیون آن نیازبه گذراندن یک دوره سرمایی بین 3 تا 15- درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 45 روز دارد. البته مهمترین و مناسب ترین شرایط حرارتی براي جوانه زدن پس از شکستن دوره خواب 3 تا 5 درجه سانتیگراد می باشد.

کشت این گیاه در مزارع دیم به دو روش کپه کاري بذري و نشاي گلدانی در فواصل 0/5 و 1 متر بین و روي ردیف و در کف جوي انجام می شود. به این ترتیب حدود 2000 بوته در هکتار ایجاد خواهد شد. بذرها در پاییز و قبل از شروع بارندگی در چاله هاي کوچک 5 تا 7 سانتیمتري ایجاد شده در کف جوي به تعداد 5 عدد کاشته شده و روي آن ها لایه اي به ضخامت 1 سانتیمتر از خاك قرار داده میشود. وزن هزار دانه ي باریجه 20 گرم است. بنابراین حدود 2 کیلوگرم بذر براي هر هکتار لازم است. دیم کاري باریجه در ارتفاع 2000 متر امکان پذیر است ولی مناطقی با ارتفاع بالاتر تا ارتفاع 3200 متر مطلوب تر هستند. بهترین روش دیم کاري باریجه روش گلدانی است. زمان انتقال گلدان ها به مزرعه در سال دوم رشد گیاه میباشد.

مراحل بعد از کاشت گیاه باریجه به چه صورت است:

 این گیاه نیازي به آبیاري درفصل پاییز ندارد و بذور، پس از تامین سرماي مورد نیاز و استراتیفیکاسیون، در اوایل بهار جوانه می زنند. در بهار براي جوانه زدن بذور در خاك سه عامل حرارت، رطوبت و اکسیژن لازم است. بذور براي جوانه زدن در بهار به حرارت 3 تا 5 درجه سانتیگراد و رطوبت بالاي 75 درصد بستر خاك نیاز دارند. به همین دلیل بذور باریجه در رویشگاه هاي طبیعی درمناطقی که برف گیرهستند ومیزان رطوبت بیشتري دارند به فراوانی سبز می شوند. به طورکلی چون باریجه در ابتداي بهار شروع به فعالیت می کند درصورتی که میزان نزولات آسمانی درفصل بهارکمتراز 600 میلی متر بارش باشد، بایستی مزرعه را آبیاري کرد و درصورتی که آبیاري نشود، ازخرداد به بعد فعالیت رویشی گیاه متوقف و برگ هاي آن زرد وخشک می شوند. ولی ریشه ها درزمین باقی می مانند وحداقل فعالیت حیاتی را دارند. بنابراین درماه هاي خرداد تا اسفند نیازي به آبیاري ندارند، حتی آبیاري مزرعه در دوره خواب آن، مخصوصاً درفصل تابستان، باعث پوسیدگی ریشه ها می شود. براي واکاري بهتر است مقداري بذر را در زمان کاشت (آذرماه) خیسانده و در داخل گلدان در محیط آزاد قرار داده و سپس در فصل بهار اقدام به واکاري نمایند. تجربه نشان داده است، بذرهاي کشت شده در گلدان حدود 90 درصد جوانه زده و براي واکاري مناسب هستند. اگر کشت به تأخیر افتد و یا شرایط جوي براي جوانه زنی مناسب نباشد، بذرها در سال آتی در صورتیکه شرایط مناسب باشد جوانه خواهند زد.