بذر جو نانیوس

فروش بذر جو زمستانه نانیوس مناسب برای مناطق سرد و معتدل
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
18,700تومان

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید 

برای ثبت سفارش با شماره 09132288322 تماس بگیرید

مشخصات بذر جو رقم نانیوس: 

جو نانیوس رقمی زمستانه و شش پر میباشد و جزو ارقام میان رس به حساب می آید.

این رقم مناسب کشت در مناطق سردسیر ایران بوده و نسبت به سرما مقاومت بالایی دارد.

علارقم اینکه این رقم قد و ارتفاع بالایی دارد نسبت به خوابیدگی یا ورس مقاوم است. 

این رقم نسیت به بیماری های رایج غلات مقاوم بوده و دانه آن حاوی 13 درصد پروتیین میباشد.

وزن هزار دانه جو نانیوس حدود 47 گرم است.

این رقم دانه هایی درشت و مناسب برای تغذیه انواع دام تولید میکند.

تصویر مزرعه جو نانیوس

تصویر مزرعه جو نانیوس

مشخصات کلی گیاه جو به صورت زیر است:

جـــو گیاهی است مقاوم به شرایط دشوار محیطی و در تمام اقلیم هاي آب و هوایی کشور قابل رشد می باشد. در ایران، سابقه زراعت این محصول بسیار طولانی است و اکثر کشاورزان با شرایط کشت و کار آن آشنایی دارند. کمبود آب، وجود دیمزارها، اراضی و آب هاي نا متعارف در کشور زمینه را براي ترویج زراعت جو فراهم نموده است. دانه، کاه و علوفه سبز جو از دیرباز به عنوان یک خوراك مناسب و قابل دسترس مورد توجه صنعت دامپروري کشور بوده و به هنگام خشکسالی و کم آبی، مدد کار خوبی براي دامداران و کــشاورزان مــحسوب می شده با توجه به اهمیت زراعت جو در تغذیه دام و در نهایت تامین پروتئین مورد نیاز جامعه لزوم توجه بیشتر به این گیاه اساسی از دغدغه هاي اصلی وزارت جهاد کشاورزي می باشد. در جزوه حاضر سعی بر این شده تا برخی از نکات کوچک اما اساسی و تاثیر گذار جهت افزایش عملکرد یادآوري گردد.

 مقاومت جو به تنش ها و شرایط مناسب براي کشت آن:

علاوه بر ارزش علوفه اي جو این گیاه به علت مقاومتش نسبت به خشکی، شوري خاك ونیز به سبب نیاز کم به آب دربیشتر کشورهاي جهان کشت می شود. حداقل درجه حرارت براي جوانه زدن آن 2 تا 4 درجه سانتی گراد می باشد. جو براي رشد و باروري آب و هواي خنک و مرطوب را بر آب وهواي گرم و مرطوب ترجیح می دهد. جو  درمقابل سرما حساس تر ازگندم می باشد و اگر درجه حرارت محیط مدت زیادي زیر16 -درجه سانتی گراد باشد و زمین فاقد پوشش برف باشد تقریباً تمام بوته هاي جو از بین خواهند رفت. زمینی که براي کاشت جو انتخاب می گردد باید داراي عمق کافی بوده، سطح الارض آن نرم، سبک و قوي باشد همچنین داراي زهکش بوده و بخوبی تهویه شود تا ریشه کامل تولید نموده و بخوبی پنجه بزند. بهترین خاك براي این گیاه خاکهاي داراي بافت متوسط یالومی با PH در حد 8-7 می باشد. ازطرف دیگر براي آنکه رشد گیاه و تغذیه آن متعادل انجام شود باید اندازه ذرات خاك در تمام سطح زمین یکنواخت بوده و در عمق گسترش ریشه ها مواد غذایی و رطوبت کافی وجود داشته باشد.

آماده سازي زمین برای کاشت جو چه مراحلی دارد:

نحوه آماده سازي زمین جو همانند گندم بوده و لیکن اهمیت حفظ رطوبت در زراعت دیم بصورت خلاصه به نحوه آماده سازي زمین جهت زراعت جو در اراضی دیم اشاره می شود. دراین قسمت مراحل آماده سازي زمین در دو سیستم زراعی مورد بحث قرار میگیرد.

1 -در سیستم زراعی آیش جو:

در مناطق سردسیر دو نوع خاك ورزي انجام می گیرد بطوریکه در خاك ورزي اولیه از چیزل (در عمق 25- 20 سانتی متر) در پائیز و بعد از برداشت جو استفاده شده در این حالت خاك بایستی نسبتاً خشک باشد و در خاك ورزي ثانویه براي حفظ رطوبت و کـنترل عـــلفهاي هرز در بهار از پــنجه غــازي اســتفاده می گــردد ( در عمق 10 سانتی متر) در اواسط تابستان هم از پنجه غازي و لولر براي مبارزه با علفهاي هرز باید استفاده گردد. در مناطق معتدل سرد و همچنین گرمسیر و نیمه گرمسیر در مرحله خاك ورزي اولیه از گاوآهن قلمی (چیزل) و یا گاو آهن برگرداندار بصورت یک سال در میان در پائیز استفاده می شود. در تمام مراحل فوق خاك ورزي باید رطوبت صورت گیرد تا علاو بر این عملیات حفظ رطوبت و کنترل علفهاي هرز مد نظر باشد.

2 -در سیستم زراعت بدون آیش:

در مناطق سردسیر بعد از برداشت محصول بوسیله گاوآهن قلمی زمین شخم زده شده و بعد از آن از دیسک استفاده می گردد و در مرحله بعد از پنجه غازي و ماله نیز قبل از کـاشت اســتفاده می گردد. در مناطق معتدل سرد و نیمه گرمسیر و گرمسیر بعد از برداشت محصول و پس از بارندگی با گاوآهن بر گرداندار و دیسک زمین خاك ورزي می شود. در تمام مراحل فوق خاك ورزي باید طوري صورت گیرد تا علاوه بر این عملیات حفظ رطوبت و کنترل علفهاي هرز مدنظر باشد.

خصوصیات بذر جو مناسب:

رعایت تراکم مناسب یکی از عوامل موثر در افزایش عملکرد است مقدار بذر مورد استفاده جهت یک هکتار از مزرعه جو طبق توصیه تحقیقات تفاوت زیادي با آنچه در شرایط زارع استفاده می شود دارد بکارگیري بذور بیش از مقدار توصیه شده توسط مراکز تحقیقاتی و حتی اجرائی علاوه بر زیانهاي اقتصادي در زمینه هدر رفت بذر مشکلاتی همچون تراکم بالا ، ورس و ... را بدنبال خواهد داشت. البته در مواردي همچون شوري و .. مقدار بذور باید کمی بیشتر از حد توصیه شده باشد. بذر اصلاح شده داراي کیفیت ژنتیکی مناسب درصد بالائی از افزایش عملکرد و محصول را به خود اختصاص میدهد به هین دلیل تاکید بر استفاده از بذور اصلاح شده بجاي بذور بومی داراي پتانسیل پائین یکی از تاکیدات بخش اجراء وتحقیقات می باشد در حال حاضر استفاده از بذور اصلاح شده براي تمامی سطوح زیر کشت جو کشور امکان پذیر نمی باشد به همین دلیل بکار گیري بذور اصلاح شده تولید سالهاي قبل (بذور خودمصرفی) با تاکید ویژه بر ضد عفونی و بوجاري آن بجاي بذور بومی با پتانسیل کم از جمله راهکارهاي مورد استفاده می باشد ضمن اینکه استفاده از مواد مختلف از جمله غنی سازي بذور با انواع بذر مالهائی که باعث افزایش عملکرد محصول می شود( مثل بذر مال روي یا تریکو درمین) مد نظر است.

آبیاري در کشت جو:

آب یکی از مهمترین عوامل رشد و نمو جو و سایر نباتات می باشد. چون دوره زندگی جو کوتاه تر از گندم بوده به همان نسبت نیاز جو به آب کمتر از گندم است. مقدار آب لازم براي جوهاي پائیزه بیشتر از جوهاي بهار بوده و از کاشت تا برداشت 4 تا 7 هزار متر مکعب در هکتار است. در نقاطی که میزان نزولات آسمانی کمتر از 400 میلیمتر در سال است، آبیاري به صورت سطــحی ( کرتی و یا نشستی) و یا باران مصنوعی انجام میگیرد. چنانچه جو در شرایط دیم کاشته شود حداقل میزان بارندگی مورد نیاز250 میلی متر می باشد. پراکنش مناسب بارندگی یکی از عوامل ضروري در رشد مناسب جو است بدین معنی که در زمان حداکثر نیاز محصول به آب بارندگی صورت بگیرد. البته منظور از پراکنش مناسب این نیست که بارندگیهاي سبک و مکرر را داشته باشیم چرا که این میزان باران زود تبخیر شده و عمق نفوذ ریشه کمتر مرطوب می شود در نتیجه توسعه ریشه ها محدود شده و نهایتاً بر عملکرد تاثیر منفی می گذارد. اگر باران تنها چند بار ولی به مقدار زیاد نازل شود، علیرغم اینکه پراکنش آن نامساعد است ولی موثرتر خواهد بود، زیرا خاك تا عمق مناسبی مرطوب خواهد شد و تلفات ناشی از تبخیر کم می شود، نیاز جو به آب در ابتداي دوره رشد زیاد و تامین رطوبت در اطراف ریشه یکی از عوامل مهم و اولیه براي رشد کامل و تولید محصول کافی در این گیاه می باشد. حساس ترین مرحله به تنش رطوبتی مرحله بین گرده افشانی و رسیدن دانه ها می باشد که باعث کاهش قابل ملاحظه وزن هزار دانه می شود. در مجموع مراحل حساس زندگی جو که در آن احتیاج بیشتري به آب دارد عبارتند از: مراحله جوانه زدن ، مرحله به ساقه رفتن ، مرحله تولید سنبله ، مرحله تولید گل و مرحله تولید دانه

روشهاي کاشت جو و ملزومات آن:

نتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که بهترین روش کاشت، خطی کاري با دستگاه مجهز به فاروئر میباشد. (خطی کار همدانی و مشابه آن) بطوریکه بیشترین عملکرد و بیشترین وزن هزار دانه در این روش بدست آمده است. تحقیقات بعمل آمده در برخی مراکز تحقیقاتی کشور نشان می دهدکه درصورت کشت بذور توسط دستگاههاي خطی کار مجهز به فاروئر در مقایسه با سایر روشهاي متداول میزان افزایش عملکرد در هکتار تقریباً 900 کیلوگرم خواهد بود

 تاریخ کاشت جو:

رعایت تاریخ کاشت یکی از عوامل موثر در افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی می باشد. دراینجا لازم به ذکر است که تاریخ کاشت در مناطق گرم بر اساس متوسط درجه حرارت محیط در زمان گرده افشانی و در مناطق معتدل و سرد با توجه به زمان حاکم شدن صفر فیزیولوژیک میباشد. در غلات خصوصا" جو وگندم کشت ارقام هراکش بصورت کرپه و بالعکس به دلایل زیادي موجبات کاهش پتانسیل ارقام را فراهم خواهد نمود . براي مثال : اگر ارقام کرپه بصورت هراکش کشت شوند، آغاز دوره ساقه دهی این ارقام در اقلیم هاي سرد و معتدل با آغاز دوره سرماي منطقه تلاقی داشته که این امرکاهش عملکرد را به همراه خواهد داشت و همچنین درصورتیکه ارقام هراکش بصورت کرپه کشت گردند تا قبل از رفتن به مرحله پنجه دهی ، سرماي محیط حاکم شده و همین امر موجبات سرما زدگی گیاه را فراهم خواهد نمود . ( لازم به ذکر است که گندم و جو در مرحله پنجه از مقاومت بیشتري نسبت به سرما برخوردار هستند).

درصورت استفاده از ارقام نیمه مقاوم به سرما در صورتی که بارندگی پائیزه ناکافی باشد و یا با افت شدید دما بعد از بارندگی مواجه باشیم باید تاریخ کاشت به نحوي انتخاب گردد که بذور در خاك جوانه زده ولی سبز نشود ( کشت انتظاري) تا احتمال سرمازدگی به حداقل کاهش یابد. در مجموع بهترین زمان کشت بعد از سپري شدن فصل گرماست ولی عواملی همچون زمان شروع بارندگیهاي پائیزه ، دوره گرماي تابستانه و مدت ادامه گرما در اوائل پائیز تاثیر بسزائی در انتخاب زمان بذر کاري خواهد داشت.

زمان برداشت جو:

زمان مناسب جهت برداشت جو وقتی است که رطوبت دانه آن بین 15 الی 20 درصد رسیده باشد در مورد ارقام حساس به ریزش باید عملیات برداشت قدري زودتر انجام گیرد. کاربرد ماشین آلات برداشت (کمباین یا دروگر ) سبب تسریع در برداشت محصول و بهبود کیفی و کمی آن می شود . نکته قابل تامل در کاربرد این ماشین آلات توجه و دقت کافی در برداشت و کاهش ضایعات در استفاده از ادوات مذکور می باشد.

 

 

وزن کیسه 50 کیلو گرم