بذر آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید لوانته

فروش بذر آفتابگردان هیبرید اف یک وارداتی رقم لوانته
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
950,000تومان

توجه : قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز بذر آفتابگردان تماس بگیرید

بذر آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید رقم لوانته به صورت کیسه های 5 کیلویی عرضه میشود و قیمت درج شده در این صفحه قیمت هر کیلوگرم بذر میباشد.

 

مشخصات بذر آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید رقم لوانته 

رقم لوانته جزو ارقام هیبرید و میان رس میباشد.

طول دوره رسیدگی بذر آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید رقم لوانته :

طول دوره رشد بذر آفتابگردان لوانته از زمان جوانه زنی بذر تا زمان برداشت حدود 120 تا 125 روز میباشد.

 شروع گل دهی آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید رقم لوانته

 65 روز بعد از جوانه زنی 

اتمام دوره تلقیح و زرد شدن پشت طبق و قطع آبیاری آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید رقم لوانته:

۹۰ روز بعد از جوانه زنی 

مقاوم در برابر بیماریها 

پتانسیل ژنتیکی عملکرد آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید رقم لوانته در هر هکتار:

تولید بالای 5 تن دانه در هکتار 

طول محصول برداشت شده آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید رقم لوانته:

بیشتر از 2 سانتی متر است

وزن هزار دانه آفتابگردان آجیلی رقم لوانته: 

140 - 120 گرم

درصد روغن آفتابگردان آجیلی رقم لوانته:

کمتر از 35 درصد

میزان پروتئین دانه آفتابگردان آجیلی رقم لوانته:

26 درصد 

نسبت مغز به پوست آفتابگردان آجیلی رقم لوانته:

بالا 

تعداد بوته مناسب در زمان برداشت:

42 - 35 هزار بوته در هکتار

میزان بذر مورد نیاز آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید رقم لوانته برای هر هکتار چند کیلو هست:

5 تا 6 کیلو گرم 

این بذر هیبرید بسیار جذاب برای حشرات گرده افشان است

سازگار با شرایط مختلف محیطی و انواع خاک


مراحل کاشت بذر آفتابگردان خوراکی لوانته:

خاك مناسب برای کاشت آفتابگردان چه ویژگی هایی دارد:

آفتابگــردان در طیــف وســیعی از خاکهــا رشــد مــی کنــد امــا خاکهایــی با بافــت بســیار ســنگین کــه ســاختمان آنهــا نیــز از بیــن رفتــه باشــد بــه دلیــل ممانعــت از توســعه ریشــه محــدود کننــده کشــت آفتابگــردان بــه حســاب مــی آیــد. آفتابگــردان در خاکهــاي خنثــی تــا قلیایــی بــا PH معــادل 6/5 تا 8 بــه خوبــی رشــد می کنــد. عملکــرد آفتابگــردان در خاک هــاي شـنی با زه کشـی مناسـب بیشـتر از خاکهـاي رسـی اسـت. شـوري باعـث نـازك و کوتـاه شـدن ســاقه و بــاز مانــدن گیــاه از رشــد و تغییــر ویژگیهــاي بــذر و روغــن مــی شــود (مثــل تعویــق جوانــه زنــی و رشــد طبقهــا و... شــوري خــاك در حــدود 2 در صــد نمــک حــدود 40 درصــد عملکــرد را کاهــش مــی دهــد. آفتابگــردان بــا داشــتن ریشــه توســعه نیافتــه نســبتا متحمــل بــه خشــکی اســت، مشــروط بــر آنکــه عمــق و ســاختمان خــاك محــدود کننــده رشــد ریشــه نباشــد. آفتابگــردان تــا حــدي بــه شــوري خــاك مقــاوم اســت بــا ایــن حــال تحمــل آن از لوبیــا یــا ســویا بیشــتر اســت و در محــدوده اي از اســیدیته خنثــی بــه خوبــی رشــد مــی نمایــد.

تهیه زمین و خاک ورزى زمیــن برای کشت بذر آفتابگردان هیبرید چگونه انجام میشود:

در زراعــت آفتابگــردان بســیار بــا اهمیــت اســت. زیــرا آفتابگــردان گیاهــی اسـت کـه بـه سـاختمان خـاك بسـیار حسـاس بـوده و ریشـه عمیـق ایـن گیـاه بـراي توسـعه، گســترش و اســتقرار احتیــاج بــه خــاك پــوك دارد در چنیــن شــرایطى حــرارت، تهویــه، رطوبــت لازم بــراي جوانــه زدن و رشــد جوانــه را بــه گونــه اي رضایــت بخــش تأمیــن مــى گــردد. تفـاوت رشـد و نمـو آفتابگـردان در دو خـاك غیرآمـاده و خاك آماده و مناسـب قابل ملاحظه اسـت. بسـته بـه اینکـه کشـت آفتابگـردان بعـد از چـه زراعتـی صـورت می گیـرد، تهیـه زمیـن مناسـب بایسـتی انجـام شـود و در کمتریـن زمـان ممکـن ایـن کار بایسـتی انجـام شـود. اگـر آفتابگـردان بعـد از گنـدم و جـو کشـت شـود بایسـتی حتمـا کاه و کلـش زمیـن جمـع آوري شـود، زیـرا جمـع شـدن کاه و کلـش مقابـل کارنده هـاي بـذرکار مانـع از حرکـت آن شـده و کاشـت بـذر بـه درسـتی انجـام نمـی شـود تهیـه زمیـن آفتابگـردان بعـد از شـبدر و گشـنیز کـه بقایـاي زیـاد ندارنـد سـاده تـر مـى باشـد ولـی اگـر آفتابگـردان بعـد از کلـزا و باقـلا کشـت شـود، زدن دیسـک هاي عمـود بـر هـم بعـد از شـخم عمیـق بـه منظـور خـرد نمـودن بقایـاي آن محصـولات ضـروري مى باشـد.

بطورکلـی ترتیـب عملیـات خـاك ورزي بـراي کشـت دوم آفتابگـردان بـه شـرح ذیـل مـى باشـد :

1 ـ جمع آوري بقایاي محصول قبلی

2 ـ زدن شخم عمیق

3 ـ زدن دیسک سنگین و حتی الامکان دو دیسک عمود

4 -زدن رتیواتور( گاهى زدن رتیواتور الزامى نمى باشد)

5ـ ماله کشی:

غالبـا کشـاورزان عملیـات ماله کشـی را از برنامـه کار خـود حـذف می کننـد و آن را کـم اهمیـت می شـمارند در حالی کـه یکـی از مهمتریـن عملیـات تهیـه زمیـن، ماله کشـی اسـت چـون باعـث یکنواخـت شـدن عمـق کاشـت بـذر و در نتیجـه یکنواختـی سـبز شـدن و نهایتـا یکنواختـی در رســیدگی محصــول می شــود. از طــرف دیگــر ناصــاف بــودن ســطح زمیــن باعــث توزیــع غیــر یکنواخـت آب در مزرعـه شـده و مشـکلات زیـادي را بـه دنبـال دارد کـه کشـاورزان خـود بـه ایـن مسـئله واقـف هسـتند. البتـه مالـه کشـى در زراعـت هایـى مثـل کلـزا بـا اهمیـت تـر از آفتابگردان اسـت، چـون داراى بـذر ریزتـرى بـوده و مالـه کشـى و رعایـت عمـق کاشـت مهمتـر مـى باشـد.

عمده تریــن وســایل تهیــه و آمــاده ســازى زمیــن در زراعــت آفتابگــردان چه وسایلی هستند:

گاوآهــن، دیسـک، مالـه، هـرس، کولتیواتـور مـى باشـد. ایـن ادوات خـاك را نـرم کـرده و بقایـاي گیاهـی را بـا آن مخلـوط کـرده و باعـث نـرم شـدن خـاك مـى شـود و باعـث افزایـش تهویـه، افزایـش رطوبــت و فعالیــت هــاي بیولوژیکــی درون خــاك مــی گــردد. از طرفــى زیــرو رو کــردن خــاك ســبب گرمتــر شــدن خــاك و افزایــش ازت و پتاســیم موجــود در دســترس گیــاه مــی شــود.

بهترین تاریخ کاشت بذر آفتابگردان چه زمانی است:

 

زمان کاشت بذر آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید در مناطق معتدل و سرد: اواسط فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت

 

زمان کاشت بذر آفتابگردان آجیلی کانادایی هیبرید در مناطق گرمسیر: اواخر دي ماه تا اواسط اسفند ماه

 

یکــی از عوامــل بســیار مهــم در موفقیــت زراعــت آفتابگــردان کشــت به موقــع آن اســت. تاریــخ زمان کشــت مناســب آفتابگــردان بســتگی بــه آب و هــواي هــر منطقــه دارد. بهتریــن موقــع کشــت زمانــی اســت کــه حداقــل درجــه حــرارت هــوا بــه 10 ـ 8 درجــه ســانتی گراد رســیده باشـد کـه ایـن حـرارت بـراي جوانـه زدن مناسـب اسـت. طـول فصـل رشـد مـورد نیـاز رقـم، همزمان شدن دوران گرده افشـانی بـا فعالیـت حشـرات و فـرار دوران گرده افشـانی و اوایـل دانه بنـدي از گرمـاي شـدید تابسـتان از عوامـل تعییـن کننـده در انتخـاب تاریـخ مناسـب کاشـت اسـت. از آنجـا کـه طـول فصـل رویـش در اغلـب مناطـق ایـران طولانـی تـر از حـد مـورد نیـاز بـراي آفتابگـردان اسـت، ایـن گیـاه را مـی تـوان در طیـف وسـیعی از تاریـخ هـا کشـت نمـود. دمـا عامـل اصلـی در تکویـن مراحـل فنولوژیکـی یـک گیـاه اسـت بـه همیـن دلیـل مجمـوع درجـه روزهــاي رشــد (GDD) بهتــر از مجمــوع تعــداد روزهــا بــراي پیش بینــی هریــک از مراحــل دورة رشــد گیــاه می باشــد. آفتابگــردان از نظــر عکس العمــل نســبت بــه طــول روز بی تفــاوت اســت، امــا همانطــور کــه می دانیــم آفتابگــردان گیاهــی گرمادوســت و مقــاوم بــه سرماســت در شــرایط آب و هوایــی گــرم عملکــرد بهتــري دارد.

از ایــن رو ســاعات آفتابــی هــوا هرچــه بیشــتر باشــد بــر عملکــرد آفتابگــردان تأثیــر مثبــت خواهــد داشــت، بــراي انجــام دوره نمــو آفتابگــردان بــه 2800 ـ 2600 درجــه حــرارت از کاشــت تــا برداشــت احتیــاج دارد. مناســب ترین درجــه حــرارت جهــت فتوســنتز برگ هــا بیــن 35 ـ30 درجــه ســانتی گــراد اســت. آفتابگــردان گیاهــی گرمادوســت اســت و در صورتی کــه میانگیــن حــرارت شــبانه روزي هــوا کمتــر از 10 درجـه و بیـش از 35 درجـه سـانتی گراد نباشـد، رشـد مطلوبـی خواهـد داشـت. تحمـل آفتابگـردان نسـبت بـه تغییـرات دمایـی زیـاد اسـت و جوانـه تـازه روئیـده آفتابگـردان در مرحلـۀ کوتیلدونـی سـرماي 5- درجـه سـانتیگراد را نیـز تحمـل می کنـد. آفتابگـردان در حـرارت 4 درجـه سـانتیگراد نیــز جوانــه می زنــد ولــی همانطوریکــه اشــاره شــد حــرارت مناســب بــراي جوانه زنــی آن بیــن 10 تا 8 درجــه ســانتیگراد و حــرارت مناســب بــراي تولیــد دانــه 24-21 درجــه ســانتیگراد اســت. نوســانات حــرارت در زمــان دانه بنــدي تأثیــر شــدیدي بــر ترکیــب اســیدهاي چــرب دارد. در حـرارت 40 تا 21 درجـه سـانتی گـراد درصـد روغـن دانـه افزایـش می یابـد ولـی حـرارت بـالاي 35 درجــه ســانتی گــراد تأثیــر منفــی بــر روي درصــد روغــن دانــه دارد. بــا توجــه بــه مســائل فـوق حـدود تاریـخ کشـت بـه تفکیـک مناطـق مختلـف بـه شـرح زیـر تعییـن گردیـده اسـت.

 

دستگاه مناسب کشت آفتابگردان چه دستگاهی است:

آفتابگــردان را می تــوان بــا بذرکارهــاي معمولــی و پنوماتیــک کشــت کــرد. بــه طــور کلــى کلیــه بذرکارهایــی کــه بتواننــد بــذر را روي پشــته قــرار دهنــد بــراي کاشــت آفتابگــردان می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. بنابرایــن می تــوان از بذرکارهایــی کــه بــراي کاشــت ذرت، چغندرقنــد و ... از آنهــا اســتفاده می کننــد بــا انتخــاب صفحــۀ مناســب توزیــع بــذر بــراي کاشــت آفتابگــردان از آنهــا اســتفاده گــردد. البتــه بذرکارهــاي پنوماتیــک کاشــت آفتابگــردان بخاطــر دقــت زیــاد آنهــا از ایــن لحــاظ مناســب ترند.

عمق کاشت بذر آفتابگردان چقدر است:

رعایـت عمـق کاشـت در هـر زراعتـی یـک اصـل بـه شـمار مـی رود. اگـر بـذر خیلـى عمیـق کشـت شـود سـبز شـدن گیـاه و بیـرون آمـدن آن از خـاك ممکـن اسـت تـا دو برابـر زمـان معمول بـه تأخیـر افتـد و ایـن مسـئله از چنـد جهـت حائـز اهمیـت اسـت: ذخیـره غذایـی بـذر بـه اتمـام رسـیده و سـبز نخواهـد شـد و یـا گیاهچـه ضعیفـى تولیـد خواهـد نمـود و یـا دوره سـبز شـدن بـذر طولانـى خواهـد شـد کـه ایـن موضـوع در اوخـر فصـل رشـد مشـکلاتى را در خصوص رسـیدگى به وجود خواهد آورد. بـه عبارتـى دوره رشـد گیاه از کاشـت تـا برداشـت طولانـى شـده و ممکـن اسـت برداشـت بـه بارندگـی برخـورد نمایـد. ممکـن اسـت گیـاه قبـل از خـروج از خـاك بخاطـر طولانـی شـدن دوره سـبز شـدن مـورد حملـۀ قارچ هـاي خاک ـزي قـرار گرفتـه و آسـیب ببینـد. بعـد از قـرار گرفتـن جوانه زنى و خروج برگ هاى لپه اى آفتابگردان از خاك در صـورت تأمیـن رطوبـت و درجـه حـرارت مناسـب شـروع بـه جوانـه زدن می کنــد. کمتریــن درجــه حــرارت خــاك جهــت ســبز کــردن آن 5 درجــه ســانتی گراد اســت. بهتریـن رطوبـت بـراي جوانـه زدن و رشـد گیـاه هـم در ایـن حالـت در حـدود 50 ـ 40 درصـد و رســیدن پتانســیل آب خــاك بــه 1 - تــا 2 - اتمســفر اســت. بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده عمـق مناسـب کاشـت آفتابگـردان 3 تا 6 سـانتی متر مـى باشـد. عمـق بیشـتر از 6 سـانتیمتر باعـث عـدم جوانـه زنـى بـذور ریـز و غیـر یکنواختـى در جوانـه زنـى بـه خاطـر تفـاوت در قـدرت جوانـه زنـى بـذور خواهـد شـد. اگـر بـذر سـطحی کاشـته شـود تحـت تاثیـر نـور آفتـاب، خـاك قبـل از جوانـه زدن بـذر رطوبـت خـود را از دسـت داده و خشـک می شـود و بـذر نمـى توانـد بطـور کامـل و مطمئــن جوانــه بزنــد. مگــر ایــن کــه تعــداد آبیــارى هــاى ســطحى و متعــدد باعــث موفقیــت در جوانــه زنــى گــردد. بنابرایــن رعایــت عمــق کاشــت بســیار بــا اهمیــت مــى باشــد. بــه طــور کلــى آفتابگــردان را در شــرایط دیــم روي بســتر مســطح یــا داخــل جــوي کم عمــق می کارنــد، امــا تحــت شــرایط آبیــاري کشــت روي پشــته صــورت میگیــرد. عمــق کاشــت بــذر روي پشــته 6 ـ 3 ســانتی متر و در روي بســتر مســطح 5 ـ 3 ســانتی متر اســت. همچنیــن عمــق کاشــت در خاکهـاي سـنگین 5 ـ 3 سـانتی متر و در خاك هـاي سـبک 7 ـ 5 سـانتی متر توصیـه مـى گـردد.

آرایش کاشت بذر آفتابگردان در مزرعه چگونه است:

آفتابگـردان بـه دو صـورت مکانیـزه و سـنتی قابـل کشـت اسـت. کشـت مکانیـزه آن بـا ادوات و ماشـین آلات رایـج و بذرکارهایـى اسـت کـه عملیـات ایجـاد شـیار، کاشـت بـذر و خـاك دادن روي آن همزمـان صـورت می گیـرد، امـا روش کاشـت سـنتی بـا دسـت صـورت می گیـرد و در قطعــات کوچــک قابــل انجــام اســت.

بهتــر اســت در مــزارع بــزرگ کشــت آفتابگــردان بــه صــورت ردیفــى باشــد، چــون بــا ایــن روش عملیــات داشــت (کولتیواتــور زنــى، کودپاشــى، آبیـارى، مبـارزه بـا آفـات و بیماریهـا و علفهـاى هـرز و...) بـه سـهولت انجـام می گیـرد.

فاصلـه ردیــف یــا بیــن خطــوط کاشــت در کشــت اول معمــولا 75 ســانتی متر و در کشــت دوم 60-50 ســانتیمتر در نظــر گرفتــه مــى شــود. فاصلــۀ دو بوتــه در کشــت آبــی 30 ـ 20 ســانتی متر و در کشــت دیــم 40-30 ســانتی متر اســت. در زراعــت آبــى تراکــم 8 -6 بوتــه در متــر مربــع و در زراعـت دیـم بـا بارندگـی بیـش از 500 میلی متـر تراکـم مناسـب 7 ـ 5 بوتـه در مترمربـع اسـت. 

اصـولا بایسـتی در کشـت هاي اول و در ارقـام دیـررس فاصلـۀ ردیف هـا و بوته هـا از هـم بیشـتر در نظـر گرفتـه شـود، چـون بوتـه بـزرگ می شـود و حجـم هوایـى بیشـترى دارد، در صورتـی کـه در کشـتهاي دوم و در ارقـام زودرس چـون حجـم هوائـی بوتـه کوچکتـر مـی باشـد، می تـوان ردیف هـاي کاشـت را بهـم نزدیـک نمـود.

اگـر قطعـات مـورد کشـت کوچـک  باشـد و مزرعـه را بـا دسـت برداشـت مى شـود، بایسـتی فاصلـۀ بوته هـا را روي خطـوط کاشـت افزایـش داد تــا طبق هــاي بــزرگ تولیــد شــود کــه برداشــت آنهــا راحــت باشــد، ولــی اگــر قطعــات مــورد کشـت بـزرگ مـى باشـد و برداشـت بـا کمبایـن مـورد نظـر هسـت، فاصلـۀ بوته هـاي روي خـط را کمتـر انتخـاب مـى کننـد تـا طبق هـا کوچکتـر شـده یکنواخـت برسـند و برداشـت مکانیـزه تسـهیل گــردد.

آفتابگــردان تــا قبــل از گلدهــی خورشــید گرایی داشــته یعنــی هنــگام صبــح طبق هــا بــه ســمت خورشــید هســتند و بــا حرکــت خورشــید بــه ســمت مغــرب طبق هــا هــم بــه آن ســمت حرکـت مـی کننـد ولـی بـه محـض ظهـور گلهـاي زبانـه اي گلدهـی طبق هـا بـه سـمت شـمال شـرقی و شـرق متمایـل می شـوند بنابرایـن اگـر برداشـت دسـتی مدنظـر می باشـد، جهـت کاشـت را حتــی الامــکان شــمالی ـ جنوبــی انتخــاب می کننــد کــه برداشــت براحتــی صــورت بگیــرد.

میزان بذر مصرفی آفتابگردان در هر هکتار چقدر است:

میـزان بـذر مصرفـی در هکتـار بسـته بـه ریـزي و درشـتی بذر، قـوه نامیه، رقم، زمان کاشـت و دیـررس یـا زودرس بـودن رقـم، وضعیـت تهیـۀ زمیـن، مکانیـزه و سـنتی بـودن روش کاشت و آبـی و دیـم بـودن متفـاوت مـى باشـد.

میـزان بـذر در کشـت ردیفـی یـا مکانیـزه معمـولا 15 ـ 5 کیلوگرم در هکتـار و بـراي کاشـت دسـت پاش 20 ـ 15 کیلوگـرم در هکتـار اسـت. اگـر معیـار کشـت دیـم و آبـی باشـد، میـزان بـذر بـراي کشـت آبـی 9ـ6 کیلوگـرم در هکتـار و بـراي کشـت دیـم 7 ـ 5 کیلوگـرم در هکتـار اسـت.

میـزان بـذر مـورد نیـاز بـراي ارقـام موجـود و بـراي کشـت دوم 7 تا 6 کیلوگـرم توصیـه مـى شـود کـه در ایـن صـورت تعـداد بوته هـا در هکتـار حـدود 75 هـزار بوتـه می باشـد. ضدعفونـی کـردن بـذر معمـولا بـه منظـور جلوگیـري از فسـاد و خـراب شـدن بـذر صــورت می گیــرد و همچنیــن بــراي جلوگیــري از خســارت حشــرات صــورت می گیــرد کــه در انبـارداري بـذر هـم مؤثـر اسـت. ضدعفونـی کـردن معمـولا بـا سـموم قارچکـش ماننـد گرانوزان  و مرکـوران بـه میـزان 2 در هـزار صـورت می گیـرد. اسـتفاده از سـم گاچـو بـراى ضـد عفونـى کـردن بـذر تـا 6 هفتـه اول پـس از کاشـت گیـاه را درمقابـل مکنـده هـا محافظـت مـى نمایـد.

آبیاري مزرعه آفتابگردان چگونه انجام میشود:

اگرچــه آفتابگــردان گیاهــی اســت کــه تــا حــدودي بــه خشــکی متحمــل اســت، امــا دســتیابی بــه عملکردهــاي بــالا مســتلزم تأمیــن رطوبــت کافــی در تمــام مراحــل رشــد گیــاه اســت. همــۀ مراحــل زندگــی گیــاه بــه نوعــی بــه کم آبــی حساســیت دارد ولــی ســه هفتــه قبــل از گلدهــی تــا ســه هفتــه بعــد حساس ترین زمــان بــه کم آبــی مــی باشــد و کمبــود آب در ایــن فاصلــه خســارت جبران ناپذیــري را بدنبــال دارد.

آفتابگـردان در طـول دورة رشـد و نمـو خود به 7-6 بار آبیاري نیاز دارد.

این مراحل عبارتند از:

خــاك آب، زمــان اســتقرار ریشــه، ســاقه رفتــن، مرحلــۀ ستاره ســو، گلدهــی و دانه بنــدي و پــر شــدن دانــه. بــراي ســبز شــدن و اســتقرار گیــاه آبیــاري لازم می باشــد. در مرحلـۀ سـاقه رفتـن چـون یـک انـدام جدیـد بوجـود می آیـد، گیـاه بـه آب فـراوان نیـاز دارد. در مرحلـۀ تشـکیل غنچـه ( یـا ستاره سـو) کم آبـی باعـث ریـز شـدن و پوکـی دانـه می گـردد .

در مرحلــۀ گلدهــی، کم آبــی باعــث پوکــی دانــه می شــود. عــدم آبیــاري بــه موقــع در زمــان پرشــدن دانــه کــه حســاس ترین مرحلــه اســت ســبب پوکــی و لاغــرى دانــه می شــود. بایــد در همـۀ مراحـل رشـد گیـاه آب بـه انـدازه کافـی تأمیـن شـود. تأمیـن رطوبـت کافـی بعـد از کاشـت بـراي جوانـه زدن همچنیـن بعـد از تغییـر مرحلـه مقدماتـی رشـد بـه مرحلـۀ اصلـی موجـب رشـد سـریع بوتـه شـده و در افزایـش مقـدار محصـول تأثیـر دارد. بطـور کلـى حساسـیت بـه کم آبـی در آفتابگــردان از زمــان تشــکیل جوانــه گل تــا هنــگام رنگ گیــري کامــل دانه هــا زیــاد اســت. آبیـاري محصـول در ایـن مرحلـه بایـد زمانـی صـورت گیـرد کـه پتانسـیل آب در خـاك بـه حـدود 0/5 اتمسـفر رسـیده و یـا بیـش از 50 ٪ رطوبـت قابـل اسـتفاده از عمـق 20 الـی 30 سـانتی متري خاك هــاي داراي بافــت متوســط خــارج نگردیــده باشــد، چنانچــه تنــش رطوبتــی طــی دوره 20 روزه پــس از ریــزش گلبرگهــا پیــش آیــد، موجــب نقصــان درصــد روغــن دانــه می شــود.

معمــولا در هــر آبیــاري خــاك را بســته بــه مرحلــۀ رشــد گیــاه و نفوذپذیــري خــاك تــا عمــق 150-50 ســانتى متري بــه حــد ظرفیــت مزرعــه می رســانند. معمــولا تعــداد دفعــات آبیــاري و دورة آبیــاري بســتگی بــه منطقــه، آب و هــوا، شــدت حــرارت و بافــت خــاك دارد. آفتابگــردان در کل گیاهــی اســت مقــاوم بــه خشــکی و در مناطــق بــا 500 میلی متــر بــاران در ســال می تــوان آن را بــه صــورت دیــم کشــت کــرد. اگـر کمبـود آب در ابتـداي مرحلـه رویشـی اتفـاق بیافتـد فقط کاهـش کارآیـی برگها اتفـاق افتاده و در نتیجـه تعـداد بـرگ هـا کاهـش یافتـه ولـی سـطح برگهـا افزایش مـی یابد. بایـد به خاطر داشـته باشـیم اگـر چـه تنـش آبـی در همه گیاه قابل مشـاهده اسـت ولـی در برگها آشـکارتر می باشـد زیرا تمـام انـدام هـاي گیـاه بطور مسـاوي تحت تاثیر تنـش آبی از طریـق تبخیر و تعرق قـرار نمی گیرند.

مرحله برداشت آفتابگردان چه زمانی است:

آفتابگــردان از زمــان کاشــت تــا زمــان برداشــت بســته بــه ارقــام زودرس یــا دیــررس بــه ســه مــاه تــا پنــج مــاه زمــان احتیــاج دارد. برداشــت آفتابگــردان زمانــی اســت کــه پشــت طبق هــا از ســبز بــه زرد تغییــر کنــد و بــه مایــل بــه قهــوه اي درآمــده باشــد و برگهــاي کوچــک کنــاري طبــق، قهــوه اي شــده باشــد. در ایــن زمــان آفتابگــردان از نظــر فیزیولوژیکــی رســیده اســت و آمــاده برداشــت کــردن اســت. برداشــت معمــولا قبــل از ایــن کــه طبــق هــا بــه حــد کافــی و مناســب برداشــت خشــک شــده باشــند ، صــورت میگیــرد.

در ایـن هنـگام رطوبـت دانه هـا، ممکـن اسـت بـه 40 تـا 50 درصـد برسـد امـا رطوبـت برداشـت دانـه 8 تـا 9 درصـد می باشـد، بنابرایـن خشـک کـردن محصـول، دانـه الزامـی اسـت، در غیـر ایـن صـورت محصـول دچـار پوسـیدگی می شـود. رسـیدگی دانه هـا بـه تدریـج از خـارج طبـق آغـاز و به سـمت داخـل ادامـه پیـدا می کنـد برداشـت زود هنـگام باعـث کاهـش عملکـرد می شـود و تاخیـر در برداشـت موجـب ریـزش دانـه و افزایـش خسـارت توسـط پرنـدگان می شـود. بـه طـور کلـی برداشـت زمانـی صـورت مـی گیـرد کـه پشـت طبق هـا بـه رنـگ زرد مایـل بـه قهـوه اي درآمـده و برگهــاي کنــاري طبــق قهــوه اي شــوند کــه در ایــن هنــگام رطوبــت بعضــی دانه هــا بــه 50 درصد می رسـد. در صـورت برداشـت بـا دسـت معمـولا تراکـم را طـوري می گیرنـد و از ارقامـی اسـتفاده می کننـد کـه تولیـد سـاقه هاي جانبـی کمتـري کـرده و فقـط یـک طبـق بـزرگ در انتهـاي سـاقه اصلـی قـرار داشـته باشـد. بـراي اینکـه حداکثـر عملکـرد روغن حاصـل شـود طبق هـاي آفتابگردان قبـل از برداشـت بایـد کامـلا رسـیده باشـند چـون در طـول دو هفتـه آخـر رسـیدن طبق هـا مقـدار مــادة خشــک در بــذور ممکــن اســت 50 تــا 100 درصــد افزایــش یابــد. وضــع ظاهــري بــذور شـاخص خوبـى بـراي تشـخیص تاریـخ برداشـت نیسـت زیـرا بـذور رسـیده داراي مقـدار زیـادي رطوبــت هســتند. حداکثــر رطوبــت بــراي انبــار کــردن بــذر نبایــد از 9 ـ 8 درصــد بیشــتر باشــد.

روش برداشت آفتابگردان چگونه انجام میشود:

برداشـت بـه دو روش مکانیـزه و سـنتی اسـت. برداشـت ارقـام پاکوتـاه بـا کمبایـن غـلات بــا اضافــه نمــودن هــد مخصــوص برداشــت آفتابگــردان امــکان پذیــر اســت. البتــه بایســتی یــک ســري تنظیمــات خــاص انجــام داد کــه دانــه شکســته نشــود. بــا انجــام تنظیمــات ضمائــم آن شــامل ســرعت حرکــت رو بــه جلــو کمبایــن و ســرعت ســیلندر هــا یــا کوبنــده هــا و تنظیــم ضــد کوبنــده و بــاد مــی تــوان عملیــات برداشــت را بــا راندمــان بــالا انجــام داد. بــه منظــور ســهولت برداشــت بــراي ریــزش برگهــا می تــوان از علــف کــش گراماکســون اســتفاده کــرد و ســپس برداشــت کــرد. ارقــام پابلنــد تــک طبــق را دســتى برداشــت کــرده و ســپس طبق هــا را چنــد روز در آفتــاب طــوري پهــن می کننــد کــه پشــت طبق هــا بــه طــرف آفتــاب باشــد بــه ایــن ترتیــب نــه تنهــا طبق هــا بهتــر خشــک می شــوند بلکــه از میــزان خســارت پرنــدگان طــی دوران خشــک شــدن کاســته می شــود. طبق هــاي خشــک را بــا خرمـن کـوب غـلات یـا کمبایـن کوبیـده و پـس از بوجـارى آنهـا را کیسـه گیـرى مـى کننـد.

در ســطوح کمتــر طبــق را می تــوان بــا کوبیــدن چــوب بــه طبق هــا دانــه هــا را از طبــق جــدا نمــود. البتــه در ســال هــاى اخیــر از پرکــن مــرغ و یــا ابــزارى شــبیه آن بــراى جداســازى دانــه از طبــق اســتفاده مــى گــردد کــه ســرعت عمــل بالایــى نســبت بــه روش دســتى دارد.

جهت دریافت مشاوره رایگان و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید

 

 

وزن کیسه 5 کیلو گرم
کشور تولید کننده صربستان
وزن کیسه 5 کیلو گرم