بذر سالیکورنیا پرسیکا

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
4,000تومان

توجه: قیمت درج شده در این صفحه به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید

  

رویشگاه طبیعی سالیکورنیا کجاست؟

سـالیکورنیا به دلیـل خصوصیـات منحصربه‌ فردی چـون مقاومـت زیاد به شـوری مستقیماً روی خـاک و شـوری زیـاد جوانـه میزنـد (تـا حـدود 1000 میلی مـولار کلریـد سـدیم) و به دلیـل امکان اسـتفاده از آب‌شور (آب دریا) برای آبیـاری به‌عنوان گیاهی اسـتراتژیک در کشـورهایی چون آمریکا، عربسـتان سـعودی و مکزیک درآمده اسـت. ایـن گیـاه به‌طور طبیعی در سـواحل دریا و حاشـیه مانداب های شـور رشد و تکامل‌یافته اسـت. ایـن گیـاه در مناطقـی که باتلاقی و شـور هسـتند ماننـد دریاچه ارومیـه، قـم، باتلاق گاوخونی، سـواحل خلیج‌فارس تـا دریای عمان، خراسـان جنوبی، آذربایجان شـرقی، خوزسـتان و بخشـی از گرگان رشـد می‌کند. درواقع پراکنش این گیـاه در مناطق شور و باتلاقی اسـت. 

شرایط رشدی سالیکورنیا چیست و عملکرد سالیکورنیا در هر هکتار چقدر است؟

به‌ طورکلی در مناطـق معتـدل، نمونه‌های یک‌ساله گیـاه از اوایـل فروردیـن رویـش و رشـد خـود را شـروع می‌کنند، بـرای گلدهـی بـه 100 روز هـوای خنـک نیـاز دارنـد و تقریباً در اوایـل پاییـز بـه بـذر می‌روند. وزن تقریبـی دانه‌های تولیدشـده در هـر گیـاه حـدود یـک میلی‌گرم اسـت و دانه‌ها می‌توانند به‌طور مسـتقیم بـا آب دریـا جوانـه بزننـد، ولـی درصـد جوانه‌زنی آن‌ها بـا آب شـیرین بسـیار بیشتـر اسـت. برخی از پژوهشـگران معتقدنـد دانه‌های سـالیکورنیا روی گیـاه والـد نیز قادر بـه جوانه‌زنی هسـتند. بهتریـن دمـا بـرای جوانه‌زنی دانه‌ها 25 درجـه سانتی‌گراد در روز و 5 درجه سانتی‌گراد در شـب اسـت.

کاربردهای سالیکورنیا چیست؟

تحقیقـات بـرای کشـت و بهره‌برداری از گونه‌های گیاهی کـه توانایی تحمل شـرایط نامسـاعد محیطـی را دارنـد، درحال‌توسعه اسـت. مطالعـات صورت گرفتـه دربـاره گیاهـان شـورزی در راسـتای ارزیابـی بهره‌گیری از آن‌ها درزمینهٔ تولیـد علوفـه، سـوخت زیسـتی، تغذیـه انسـان و تولیـد روغن خوراکـی نشـانگر ارزش بـالای ایـن گونه‌های گیاهی در حل بحران شـوری اسـت. 

روش مصرف غذایی سالیکورنیا چگونه است؟

سـالیکورنیا با عناویـن گوناگونی مانند رازیانـه، لوبیای دریایی، مارچوبـه دریایی و... شـناخته می‌شود و در حقیقـت نـام سـالیکورنیا از واژه لاتیـن Salt بـه مفهـوم نمـک گرفته‌شده اسـت.

روش کشت سالیکورنیا چگونه است؟

با توجه به اینکه زراعت گیاه سالیکورنیا در شرایط اقلیمی متفاوت انجام می‌شود، در هر مرحله از انجام کار با توجه به شرایط منطقه (طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، توپوگرافی، خصوصیات خاک و آب و...) از روش مختص به آن منطقه استفاده می‌شود.


مزرعه نمونه شماره یک کشت سالیکورنیا

بنابرایـن، انجـام کشـت در شوره‌ زارهای نـوار سـاحلی جنـوب کشـور کـه منابـع آب در طـول فصـل زراعـی موقـت اسـت و در مرحلـه داشـت دمایی حـدود 65 درجه سانتی‌گراد در سـطح زمین وجود دارد و همچنین وزش بادهای فصلی و طوفان شـن از طـرف دیگـر، شـرایطی را ایجـاد می‌کند که کاملاً با شـرایط مزرعه سـالیکورنیای مسـتقر در حاشـیه دریاچـه ارومیـه بـا الگـوی بارندگی متمایز و سـرمای حـدود 20 - درجـه سانتی‌گراد در زمسـتان متفاوت اسـت.

به‌طور خلاصـه می‌توان گفـت کشـت گیـاه سـالیکورنیا از روش و الگـوی خاصی تبعیـت نمی‌کند و دارای انعطـاف زیـادی اسـت که با تغییـر هرچند انـدک در عوامل مختلـف، بـا افزایش یـا کاهش عملکـرد مواجه می‌شود.

مزرعه نمونه شماره 2 کشت سالیکورنیا

انواع کشت سالیکورنیا به چه صورت است؟

سالیکورنیا را می‌توان به‌صورت کاشت مستقیم بذر یا به‌وسیله نشا کشت کرد.

روش کاشت مستقیم بذر سالیکورنیا:

برای کشت بذری این گیاه در یک هکتار به 3 تا 5 کیلوگرم بذر نیاز است که این مقدار با توجه به درصد جوانه‌زنی بذر تعیین می‌شود. این مقدار می‌تواند بر اساس درجه خلوص بذر، قوه نامیه بذر و نحوه کاشت بذر متغیر باشد و در برخی منابع تا 20 تا 60 کیلوگرم بر هکتار نیز گزارش‌شده است.

 

 

کشور تولید کننده ایران
وزن بسته بندی 50 گرم
وزن بسته بندی 100 گرم
وزن بسته بندی 200 گرم
وزن بسته بندی 250 گرم
وزن بسته بندی 500 گرم
وزن بسته بندی 1000 گرم