بذر ماشک علوفه ای سردسیری

 

توجه: قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز بذر ماشک اصلاح شده تماس بگیرید

 

گیاه ماشک علوفه ای سردسیری چه مشخصاتی دارد:

نام علمی گیاه ماشک علوفه ای سردسیری Vicia panonica میباشد.

ماشكها از خانواده پروانه آسا بوده و گياهاني عمدتاً يك ساله، تعدادي دو ساله و به ندرت چند ساله هستند. شكل رويشي ماشكها، نيمه رونده بوده و از هر بوته تعدادي ساقه اصلي با انشعابات فرعي خارج ميشود. فُرم بوته در گونه هاي مختلف، متفاوت است.

مزرعه کشت مخلوط ماشک سردسیری

ماشک علوفه ای سردسیری چه مزایا و کابردهایی دارد:

ماشك، گياهي است كه از آن ميتوان به صورتهاي مختلف از جمله علوفه، سيلو، چرا و كود سبز و از دانه ي آن براي تغذيه طيور استفاده نمود

ماشك به عنوان يكي از گياهان خانواده بقولات، همانند ساير گياهان اين خانواده ميتواند موجب اصلاح و تقويت خاك شده و نيتروژن را تثبيت كند

گياهان اين تيره علاوه بر اينكه به عنوان كود سبز مورد استفاده قرار ميگيرد به دليل كيفيت بالا ميتوانند علوفه مورد نياز دام هاي منطقه را تأمين كنند.

همچنين ماشك از جمله گياهاني است كه در اصلاح مراتع تخريب شده، مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

توصیه های زراعی براش کتش ماشک علوفه ای سردسیری:

1- تاریـخ کاشـت

ماشک علوفه ای سردسیری هم زمـان بـا کشـت گنـدم در پاییـز اسـت، ولـی در دیـم زارهـای سردسـیر بایـد در اولیـن فرصـت بـرای کشـت یعنـی در اواخـر زمسـتان یـا اوایـل بهـار اقـدام شـود. کشـت مخلـوط (درهـم)  بـا جـو در تمـام مناطـق در پاییـز و قبـل از شـروع بارندگـی هـای مؤثـر توصیـه مـی شـود.

2-  روش کاشت

بـرای کاشـت ماشک علوفه ای سردسیری، چـه بـه صـورت دسـتی و چـه بـا اسـتفاده از بذرافشـان، بـذر توسـط دیسـک بـه زیـر خـاک منتقـل مـی شـود. اگـر از خطـی کار اسـتفاده شـود، بـا توجـه بـه مناطـق مختلـف، فاصلـۀ ردیـف هـا را 20 تـا 25 سـانتی متـر در نظـر مـی گیرنـد. کشـت ایـن رقـم بـا اسـتفاده از بـذرکار مرکـب هـم امـکان پذیـر اسـت.

3- عمق کاشت

 مناسب ترین عمق کاشت حدود 3 تا 5 سانتی متر است.

4-  نیازهـای کـودی

نیازهـای کـودی ماشـک مشـابه بـا نیـاز کـودی عـدس یـا نخــود در مناطــق مختلــف اســت.

مصــرف 20 کیلوگــرم ازت خالــص (از منبـع نیتـرات آمونیـوم ) در هکتـار، بـه علاوه 15 تـا 30 کیلوگـرم فسـفر خالـص (از منبـع سوپرفسـفات) بـا توجـه بـه میـزان فسـفر اولیـۀ خـاک در پاییـز و بـه صـورت جایگزیـن آن توصیـه مـی شـود.

5- آفـات و بیمـاری هـای ماشـک

آفات و بیماری های ماشک علوفه ای مشـترک بـا یونجـه و سـایر گیاهـان خانـوادۀ لگومینـوز (بقـولات) ماننـد یونجـه، شـبدر، عـدس و سـویا اسـت.

بـرگ خـواران از حشـراتی هسـتند کـه در مراحـل اولیـۀ رشـد ممکـن اسـت خسـارت جبـران ناپذیـری بـه ماشـک هـا بزننـد. بـرای مقابلـه بـا ایـن آفـت مـی توانیـد از طعمـه هـای مسـمومی اسـتفاده کنیـد.

 

مناسب‌ترین روش خاک‌ ورزی برای تولید ماشک:

استفاده از گاوآهن قلمی در پاییز و استفاده از هرس بشقابی (دیسک) و سپس کاشت مکانیزه توسط بذرکارهای رایج در کشور است. ماشک علوفه‌ای پاییزه را می‌توان در اوایل پاییز همانند گندم در حالت خشک، کاشت نمود تا اینکه هیچگونه لطمه‌ای به خصوصیات فیزیکی خاک وارد نشود. 

پیشنهادها

1- در تناوب قرار گرفتن ماشک با غلات

2- انجام خاک‌ورزی با گاوآهن قلمی در پاییز و استفاده از هرس بشقابی

3- کاشت مکانیزه ماشک توسط بذرکارهای رایج در کشور

4- آموزش بهره‌برداران کشاورزی با اصول صحیح کشت و کار ماشک علوفه‌ای

5- تکثیر و تامین بذور ماشک بهاره و پاییزه توسط مراجع تولید و توزیع بذر

6- اجرای روش توصیه شده برای مناطق سردسیر کشور

برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از قیمت روز بذر ماشک علوفه ای با ما تماس بگیرید