بذر گل آفتابگردان زینتی زرد

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
1,400تومان

گل آفتاب‌گردان زینتی روزبلند اختیاری است و با کشت بذر در بهار، در تابستان به گل می‌رود. با تغییر زمان کاشت بذر تا آبان می‌توان از گلدهی گیاه استفاده کرد.

نحوه کاشت بذر گل آفتاب‌گردان زینتی

خاک را قبل از کاشت بذر گل آفتاب‌گردان نرم کنید.

یک سوراخ عمیق در خاک ایجاد کنید و باید فاصله بذرها از هم 15 تا 45 سانتی‌متر باشد که بستگی به نوع آفتاب‌گردان دارد. ردیف‌های گل آفتاب‌گردان باید 76 سانتی‌متر از هم فاصله داشته باشند. آفتاب‌گردان برای رشد بهتر به فضای زیادی نیاز دارد.

برای آفتاب‌گردان‌های بزرگ فضای بین دانه‌ها را 45 سانتی‌متر و برای آفتاب‌گردان‌های کوچک فضای بین بذرها را 30 سانتی‌متر در نظر گرفت.

در هر سوراخ که در خاک ایجاد شده، چند بذر آفتاب‌گردان قرار داده و بعد از کاشت یک‌لایه نازک کود روی خاک ریخته و برای ترویج رشد ساقه قوی، کود را در منطقه اطراف بذر گسترش باید داد. همچنین می‌‌توان برای جلوگیری از خیس شدن بعد از کاشت، به دانه‌ها آب‌داده  و خاک را مرطوب باید کرد (خاک نباید خیس شود).