بذر خربزه افغانی درگزی آتیس

 

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید

 

طول دوره رشد خربزه افغانی یا دره گزی چند روز است:

از کاشت بذر تا برداشت محصول 80-90 روز به طول می انجامد. بعد از 35 روز پس از کشت،  وارد فاز زایشی می شود و گلدهی آغاز می شود.

روش کاشت بذر خربزه افغانی یا دره گزی چگونه است:

کاشت بذر خربزه افغانی یا دره گری به صورت نشاء و کشت مستقیم بذر صورت می گیرد. فاصله کشت روی ردیف از 30 تا 90 سانتی متر و فاصله ردیف از 180 تا 240 سانتی متر می باشد.

عمق کاشت بذر 5-3 سانتی متر بوده و برای هر هکتار بذر مصرفی یک کیلو در هکتار و بصورت کشت نشایی 700 گرم نیاز می باشد.

 

میزان عملکرد خربزه افغانی یا دره گزی در هکتار چقدر است:

عملکرد بذر خربزه افغانی یا دره گزی آتیس 20 تن به بالا و در شرایط مطلوب تا 40 تن عملکرد خواهد داشت. میوه ها دارای سایز یکدست  و وزن تقربی هر خربزه 4-3 کیلوگرم می باشد.

مقاومت نسبی به فوزاریوم در این رقم دیده میشود.

شبکه بندی(تور یا زره) بالا و درصد میوه صابونی بسیار کم است.

درصد قند بالا و شیرینی  زیاد از دیگر ویژگی های این رقم میباشد.

بذر خربزه افغانی یا دره گزی بوسیله قارچ کش مناسب، ریز مغذی و اسید آمینه تیمار شده است و زمان جوانه زنی را کاهش داده و میزان مصرف آب برای سبز شدن را کاهش داده است.

وزن قوطی 500 گرم