بذر کینوا سفید اصلاح شده رقم تی تی کاکا

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
89,000تومان

توجه : قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز بذر کینوا سفید تی تی کا کا تماس بگیرید

گیاه کینوا چیست و چه ویژگی هایی دارد:

گیـاه کینـوا بـا نـام علمی Chenopodium quinoa از خانـواده اسـفناج اسـت. در همــه کشــورها جنــس اســفناج .   Chenopodium اســت و جــزء گــروه سـبزیجات برگـی محسـوب مـی شـود. کینـوا گیاهـی یـک سـاله اسـت و بـه منظور تولیـد دانـه کشـت مـی شـود؛ ولـی از بـرگ هـای جـوان آن بـه صـورت سـبزی تـازه یـا پختـه اسـتفاده مـی شـود.

اهمیـت غذایـی کینـوا بـه دلیـل ترکیـب کامـل اسـیدآمینه، کلسـیم، فسـفر و ِ آهـن فـراوان و سـدیم کـم اسـت. پروتئیـن کینـوا از نظـر کّمـی و کیفـی بهتـر از دانـه غـات متـداول اسـت و تعـادل اسـید آمینـه مطلـوب تـری بـرای تغذیـه انســان و دام نســبت بــه گنــدم دارد. از مشــخصه هــای بــذر کینــوا 1/5 تــا 4/6درصـد لیزیـن بالاسـت کـه دو برابـر گنـدم اسـت. تغییـر آب و هـوای ایـران بـه سـمت گـرم و خشـک و شورشـدن تدریجی خـاک های زراعـی کشـور از سـویی و تحمـل زیـاد گیـاه کینـوا در مقابـل خشـکی، شـوری و یــخ زدگــی از ســوی دیگــر، بــه طــور منطقــی بیانگــر ایــن اســت کــه از کینــوا مـی تـوان بـه عنـوان گیاهـی مناسـب بـرای رسـیدن بـه کشـاورزی پایـدار، تغذیه مناسـب و تولیـد صنعتـی اسـتفاده کـرد. بنـا بـر گـزارش هـای سـازمان خواربـار جهانـی، کینـوا را حتـی در اراضـی فقیـر و غیرقابـل کشـت نیـز مـی تـوان کشـت کـرد. عـاوه بـر ایـن، آن را در تنـاوب زراعـی غـات بـه منظـور کنتـرل علـف هـرز و بیمـاری هـا توصیـه کـرده انـد. از طرفـی ایـن محصـول در بازارهـای اروپا و آمریـکا ارزش بسـیاری دارد و صـادرات آن موجـب کسـب درآمـد ارزی خواهد شـد. توسـعه و ترویـج کشـت و تغذیـه کینـوا باعـث تنـوع بخشـی محصـوالت غذایی در کشـور، تولیـد پایـدار، افزایـش درامـد کشـاورزان و تأمیـن بخشـی از نیـاز غذایـی جامعـه خواهـد شـد. کینـوا بـه عنـوان غذایـی بـدون گلوتـن، گیاهـی دارویـی هم محسـوب مـی شـود. تحقیقـات دربـاره ایـن گیـاه نشـان داد کینـوا در ایـران قابـل تولیـد اسـت و در آینـده جایـگاه مناسـبی در زراعـت خواهـد داشـت.

انتخاب زمین برای کشت کینوا چگونه انجام میشود:

تهیه زمین تهیـه بسـتر کاشـت هماننـد سـایر بـذور ریـز مثـل شـبدر، کلـزا و محصـولات دانـه ریـز شـامل ماخـار، شـخم، دیسـک، مالـه و کودپاشـی انجـام مـی شـود. کود شیمیایی پایه در هنـگام تهیـه زمیـن در خوزسـتان 155 تـا 170 کیلوگـرم اوره در هکتـار به عنوان کـود پایـه، و در صـورت نیـاز، بـه میـزان 100 تـا 120 کیلوگـرم در هکتـار کـود فســفاته اســتفاده مــی شــود. بــر اســاس آزمــون خــاک، توصیــه کــود پتاســیم بــرای جلوگیــری از ورس (خوابیدگــی) الزم اســت. تحقیقــات نشــان داد ارقــام مختلـف بـه سـطوح نیتـروژن واکنـش هـای متفاوتـی داشـتند؛ بـه طـوری کـه در خوزسـتان رقـم سـاجما بـه کـود پایـه 150 و رقـم تـی تـی کاکا بـا 200 کیلوگـرم در هکتـار اوره بهتریـن عکـس العمـل را نشـان دادنـد.

مزرعه کینوا سفید تی تی کا کا

در حـال حاضـر توصیـه بـرای نیتـروژن در آمریـکای جنوبـی 120 کیلوگـرم بـر هکتـار اسـت. توصیه یکسـانی بـرای مـزارع آزمایشـی در کلـرادو انجام شـد. زمانی کـه سـطوح بالاتـری از نیتروژن در دسـترس باشـد، به دلیـل تأخیر در رسـیدگی و آبدارشـدن سـاقه هـا، خوابیدگـی بوته هـا اتفاق می افتـد و عملکرد کاهـش می یابد.  

تراکم بذر و ضدعفونی در مناطـق مختلـف توصیـه بـرای میـزان بـذر متفـاوت اسـت. توصیـه فعلـی در ایـاالت متحـده ۱ تـا 5/1 میلیـون بوتـه در هکتـار اسـت. در آمریـکای جنوبـی ۸میلیـون بـرای کشـت ردیفـی و 20 میلیـون در هکتـار بـرای بذرپاشـی بـه شـکل سـنتی اسـت. در بولیـوی 0/4 تـا 0/6 گـرم در مترمربـع، در 0/5 تـا 2/3 بذر در مترمربـع و در اکـوادور0/1 تـا 4/8 گـرم در مترمربـع بـذر توصیـه شـد.

 شـیوه کشــت تأثیــر بســزایی در تراکــم بــذر دارد؛ بــه طــوری کــه در پــرو میــزان بــذر موردنیـاز در یـک مترمربـع کشـت مکانیـزه را 1/2 گـرم تعییـن کردنـد. تجربــه کشــت در خوزســتان نشــان داد بــرای کشــت دســتی یــک هکتــار، ۴تــا ۵ کیلوگــرم بــذر و در کشــت مکانیــزه بســته بــه نــوع ماشــین کاشــت ۱تـا ۲ کیلوگـرم بـذر نیـاز اسـت. بـا اسـتفاده از سـموم ماننـد دیفنوکونـازول یـا کاربوکســین تیــرام بــه میــزان ۲ در ۱۰۰۰ مــی تــوان بــذر را ضدعفونــی کــرد.

 روش کاشت بذر کینوا به چه صورت است:

 بـا اینکـه کینـوا را مـی تـوان بـه روش هـای ردیفـی، مخلـوط، دسـت پـاش، کپـه ای و حتـی نشـاکاری کشـت کـرد، کشـت آن در ردیـف هایـی بـا فاصلـه 25 تـا ۵۰ سـانتی متـر توصیـه شـده اسـت. بـرای فاصلـه ردیـف هـای کشـت شـیوه کشـاورزی مکانیکـی تعییـن کننـده اسـت.

بذر کینوا سفید تی تی کا کا

بـذر بـرای جوانـه زدن بـه آب و هـوای خنـک (7 تـا 10 درجه سـانتی گـراد) نیاز دارد و در شـرایط مناسـب و بـا تأمیـن رطوبـت طـی 24 سـاعت جوانـه مـی زنـد. جوانـه هـا طـی ۳ تـا ۵ روز بعـد ظاهر می شـوند. ممکن اسـت بـذر کینـوا، مثل بذر اسـفناج، در شـرایط خشـک جوانـه نزنـد. بنابراین بـرای حصول جوانه زنـی کافی به سـرما دادن بـه مدت یـک هفته نیـاز دارد

مراحل کشت بذر کینوا به صورت زیر است:

یکی از مناسب ترین روش ها برای کشت بذر کینوا روش جـوی و پشـته است، فاصلـه خطـوط کاشـت 50 سـانتی متـر، فاصلـه بوتـه هـا در ردیـف 7 تـا 10 سـانتی متری و کاشـت مکانیـزه بـا اسـتفاده از خطـی کار گنـدم و پنوماتیـک بـذر ریـزکار قابل انجام است. عمـق کاشـت بسـته بـه نـوع خـاک ۱ تـا ۲ سـانتی متـر اسـت. همچنیـن بـذور در  ۴ تا ۸ روز پس از کاشـت و آبیـاری جوانه می زنند و بیـن 13 تـا 19 روز پس از کاشـت به مرحله سـه برگی خواهند رسـید.

 تاریخ کاشت مناسب برای کشت بذر کینوا چه زمانی است:

مناسب ترین زمان در مناطق طردسیر اواخر بهار و در مناطق گرمسیر دهـه دوم مهـر اسـت کـه بـه طـور متوسـط عملکـرد 4/2  تــن در هکتــار را تولیــد مــی کنــد. تأخیــر در تاریــخ کاشــت موجــب مــی شــود در بــروز مراحــل فنولوژیکــی تأخیــر بــه وجــود آیــد و در نهایــت باعــث کاهــش عملکــرد مــی شــود.

قطعه بندی زمین درصورتــی کــه کشــت بـه صـورت کرتـی انجـام شـود، عـرض کـرت ۲ تـا ۳برابـر عـرض کمبایـن و طـول کـرت بیـن 150 تـا ۲۰۰ متـر قطعـه بنـدی شـود. در کشـت جـوی و پشـته، بـرای تنظیـم آب و بـر اسـاس شـیب زمیـن و اصـاح بـرای تسـطیح آن، بایـد مرزبنـدی انجـام شـود.

آبیاری گیاه کینوا به چه صورت باید انجام شود:

بــه طورکلــی کینــوا بــه کــم آبــی مقــاوم اســت. آبیــاری بیــش از نیاز گیــاه موجـب نازکـی و طویـل شـدن سـاقه و در نهایـت ورس خواهـد شـد. آبیـاری هـای اولیـه، جوانـه زنـی بـذور را آسـان تـر مـی کنـد. در کشـت کینـوا امـکان اسـتفاده از آبیـاری تحـت فشـار و اسـتفاده از نوارهـای تیـپ آبیـاری وجـود دارد. آبیـاری باتوجـه بـه شـرایط مناطـق متفـاوت اسـت. بـرای مثـال کینـوا در مناطق گرمسیری در طـول دوره رشـد بسـته بـه وضعیـت بارندگـی و نـوع بافـت بـه ۵ نوبـت آبیـاری نیـاز دارد.

آبیـاری اثـر معنـی داری در عملکـرد دارد. میانگیـن 550 میلـی متـر رطوبـت در دسـترس توصیـه شـده اسـت؛ امـا در بعضـی از تحقیقـات انجـام شـده نیـاز آبـی سـاالنه کینـوا را 250 یـا 208 میلـی متـر تعییـن کـرده انـد. کشـت کینـوا در مناطقـی کـه بارندگـی سـاالنه 200 تـا ۴۰۰ میلـی متـر دارنـد، امـکان پذیـر اسـت. تمامـی ایـن نتایـج متأثـر از شـرایط رشـد و نـوع خـاک اسـت و نمـی تـوان آن را بـرای همـه مناطـق کشـت اسـتفاده کـرد.

روش کود دهی در مزارع کینوا به چه صورت انجام میشود:

مصرف کود سرک کینـوا بـه کـود نیتروژنـه عکـس العمل خوبی نشـان مـی دهـد؛ اما کاهـش عملکرد بـا میـزان زیـاد نیتـروژن بـه علـت کاهـش سـرعت رسـیدگی فیزیولوژیکـی و افزایـش ورس گـزارش شـده اسـت. طبـق آخریـن تحقیقـات فقـط نیتـروژن اثـر مثبت داشـته اسـت. طبـق تحقیقـات کاربـرد نیتـروژن باعـث می شـود عملکـرد و نیز پروتئیـن دانه افزایــش یابد. کاربـرد فسـفر و پتـاس در برخـی تحقیقـات موجـب رشـد رویشـی بیـش تـر کینـوا، بـدون افزایـش عملکـرد شـد کـه بـه علـت وجود پتاسـیم کافـی در خـاک های محــل تحقیــق اســت. امــا در خوزســتان بــرای ارقــام ســاجما و تــی تــی کاکا بــه ترتیـب 150 و 200 کیلوگـرم در هکتـار اوره در دو نوبـت مرحلـه ۴ تـا ۶ برگـی و شـروع گل دهـی توصیـه شـده اسـت. ارقـام مختلـف کینـوا بـه کمبـود ریزمغـذی ها، عکـس العمـل متفـاوت دارنـد.

نحوه برداشت کینـوا به چه صورت است:

برداشت کینوا  بـه صورت دسـتی یا مکانیزه با اسـتفاده از کمباین غلات بـا تنظیم هدهای برداشـت و کوبنـده قابل برداشـت اسـت. در برداشـت سـنتی، سـاقه هـای گل دار در محل سـایه آفتاب پهن و خشـک می شـوند و پس از چند روز کوبیده و جداسـازی بـذر انجـام می شـود. جداکـردن بذر از سـنبله به روش های سـنتی یا با اسـتفاده از خرمن کـوب انجام می شـود. در مناطق گرمسیری بذرگیـری بـه وسـیله کوبیـدن و خردکـردن سـنبله انجـام میشود.  سـپس بـه منظـور افزایـش خلـوص بـذر و جداکـردن گلچـه هـا بـا الـک شـماره 14 بوجـاری مـی شـوند. عملکـرد دانـه بشـدت تحـت تأثیـر واریتـه (رقم) و شـرایط رشـد اسـت و از 45 تـا ۵۰۰ گـرم در مترمربـع گـزارش شـده اسـت. در خوزسـتان پتانسـیل عملکـرد تولیـد بـذر کینـوا بـا ارقـام موجـود 2/4 تـن در هکتـار اسـت.

 جهت اطلاع از قیمت روز بذر کینوا و خرید بذر کینوا تماس بگیرید