بذر ذرت علوفه ای سیمون کرمانشاه ویژه

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
*

ابن بذر توسط قارچ کش مناسب ضد عفونی شده است

380,000تومان

بذر ذرت سیمون چه مشخصاتی دارد:

نام محصول: simon 

نوع هیبرید: سینگل کراس 

رنگ دانه ذرت سیمون: نارنجی 

شکل بلال ذرت سیمون: مخروطی 

تعداد ردیف روی دانه روی بلال ذرت سیمون: 20-16 

تعداد دانه در ردیف ذرت سیمون: 56-48 

رکورد عملکرد دانه در هر هکتار ذرت سیمون: 18600 گرم 

ارتفاع بوته ذرت سیمون: 2/5 تا 3/5 متر

وزن هزار دانه ذرت سیمون: 360-340 گرم 

تعداد روز رسیدن علوفه ای ذرت سیمون :90-85 روز 

نعداد روز رسیدن دانه ای ذرت سیمون: 125-115 روز

عملکرد دانه ای ذرت سیمون در شرایط مطلوب: 18-16 تن و علوفه ای 90-85 تن در هکتار 

ذرت سیمون چه خصوصیات زراعی دارد :

سازگاری مناسب با مناطق مختلف کشور

سازگاری مناسب با مناطق مختلف کشور

سازگاری مطلوب با خاکهای لومی شنی 

متحمل به بیماریهای برگی 

سرعت زیاد خشک شدن دانه پس از رسیدن فیزیولوژیک 

توان تولید بالای دانه و علوفه در مقایسه با هم گروه خود

متحمل به تنشهای زنده و محیطی

ساقه قوی و مقاوم به ورس

دانه درشت و عمیق و دارای کیفیت عالی از نظر انرژی و پروتئین و کارتن و هکتولیتر بالا

مناسب کشت مناطق گرم و متعدل برای کشت دوم و اول 

مناسب برای صنایع فرآوری ذرت 

تراکم بوته توصیه شده: 72000 بوته در هکتار 

فاصله ردیف های کشت: 75-70 سانتی متر

فاصله بوته ها روی ردیف: دانهای 20-17 سانتی متر و علوفه ای 16-15 سانتی متر

نسبت دانه خشک به چوب بلال 86/5 درصد

وزن کیسه 25 کیلو گرم