بذر خارشتر علوفه ای

فروش بذر خارشتر برای کاشت به عنوان علوفه
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
45,000تومان

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید

گیاه خارشتر چه ویژگی هایی دارد:

گیاه خارشتر تقریبا در تمام نقاط کشور و در تمام خاک ها رشد و نمو دارد. ریشه گیاه خارشتر بسیار عمیق است و در مقابل کم آبی مقاومت زیادی دارد. خارشتر از طریق ریشه و بذر تکثیر می گردد ولی معمولا در مزارع تکثیر آن از طریق رویشی صورت میگیرد زیرا گیاهچه های حاصل از بذر در مراحل اولیه رشد، ضعیف هستند. بذر آن دارای پوسته بسیار سخت است و برای جوانه زدن نیاز به تیمار دهی دارد. با این وجود، پیش بینی شده است که کشت بذر (پس از استقرار) سبب ایجاد ریشه های قویتر و عمیق تری میشود.

تولید بذر و جوانه زنی بذر خارشتر در چه شرایطی رخ میدهد:

بذرهای این گیاه در فصل تابستان بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، ایجاد می شوند. حدود 21 درصد از گلها دانه تولید میکنند و تولید کل دانه حدود 6111 عدد در بوته است.

گزارش شده است که دمای بهینه و عمق خاک مناسب برای جوانه زنی بذور خارشتر دمای حدود 27 درجه سانتی گراد و عمق یک سانتیمتری خاک می باشد. همچنین وجود نور برای جوانه زنی این گیاه ضروری می باشد. بذور خارشتر قادرند برای مدت دست کم هشت ماه در زیر آب و نیز برای چندین سال در خاک های نیمه خشک بدون از دست دادن قوه نامیه زنده بمانند.

قوه نامیه بذور خارشتر به سرعت در معرض سرما و خاک های مرطوب پس از گذشت یک سال کاهش مییابد. یکی از جنبه های موفقیت خارشتر، خواب طولانی بذر این گیاه می باشد. این ویژگی به بذر کمک میکند تا حتی با وجود شرایط نامساعد به بقای خود ادامه دهد. نتایج نشان میدهند خواب بذر خارشتر خواب فیزیکی است که ناشی از عدم نفوذپذیری پوسته بذر است. در پژوهشی به منظور حذف خواب بذر خارشتر، اثر تیمارهای متعددی از قبیل سرمادهی مرطوب، خراش دهی مکانیکی، آب داغ، اسید سولفوریک و نور بررسی شدند.

نتایج این تحقیق نشان دادند تاثیر نور در جوانه زنی بذور معنیدار نبوده و موثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر به ترتیب آب داغ و خراش دهی مکانیکی بودند که به ترتیب منجر به 65 و 55 درصد جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی شدند. 

روش کاشت بذر خارشتر چگونه است:

جهت حفظ رطوبت خاک و یکنواختی در کاشت، نیاز است به زیرشکنی (با استفاده از ساب سویلر) در مهرماه (پیش از آغاز بارندگی) اقدام شود. پیشنهاد شده است در این زمان ابتدا کرت یا جوی و پشته هایی ایجاد شود تا بتواند آب اولین بارندگی را در خود جای دهد و سپس اقدام به کشت شود.

کشت ریزوم خارشتر:

نشاهای تولید شده را باید از اول تا پایان اسفند ماه به عرصه منتقل نمود و به فاصله 51 در 51 کشت نمود.

کشت بذر خارشتر:

با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده، میزان بذر در هکتار را در حدود 12-11 کیلوگرم در هکتار پیشنهاد کرده اند که در صورتی که از بذر پلیت شده استفاده شود میتوان این مقدار را کاهش نیز داد. بهتر است بذور را پیش از کشت با اسید هیومیک مخلوط کرده و سپس با بذرکار اقدام به کشت آنها نمود. به منظور دستیابی به تراکم کشت مناسب و سهولت کار با ردیفکار یا یونجه کار، بهتر است فاصله کاشت بین ردیف 41 سانتیمتر و روی ردیف 21 سانتیمتر درنظر گرفته شود.

در مناطقی که خارشترهای موجود در زمین چندساله شده اند، بهتر است در فصل بهار به منظور تحریک ریشه ها و افزایش تراکم گیاه، عملیات دیسک صورت گیرد. در مناطقی که سطح تبخیر بالا است (بالاتر از 311 میلیمتر در سال) و در صورتی که میزان بارندگیهای سالیانه بسیار کم است (کمتر از 411 میلیمتر در سال)، یک یا دو مرتبه آبیاری میتواند صورت گیرد اما این گیاه عموما به صورت خودرو در بیابان ها میروید و نیاز آبی بسیار کمی دارد.

رشد سریع و تهاجمی خارشتر به سایر گیاهان و علفهای هرز اجازه رشد نمیدهد و این باعث میشود در عرصه های طبیعی بر سایر گیاهان برتری داشته و گونه گیاهی غالب منطقه باشد.

برداشت خارشتر به چه صورت انجام میشود:

روش برداشت و نگهداري علوفه خارشتر بدین صورت است که در زمان گلدهی و میوه- دهی، توسط ابزارهاي دستی (بیل و تیشه) و حتی دستگاههاي دروگر، جمع آوري و پس از هوادهی و خشک شدن، خرمن نموده و توسط خرمن کوب خرد شده و جهت تغذیه زمستانه دام نگهداري می شود.

در زمستان پس از مرطوب نمودن و مخلوط کردن با سایر اجزاي خوراك در تغذیه دام به مصرف میرسد. باشتیانی و همکاران نیز بهترین زمان تولید و برداشت علوفه خارشتر را زمان گلدهی و بذردهی آن دانسته اند. پس از سه شاخه شدن خارشتر امکان درو با موور وجود دارد. تعداد تولید آن در سال دو بار با عملکرد هفت تن علوفه خشک یا 25 تن علوفه تر است که پس از برش می بایستی در محل آفتاب-سایه نگهداری و سپس نسبت به سیلو کردن اقدام گردد. بهتر است در هر یک متر مکعب از این علوفه، یک مشت یا 151 گرم نمک یددار جهت خوش خوراکی افزوده گردد و زمانیکه علوفه روی هم تلمبار میگردد، به ازای هر 21 سانتیمتر 11 کیلو ماسه به آن اضافه شود که در این صورت هر یک کیلو علوفه خارشتر معادل دو کیلو یونجه تر به لحاظ مواد غذایی ارزش خواهد داشت. برداشت علوفه خارشتر برای اولین بار، به طور نیمه مکانیزه در ایران صورت گرفته است. بدین صورت که ابتدا با دستگاه موور علوفه برداشت شده و بعد با استفاده از دستگاه بیلر، پرس و سپس بسته بندی میشود. علوفه خارشتر در سال میتواند دو تا سه مرتبه برداشت شود و در هر چین به طور متوسط چهار تن ماده خشک به دست میآید.

 

 

وزن کیسه 10 کیلو گرم