بذر گندم سیمونیدا زمستانه

فروش بذر گندم سیمونیدا زمستانه
تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری

ابن بذر توسط قارچ کش مناسب ضد عفونی شده است

27,000تومان

معرفی بذر گندم سیمونیدا 

بذر گندم سیمونیدا از جمله ارقام گندم زمستانه است و مناسب برای مناطقه معتدل و سردسیر کشور بوده و در فصل پاییز در این مناطق قابل کاشت است. این رقم سازگاری بالایی با اغلب نقاط مختلف کشور ایران دارد و دارای خاصیت نانوایی بالایی است. بذر گندم سیمونیدا نسبت به سردی هوا و همچنین خوابیدگی (ورس) مقاوم است.

مشخصات بذر گندم سیمونیدا: 

وزن هزاردانه گندم سیمونیدا: 42 تا 47 گرم

مقاومت عالی به سرما

ارتفاع بوته گندم سیمونیدا 90 تا 95 سانتی‌متر است.

بذر گندم سیمونیدا جزو ارقام میان زودرس است و نسبت به بیماری های قارچی و همچنین ورس مقاوم است.

بذر گندم سیمونیدا حاوی 12 تا 14 درصد پروتئین بوده و ارزش غذایی بسیار بالایی دارد.

وزن گلوتن مرطوب 30 تا 32 درصد

کلاس کیفیت A2

عدد فالینگ 250 تا 300 ثانیه

تراکم مناسب کاشت بذر گندم سیمونیدا 550 بذر در مترمربع است.

میزان عملکرد بذر گندم سیمونیدا: 

در شرایط پایین تر از حد مطلوب 4 تا 5 تن در هکتار تولید میکند

در شرایط خوب 6 تا 8 تن گندم تولید میکند.

در شرایط عالی بالای 10 تن گندم میتواند تولید کند. 

 مزرعه گندم سیمونیدا شماره یک

مراحل کاشت گندم سیمونیدا به چه صورت است و چند مرحله دارد؟

الف ) تهیه بستر مناسب براي کاشت بذر گندم سیمونیدا:

آماده سازي زمین به سه روش زیر صورت می گیرد، که به منظور حفاظت از خاك در برابر فرسایش هاي بادي و آبی، دو روش اول یعنی بی خاك ورزي و کم خاك ورزي توصیه می گردد که شرح کامل این دو روش در فصل خاك ورزي حفاظتی آمده است. بدیهی است در صورت عملیاتی نشدن خاك ورزي حفاظتی روش سوم قابل اجرا خواهد بود.

روش کشت بی خاك ورزي:

در این روش که نیاز به انجام عملیات و تهیه و تامین ماشین ها و ادوات خاصی قبل از پیاده کردن این سیستم خاکورزي می باشد بذر باید با بذرکار کشت مستقیم (کارنده Till-No) بدون هیچگونه عملیات خاك ورزي انجام شود. البته این نوع خاکورزي در سیستم کشاورزي حفاظتی و با نگهداري بقایاي گیاهی بمقدار کافی در سطح خاك و برقراري تناوب زراعی مناسب موثر است. در غیر اینصورت کارآیی ندارد.

روش کشت کم خاك ورزي:

تفاوت عمده روش هاي کم خاك ورزي و مرسوم در نوع ادوات آماده سازي زمین زراعی بوده در حالی که تفاوت عمده روش بی خاك ورزي با کم خاك ورزي، تغییر روش در عدم استفاده از ادوات خاك ورزي و تهیه بستر در بی خاك ورزي و استفاده از ترکیب منطقی از انواع ادوات در کم خاك ورزي است به نحوي که به طورکلی در خاك ورزي مرسوم یا متعارف مقدار کمی از بقایاي گیاهی پس از اتمام عملیات کاشت بذر محصول در سطح خاك باقی مانده در صورتی که در کم خاك ورزي این مقدار باید به مقدار کافی و با توجه به شرایط 4 منطقه و نوع محصول در تناوب زراعی روش کم خاك ورزي می تواند با استفاده ترکیبی منطقی از ادوات زیر انجام شود: - اجراي توأم عملیات تهیه بستر و کاشت بذر توسط دستگاه کمبینات در زمین شخم خورده توسط انواع گاوآهن و یا دیسک - تهیه زمین با خاك ورز مرکب + کشت با خطی کار یا ردیف کار - تهیه زمین با چیزل پکر + کشت با خطی کار یا ردیفکار

2 -خاك ورزي اولیه و ثانویه

عملیات خاك ورزي اولیه به طور معمول در ابتداي دایر نمودن زمین زراعی و یا کاشت محصولات زراعـی در فصل پاییز انجام پذیرفته که شامل استفاده از ادوات سنگین براي اجـرا ي شـخم عمیـق زمـین زراعـی توسط گاوآهن هاي برگردان دار، قلمی و پنجه غازي، ریپر و یا زیرشکن (سابسـو یلر یـا سوسـلوز) اسـت. در اصل هدف از اجراي این عملیات رفع موانع فیزیکی درون خاك براي رشد و نمـو گ یـ اه زراعـ ی اسـت ، بـه طوري که تهویه خاك یعنی رسیدن اکسیژن به ریشه گیاه به خوبی انجام پذیرفته، شـ یب هیـ درولیکی آب درون خاك در نقاط و عمق هاي مختلف و به تبعیت از آن شـ یب حاصـلخ یزي خـاك کـاهش یافتـه و در نهایت نوعی پیوستگی در محیط خاکی اطراف ریشه بوجود آید. عملیات خاك ورزي ثانویه شامل هر گونه عملیات خاك ورزي تکمیلی است که در مقایسه با خـاك ورزي اولیه در عمق هاي کمتري از خاك انجام می پذیرد. ادوات مورد استفاده براي خـاك ورزي ثانویـه شـامل انواع خاك ورز دوار افقی عمودي ساده و مرکب، کولتیواتور، دیسک، دندانه و گاوآهن هاي بشـقابی سـبک می باشند. این عملیات در هر فصل زراعی انجام پذیرفته تـا از طریـق آن بتـوان ضـمن ایجـاد یکنـواختی فیزیکی در خاك زراعی به عنوان بستر بذر امکان تماس بهتر بذر با خاك را فراهم نموده تا شاهد افـ زایش درصد سبز مزرعه و یکنواختی آن در سطح مزرعه بود.

ب ) انتخاب بذرگندم:

عواملی که در انتخاب نوع بذر داراي اهمیت زیادي بوده و باید در موقع انتخاب بذر در نظر گرفـت ، شـامل بالا بودن قوه نامیه بذر، خلوص فیزیکی بذر و مخلوط نبودن با بذر سایر محصـولات مـی باشـد. همچنـین گیاه و محصول این بذر باید داراي خواص مطلوبی مانند تطابق منطقه اي و پرمحصولی و مقاومـت نسـبت به امراض و نیز کیفیت نانوائی مطلوب بوده و بذر باید با سموم قـارچ کـش ضـدعفونی شـده باشـد . البتـه توصیه عمومی بر این است که تا حد ممکن از بذرهاي با وزن هـزار دانـه بـالا و درشـت بـراي کاشـت در مزرعه بویژه در مزارع تولید بذر استفاده شود.

ج ) کاشت بذر:

پس از انتخاب بذر از رقم مناسب و نیز تهیه بستر بذر، جهت کشت بـه چنـد نکتـه بایـد توجه شود.

1 -روش هاي معمول کاشت بذر گندم در ایران:

هم اکنون در ایران کشت گندم به سه روش زیر انجام میپذیرد:

1- بذرپاشی بوسیله دست (دستپاش): در زمین شخم خورده توسط دام یا دنباله بنـدهاي تراکتـوري کـه عمدتاً در دیمزارها انجام میگیرد. این روش به طور معمول در زمـین هـاي کوچـک و یـا شـیبدار انجـام پذیرفته و کارایی تولید آن به دلایلی مانند مصرف بالاي کاشت بذر و نیز عدم یکنـواختی در سـبز مزرعـه (کمی بوته هاي گیاه در برخی نقاط و ازدحام نسبی بوته ها در نقاط دیگر) بسیار پایین است.

2- بذرپاشی بوسیله دستگاه کودپاش (سانتریفوژ):

این روش در زراعت هاي آبی و دیم معمول اسـت. تنهـا ویژگی مثبت این روش سرعت بالاي کاشت بذر در این روش بویژه در فصل پـاییز و ضـرورت کاشـت بـذر گندم قبل از نزولات بوده ولی به طور کلی این روش نیـز از جملـه نا کارآمـدترین روش هـاي کاشـت بـذر گندم بوده زیرا عمق کاشت بذر در آن به هیچ عنوان یکسان نمی باشد. بنابراین، رقابـت غیرضـروري بـین بوته هاي گندم و به تبع آن کاهش عملکرد دانه گندم واقع می گردد. به دلیل اینکه پس از پخش سطحی بذر توسط دستگاه کودپاش سانتریفوژ، عملیات توأم به زیر خاك بردن بذر و ایجاد شیار هـاي آبیـاري بـه طور همزمان انجام می پذیرد، بنابراین توزیع یکنواخـت افقـی (فاصـله یکنواخـت بـذر بـا دیگـر بـذرها) و عمودي (عمق) بذر در زمین زراعی روي نمی دهد.

2 -کاشت با دستگاه هاي خطی کار گندم و همچنین خطی کارهاي مجهز به فاروئر که مناسـب تـرین روش براي زراعت آبی گندم می باشد، از کارآمدترین روش هاي کاشت گنـدم بـوده مشـروط بـر اینکه نکات زیر مد نظر قرار داده شوند:

الف: خطی کارهاي مورد استفاده در سطح کشور داراي تفاوت هایی از نظر کارایی بـوده ولـی نخست اینکه بایستی ساخت مناسبی داشته و در برابر شرایط سخت مقاوم باشند.

ب: همچنین خطی کار مورد استفاده در کشت گندم آبی بایستی مجهـز بـه قطعـاتی ماننـد فاروئر، قایقی و غلطک باشد. به نحوي که کار بسترسازي، کاشت بذر و تکمیل بستر بـذر در سه مرحله پشت سرهم انجام پذیرد. در مرحله اول، پشته هاي کاشت بذر ایجاد شـده بایستی به شکلی ایجاد گردند تا هیچگونه کلوخ یا قطعات درشت خاك در سـطح مزرعـه مشاهده نشود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که پیوستگی بوجود آمده در قطعـات خاك موجب ایجاد محیط رشد یکنواخت شده و سـرعت جوانـه زنـی و تکمیـل مراحـل بعدي رشد گیاه را افزایش می دهد به طوري که سرعت جوانه زنی بـه کمتـر از5 تا 6 روز می رسد. در حالی که سرعت جوانه زنی در برخی بذر کارها ممکن است تا 14 روز نیز بـه طول بیانجامد. در حالی که روز هاي مربوط به جوانه زنی بـذر گنـدم در پـاییز بحرانـی و بسیار مهم بوده به طوري که به ازاي هر روز تأخیر در کاشت بذر یا جوانه زنـی گیـاه 50 تا 150 کیلوگرم در هکتار از عملکرد پتانسیل گیاه کاسته می شود.مرحله دوم این اسـت که دستگاه بذر کار پس از انجام عملیات کالیبراسیون، توانایی توزیع یکنواخت عمودي و افقی بذر در سطح مزرعه را داشته باشد. در مرحله سوم بذرکار طوري بستر بذر را شـکل دهد که ضمن افزایش نفوذ جانبی آب، از نفوذ عمقی آب تـا حـد زیـادي جلـوگیري بـه عمل آمده در عین حال تماس لازم بین بذر و خاك اطراف آن برقرار شود. افـزایش نفـوذ جانبی و کاهش نفوذ عمقی از آن جهت اهمیت دارد که مدت زمان و حجم آب مصـرفی آبیاري را کاهش و در نتیجه آن بهره وري آب افزایش می یابد. در ایـن خصـوص هرگـاه قرار است در مصرف آب صرفه جویی به عمل آید، بهتر است از افزایش عـرض پشـته هـا یعنی بیش از 65 سانتی متر خودداري گردیده و به جاي آن آبیاري یـک درمیـان پشـته ها مدنظر قرار داده شود.

2 -به کارگرفتن واژه تراکم بذر به جاي میزان بذر با توجه به تفاوت در وزن بذر ارقام گندم تولید شـده در شـرایط مختلـف اقلیمـی و مـدیریتی و تـأثیر شگرف آن بر میزان بذر مناسب براي کاشت در سال هاي مختلف، توصیه بر این است که به جاي اسـتفاده از واژه فنی میزان بذر، واژه تراکم بذر توصیه شده براي هر اقلیم و یا منطقه به کـار رفتـه و بـر اسـاس آن تراکم بذر و با در نظر گرفتن وزن هزار دانه رقم مورد کشت و نیز قوه نامیه و خلوص فیزیکی آن بذر اقـدام به تعیین میزان بذر مورد کشت نمود. در حالی که براي دستیابی به محصول بالا و مطمئن، داشتن تـراکم بذر مناسب (تراکم مناسب بذر در زراعت گندم در اقالیم مختلف کشور از 350 تا 500 بذر در متـر مربـع متغیر می باشد) در مزرعه ضروري است. میزان بذر مناسب عموماً بسته به نـوع خـاك، بسـتر بـذر، تـاریخ کاشت، روش کاشت و اقلیم مربوطه و خصوصیات رقم (کم پنجه بودن و کودپذیري و وزن هـزار دانـه و ...) متفاوت می باشد. در یک بستر بذر مناسب، کشت بموقع (در تاریخ توصیه شده) و آبیاري بهنگام بـا توجـه به رقم بذر مصرفی در کشور با روش خطیکاري بین 120 تا 200 کیلوگرم در هکتار متغیر می باشد. در اراضی کم بازده در تراکم هاي بالا (میزان بذر زیاد) رقابت شـدید بـین بوتـه هـا بـروز کـ رده، رشـد و توسعه ریشه محدود شده و عدم استقرار مطلوب بوتهها را موجب میگردد. در صورت بـروز تـنش خشـکی خصوصاً در اول فصل زراعی چنین زراعتهایی بیشتر خسارت میبینند.

همچنین در تراکم بیش از حد بوته، ارتفاع گیاه در مرحلهاي از رشد افزایش مییابد و از طرفی کـاهش تابش نور به برگهاي وسطی و پائین (سایه اندازي) باعث افزایش خوابیدگی در مزرعـه مـی گـردد . تـراکم بیش از حد بوتهها در واحد سطح موجب توسعه بیماریهاي قارچی مثل سفیدك و انواع زنگهـا بخصـوص زنگ هاي زرد و قهوه اي میگردد. همچنـین در تـراکم هـاي بـالا ، دوره رسـیدن دیرتـر اتفـاق مـی افتـد . بنابراین، در محیطهایی که تنش گرماي آخر فصـل دارنـد چنـین زراعـت هـایی دچـار کـاهش محصـول میشوند.

3 -تاریخ کاشت گندم سیمونیدا:

کشت گندم درایران صرفنظر ازعادت رشد ارقام ( زمستانه، بهـاره و بینـابین ) عمومـاً در فصـل پـائیز انجام میگیرد. آنچه که زمان مناسب کشت گندم را در اقالیم بزرگ اصلی تعیین میکند، دما می باشد. یعنـی زمـان کاشت گندم صرف نظر از واکنش فتوپریودي (ارقام جدید گندم بهاره غیرحسـاس بـه تغییـرات طـول روز می باشند) و نیز خصوصیات ژنتیکی رقم دراقالیم مختلف بایستی با توجه به منحنیهاي دمایی آن اقلـیم تعیین گردد. بطوري که فرصت زمانی لازم براي رشد اولیه گیاهچه ها در پائیز براي ورود به فصل زمسـتان و تأمین نیاز سرمایی در ارقام گندم بـا عـادت رشـدي بینـابین و زمسـتانه (ورنالیزاسـیون یـا تـامین نیـاز سرمایی) وجود داشته باشد. تغییرات دما در مزرعه بر میانگین تعداد بذرهاي جوانهزده، سـرعت جوانـه زنـی و سبزشـدن یکنواخـت تأثیر میگذارد. دماي اصلی براي جوانهزدن گندم بین 4 تا 37 درجه سـانتیگراد گـزارش شـده اسـت کـه دماي مطلوب آن 20 درجه سانتیگراد می باشد. بدیهی است هر چه کشت گندم بـا تـأخیر انجـام پـذیرد ، مرحله جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچهها در شرایط دمایی مطلوب صورت نمیگیرد و به علت کاهش دمـاي خاك، بذور جوانه نزده بیشتر در معرض مواجهه با امراض قارچی قرار خواهنـد گرفـت کـه سـبب کـاهش تراکم بوتهها در مزرعه میشود. تراکم بوتهها در مزرعه (تعداد سنبله در واحـد سطح) در زراعت آبی گندم بیشترین تأثیر را در عملکـرد دارد. همچنین تأخیر درکشت باعث عدم رشد کافی گیاهچهها در مرحله اولیه میشود که نتیجه آن عـدم ایجاد فرصت لازم براي رشد ریشه و استقرار اولیه بوتهها بوده که تحمل به تنش در چنین بوتههایی بسیار کاهش مییابد. از نتایج زراعتهاي کرپه (دیر کشت) میتوان به کاهش درصد سبز بدلیل مواجهه بـا دوره 8 یخبندان و نیز کاهش تعداد سنبلچهها (تنش اول فصل) و همچنین در برخـی شـرایط بـادزدگی گنـدم و کاهش تعداد دانه و وزن هزاردانه بدلیل مواجهه با گرماي آخر فصل اشاره کرد. البته کشت زود هنگام گندمهاي بهاره نیز موجب میشود تا ارقام زودرس در فصل پائیز بـه سـاقه رفتـ ه و یا در اوایل فصل بهار و در مرحله ظهور سنبله رفتن در معرض خسارت سرما قرارگیرند. 

عمق کاشت بذر گندم سیمونیدا چند سانتی متر است؟

عمق کاشت مناسب گندم 4 تا 5 سانتیمتر می باشد. استفاده از خطیکارهاي غلات می توانـد عمـق مناسب و یکنواخت بذور را تأمین نماید. تهیه بستر بذر مناسب و کاشت یکنواخت با عمق مناسب موجـب جوانه زنی و سبز یکنواخت بذور و استقرار بهتر و به موقع گیاهچه ها گشته و تـراکم مطلـوب بوتـه هـا را در مزرعه به همراه خواهد داشت.

روش آبیاری گندم سیمونیدا چگونه است؟

آبیاري معمولاً در زراعتهاي آبی، زمان کشت را همزمان با اولین آبیاري در نظر مـی گیرنـد و هـر چـه فاصـله زمان کشت و اولین آبیاري و تاریخ سبز شدن بیشتر شود میانگین عملکرد نسبی کاهش مییابد. تأخیر در سبز شدن پس از انجام آبیاري ممکن است به علت عدم کشت یکنواخت بذور (عمقهـاي نـامطلوب ) و یـا کشت خارج از زمان مناسب منطقه و یا آبیاري نامناسب اتفاق بیافتد. لذا توصیه بر این است که در صورت کاشت گندم در تاریخ مناسب در پاییز، مزرعه گندم در دو نوبت با فاصله ده روز تا دو هفته آبیـاري شـود . زیرا به دلیل فشردگی مشاهده شده در خاك خشک مزارع، معمولأ گیاهچه اولیه از منطقه یقه تحت فشـار قرار داشته که می تواند از سرعت رشد اولیه و ویگور گیاه کاسته شود. آبیاري غرقابی یـا کرتـی در زراعـت گندم نامطلوب است خصوصاً پس از آبیاري نوبت اول (خاكآب) که سخت شدن سطح خاك (در خاکهـاي رسی) باعث فشردگی کلئوپتیل گردیده و باعث خفگی و کاهش درصد سبز و یا ضعیف شـدن گیاهچـه هـا میشود که تحمل بوتهها را در مقابل شـرایط نـامطلوب احتمـالی کـاهش مـی دهـد . در چنـین شـرایطی هیرمکاري گندم اولویت دارد. آبیاري نوبت دوم در اقالیم مختلف با توجه بـه خشکسـالی هـا و افـزایش میـانگین دمـاي فصـل بـراي دستیابی به پتانسیل عملکرد لازم می باشد. این نوبت آبیاري جهت جلوگیري از تـنش خشـکی اول فصـل (پائیز) در زراعت گندم ضروري است. در غیر اینصورت میـزان تـنش وارده بـه زراعـت بـا توجـه بـه سـن فیزیولوژیک گیاهچه ها، مرحله تشکیل سلولهاي بنیادي سنبله که معمولاً بسته به شرایط در مرحلـه 3 تـا 5 برگی گیاه است، اتفاق میافتد. از آنجائی که تعداد سنبلچه ها در هر سنبله یـک سـاقه یـا پنجـه هـا، در ایـن مرحلـه تعیـین و تشـکیل میگردد، نقش دسترسی به رطوبت کافی، میتواند زیاد باشد. در زراعتهاي آبی گندم معمولاً از 6 نوبت تا 10 نوبت آبیاري بسته به بافت خاك اراضی و شـرایط آب و هوایی معمول می باشد.  در طول زمان داشت، انجام آبیاري با توجه به شرایط مزرعه در زمان مناسب و بـا توجـه بـه نوبـت هـاي آبیاري لازم بوده و در صورت احتمال وزش بادهاي گرم و افزایش دما در زمان دانهبندي اقـدام بـه آبیـاري جهت جلوگیري از کاهش محصول ضروري است.

وزن کیسه 50 کیلو گرم