بذر قره یونجه اصلاح شده شناسنامه دار (بذریونجه دیم)

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
129,000تومان

توجه : قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز بذر قره یونجه اصلاح شده شناسنامه دار (بذریونجه دیم) تماس بگیرید

معرفی و اهمیت گیاه یونجه برای تغذیه دام:

یونجه یکی از گیاهان پراهمیت در کشاورزي امروز اســت و در بــین گیاهــان علوفــه اي از اهمیــت ویــژهاي برخوردار اسـت، بـه طـوري کـه از آن بـه عنـوا ن ملکـه گیاهان علوفه اي یاد شده است . در بین گیاهان علوفه اي، به علت کیفیت خوب و خوش خوراکی، دارا بودن ذخـایر غذایی، از جمله مواد معدنی مختلف مانند کلسیم، مـواد پروتئینی و حتی انواع ویتـامین هـاي گونـاگون بـه ویـژه ویتامینهاي A و C اهمیـت خاصـی پیـدا کـرده اسـت.

رقم قره یونجه یا یونجه سیاه یا یونجه دیم چه ویژگی هایی دارد:

 

قره یونجه در چه مناطقی قابل کاشت است: 

قره یونجه در مناطق کوهستانی و سردسیری قابل کشت بوده همچنین با توجه به اینکه ریشه این رقم از یونجه بسیا رعمیق میباشد و میتواند از آب های زیر زمینی استفاده کند به صورت دیم نیز قابل کاشت است.

 

ارتفاع یونجه قره یونجه در بهترین حالت چقدر است:

در شرایط بهینه کاشت ارتفاع قره یونجه بین  ۷۰ تا ۸۰ سانتی متر پس از استقرار در زمین میرسد.

 

در هر سال از گیاه قره یونجه چند چین قابل برداشت است:

در شرایط بهینه و بسته به شرایط کشت آبی یا دیم میتوان در هر سال بین ۵ تا ۶ چین از گیاه قره یونجه برداشت کرد.

 

اندازه برگ های قره یونجه قره یونجه به چه صورت است:

گیاه قره یونجه عمده دارای برگ هایی متوسط تا کوچک است

 

تراکم ساقه و برگ در گیاه  قره یونجه به چه صورت است:

گیاه قره یونجه دارای ساقه و برگ های متراکم است

 

قوه نامیه بذر قره یونجه به صورت استاندارد چند درصد است:

در شرایط بهینه آزمایشگاهی بذر قره یونجه قابلیت جوانه زنی تا ۹۵ در صد را دارد.

 

مركز تنوع اصلي قره یونجه منطقه آذربايجان است. قره یونجه در برابر سرما متحمل است و بـراي كـشت به صورت يونجه يكـساله و حتـي ديـم در منـاطق سـرد، بـه ويـژه آذربايجـان مناسـب اسـت.

اكوتيپهاي پرشماري از قره يونجه وجود دارد كه مي توان به اكوتيپ هاي اردوبـاد، بافتـان و خواجه اشاره كرد. در بين اكوتيپ هـاي قـره يونجـه تنـوع بـسيار ارزشـمندي وجـود دارد.

اكوتيپهايي از قره یونجه براي تحمل شرايط تنش شوري و همچنين سرماي زمـستانه وجـود دارد. ميانگين قد بوته قره یونجه  در حدود 75 سانتي متـر اسـت و حـدود 10 الـي 11 گـره در طول ساقه اصلي وجود دارد.

شكل برگچه های یوته قره یونجه از نوع قلب وارونـه يـا "Obaordate "بـوده و پيچش غلافهاي بوته قره یونجه از نوع چپ گرد است.

برای دریافت مشاوره رایگان و خرید بذر قره یونجه با ما تماس بگیرید

وزن کیسه 10 کیلو گرم
وزن کیسه 25 کیلو گرم