محصول برچسب خورده با"جهت اطلاع از قیمت بذر تماس بگیرید"