بذر ارزن علوفه ای پیشاهنگ

مشخصات بذر ارزن علوفه ای پیشاهنگ به چه صورت است:

این رقم با توجه به توانایی تولید علوفه قصـیل در کوتـاه مـدت، (50 الـی 60 روز) بـراي کشـت در استانهایی چون سیستان، کرمان، یزد، تهران، خوزستان، مازندران، گـیلان، خراسـان شـمالی، خراسـان جنوبی و گلستان توصیه می شود.

تحمل به بیماري بذر ارزن پیشاهنگ به چه صورت است:

در مدت زمان انجام بررسی هاي تحقیقی و ترویجی بیماري خاصی مشاهده و گزارش نشده است.

عملکرد دانه و علوفه بذر ارزن علوفه ای پیشاهنگ چقدر است:

تولید متوسط عملکرد علوفه قصیل و دانه رقم پیشاهنگ در شرایط تحقیقـاتی بـه ترتیـب 35 و 1/5 تـن در هکتارمی باشد. ضمن اینکه در بعضی از سالها ودر شرایط مطلوب زراعـی رکـورد 40 تـن در هکتـار قصیل و 2/5 تن در هکتار دانه نیز ثبت شده است .

مشخصات زراعی و مورفولوژیک ارزن پیشاهنگ چگونه است:

دوره رسیدن از نظر تولید دانه رقمی متوسط رس محسوب می شود. از نظر تولید قصیل، رقمی زودرس است.

طول مدت تا گلدهی: 50-60 روز

رنگ دانه: زرد متمایل به کرم

واکنش به ورس: تا زمان برداشت قصیل تحمل بسیار مطلوبی دارد

شکل خوشه: بلند و باز، با این توضیح که در ابتداي خروج از غـلاف بصـورت بسـته می باشد. 

فرم ساقه: کاملا ایستاده

میــانگین تعــداد دانــه در پانیکول: 800 عدد

میانگین وزن هزار دانه: 4 گرم

میانگین طول خوشه: 25 سانتیمتر

میانگین ارتفاع بوته: 100 سانتیمتر

میانگین عملکرد دانه: 1/5 تن در هکتار 

میانگین عملکردعلوفه خشک: 5 تن در هکتار

میانگین عملکرد قصیل: 35 تن در هکتار

مراحل کاشت ارزن علوفه ای پیشاهنگ چگونه است:

خاك مناسب کشت ارزن پیشاهنگ چه خصوصیاتی دارد:

ارزن پیشاهنگ نظیر سایر ارقام ارزن معمولی به خاکهاي لوم ولومی شنی سازگار میباشد. بطـور کلـی ارزن هاي ریز (millet small ) در خاکهاي سنگین خصوصاً زمانی که در آبیاري دقت کافی نشود با مشکل سله بندي روبرو خواهد شد که با عنایت به ریـزي بـذر سبزشـدن گیـاه بـا مشـکل جـدي روبـرو خواهد شد.

بهترین تاریخ کاشت بذر ارزن علوفه ای پیشاهنگ چه زمانی است:

در زمانی که در جه حرارت خاك 14 الی 15 درجه باشد، امکان کشت این لایـن وجـود دارد . کشـت این لاین در مناطق مختلف کشور به شرح زیر امکان پذیر است.

مناطق سرد:

اواخر اردیبهشت تا نیمه اول خرداد

مناطق معتدل: اوایل تا اواسط اردیبهشت

مناطق گرم: اواسط فروردین تا اوایل اردیبهشـت در کشـت اول و اواخـر مـرداد تـا اوایـل شـهریور در کشت دوم

مراحل آماده سازي زمین برای کشت بذر ارزن علوفه ای پیشاهنگ چگونه است:

با توجه به اندازه کوچک بذر ارزن پیشاهنگ، ضروري است تـا زمـین بـه نحـو مطلـوب آمـاده شـود و بایستی عاري از هر گونه کلوخ باشد.

میزان کود مصرفی

در شرایط فاریاب میزان مصرف انواع کود شیمیایی براساس آزمون خاك تعیین می گردد. بطور کلـی کود فسفات آمونیوم به میزان 250 کیلو گرم قبل از کاشت و کود اوره بـه میـزان 200 کیلـو گـرم در دو نوبت (100 کیلو گرم همزمان با کشت و 100 کیلو گرم قبل از ساقه رفتن گیاه)، لازم اسـت بـه خـاك افزوده شود.

برای هر هکتار چند کیلو بذر ارزن علوفه ای پیشاهنگ نیاز است:

میزان بذر 10 الی 15 کیلو گرم در کشت ماشینی و 15 الی 20 کیلو گرم در کشت دستی.

فاصله ردیف و عمق کاشت فاصله مطلوب ردیف ها از همدیگر 50 سانتیمترو عمق کاشت مناسب 2 الی 3 سانتیمترمی باشد.

تراکم کاشت مطلوب 300 الی400 هزار بوته در هکتار است.

آبیاري ارزن علوفه ای پیشاهنگ چگونه باید انجام شود:

لازم است دقت کافی در آبیاري اول و دوم (تا سبز شدن بذر) انجام گیرد. این رقم در دور آبیـاري 7 الی 10 روز بالا ترین تولید را دارا خواهد بود.

توصیه ضروري کاشت ارزن علوفه ای پیشاهنگ:

ضمن اینکه لازم است تراکم حدود 300 الی 400 هـزار بوتـه در هکتـار تـامین شودبایستی در آبیاري اول و دوم دقت کافی اعمال گردد. 2 – داشت در مرحله داشت مهمترین مطلب، آبیاري و دفع علف هاي هرز مزرعه در مراحل اولیه رشد ارزن است. در صورت آبیاري مطلوب، رشد وتوسعه ریشه به نحو مطلوب انجام می گیرد که به بالا رفتن رانـدمان آب مصرفی می انجامد. دفع بموقع علف هاي هرز نیزباعث می گردد، تا در مراحل بعدي رشد با توجه بـه سـایه انـدازي گیـاه ، امکان رشد وگسترش علف هاي هرز نباشد. توصیه ضروري داشت: توصیه می شود قبل از ساقه دهی گیاه ( 6 تا 8 برگی) از کولتیواتـور بـراي دفـع علف هرز و تهویه خاك استفاده گردد و در ادامه به وسیله فاروئر خاك داخل جوي به کنار پشته (پاي بوته) هدایت شود.

روش برداشت ارزن علوفه ای پیشاهنگ چگونه است:

زمان برداشت علوفه سبز(قصیل) در شرایط کنونی کشوراین نوع استفاده از ارزن توصیه ارجح بخش می باشد و مناسبترین زمان برداشت بصورت علوفه سبز هنگام دانهبندي گیاه میباشد (در 50 درصد بوته ها، دانهبندي حاصل شده باشد).

زمان برداشت دانه اگر هدف برداشت دانه ارزن باشد، توصیه می شود برداشت در زمانی انجام گیرد که رنگ خوشه ها و برگ هاي مسن به زردي گراییده باشند.