بذر جارو فراشی (بذر کوشیا)

 

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید

 

معرفی گیاه کوشیا یا جاروی فراشی:

کوشیا با نام علمی Kochia scoparia از خانواده اسـفناجیان (Chenopodiaceae) یک گیاه دو لپه علفی یکساله است که به دلیل داشتن سیستم ریشه اي گسترده و عمیق با نواحی خشک به خوبی سازگاري دارد. این گیاه میتواند تـا عمـق پـنج متـري خاك نفوذ کند و ریشه هاي جانبی آن تا فاصله هفت متـري نیـز گـسترش یابـد.

مزرعه کوشیا اسکوپاریا جارو فراشی

تصویر بوته جارو فراشی (کوشیا)

کوشـیا می تواند در خاك هاي بسیار شور رشد کند و تنها گیاهی باشد که در این مکـان هـا دیـده می شود. در واقع کوشیا یک گونه پیشرو در نواحی خشک و نیمه خشک اسـت. ایـن گیـاه میتواند گیاه مناسبی براي کشت سال اول اراضی بسیار شور باشد که کشاورز بـه تـازگی قصد کشت در آن را دارد.

کوشـیا در ایـران داراي تـوده هـاي بیرجنـد، بروجـرد، سـبزوار، اصفهان و ارومیه است. همچنین در یک تـوده نیـز داراي تنـوع زیـادي از لحـاظ میـزان پربرگی است.

بذر جارو فراشی یا کوشیا به چه صورتی کشت میشود:

بذر کوشیا بسیار ریز بوده و وزن هزاردانه آن 2-3 گرم می باشد . لذا لازم است تهیه بستر بذر به خوبی تهیه شود. براي کاشت میتوان بذر را روي خاك پاشیده و بوسیله ماله کمی روي آن خاك داده می شود. کشت بهاره (فروردین ماه) براي تولید علوفه و کشت تابستانه (تیرماه) براي تولید بذر مناسب است.

تصویر بذر جارو فراشی بذر کوشیا

تصویر میکروسکوپی بذر جارو فراشی (بذر کوشیا)

به منظور تولید علوفه حدود 2 کیلوگرم بذر و براي تولید دانه حدود 1 کیلوگرم بذر در هکتار به شرط دارا بودن قوه نامیه مناسب بذر و کاشت صحیح کفایت می کند. بهترین فاصله کشت ردیف ها از هم حدود 50 سانتیمتر و روي ردیف حدود 10 سانتیمتر می باشد که در این صورت تراکم مطلوب 30 بوته در مترمربع خواهد بود. 

گیاه جارو فراشی یا کوشیا چه ویژگی هایی دارد:

از محسنات این گیاه سرعت بالاي جوانه زنی و استقرار خوب می باشد.

کوشیا قادر است تا درجه شوري حدود 21 دسی زیمنس بر متر به خوبی به رشد خود ادامه داده و تاثیري در تولید آن حاصل نشود.

در خصوص تغذیه گیاهی بطورکلی این گیاه به حدود 50 کیلوگرم کود فسفاته و 110 کیلوگرم کود اوره نیاز دارد و معمولاً در زمانی که کمبود آن احساس می شود بایستی در اختیار گیاه قرار گیرد، به عبارتی در دادن کود اوره باید دقت کرد زیرا افزایش آن باعث افزایش میزان اکسالات در گیاه می شود که یک ماده سمی محسوب می شود.

کارایی مصرف آب کوشیا 3 برابر یونجه است یعنی بهره وري بالایی در استفاده از آب دارد. تا تامین حدود 80 درصد نیاز آبی این گیاه در مناطق خشک ، تاثیر معنی داري بر کاهش تولید ماده خشک نخواهد داشت. تا شوري 21 دسی زیمنس بر متر با اعمال روش هاي کم آبیاري و افزایش دور آبیاري تاثیر چندانی بر عملکرد حادث نخواهد شد.

میزان تولید و برداشت جارو فراشی یا کوشیا اسکوپاریا چقدر است:

کوشیا یک گیاه روز کوتاه است.با توجه به شرایط آب و هوایی و تاریخ کاشت میتواند تا چند چین علوفه تولید کند که براي رشد مجدد گیاه باید ارتفاع برداشت 15 سانتینتر رعایت شود . کوشیا در کشت بهاره تا 25 تن علوفه خشک در هکتار تولید می کند(با شوري خاك 21 دسی زیمنس بر متر).

بهترین زمان برداشت جارو فراشی یا کوشیا اسکوپاریا:

با هدف برداشت علوفه پایان مرحله غنچه دهی تا ابتداي مرحله گلدهی می باشد.

کیفیت علوفه حاصل از جارو فراشی یا کوشیا اسکوپاریا چگونه است:

کوشیا را میتوان تا 50 درصد در جیره غذایی دام وارد نمود. قابلیت هضم آن با یونجه قابل مقایسه است. کوشیا داراي مواد ضد تغذیه اي از جمله ساپونین ها ، آلکالوئیدها و نیترات ها می باشد که تمامی این موارد در طی تنش شدید خشکی و مرحله رسیدگی بذر افزایش می یابد. لذا زمان برداشت براي علوفه حتماً میبایست رعایت شده و بیشتر از %50 در جیره و ترکیب غذایی دام اعمال نگردد (مناسب ترین ترکیب -40 20 % می باشد که هیچ مشکلی براي دام بوجود نمی آورد).

 برای خرید بذر جارو فراشی یا بذر کوشیا با ما تماس بگیرید