بذر چغندر قند ایرانی سوپر شکوفا

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
2,100,000تومان

 

توجه: قیمت درج شده به روز نمیباشد، جهت اطلاع از قیمت روز این محصول تماس بگیرید

نوع بسته بندی بذر چغندر قند سوپر شکوفا: 

بذر چغندر قند سوپر شکوفا به صورت بسته های 100 هزا ر عددی بسته بندی شده است

مشخصات بذر چغندر قند سوپر شکوفا:

بذر چغندر قند شکوقا نسبت به بیماری های رایزومونیا و نماتد سیستی مقاوم میباشد 

فرم جوانه زنی بذر چغندر قند سوپر شکوفا: تک جوانه (منوژرم)

پلوئیدی: دیپلوئید

زمان مناسب کاشت بذر چغندر قند سوپر شکوفا: مناطق معتدل

میزان عملکرد ریشه حاصل از کاشت بذر چغندر قند سوپر شکوفا: بالا

عیار قند محصول چغندر قند شکوفا: متوسط

عملکرد شکر سفید حاصل از چغندر قند شکوفا: متوسط-بالا

زمين مناسب برای کشت چغندر قند چه مشخصاتی باید داشته باشد:

شوري خاك و آب:

بـا توجـه بـه اطلاعـات دردسـترس در صـورتيكه EC(هـدايت الكتريكي) خاك و آب به ترتيب بيش از 7 و 4/7 دسي زيمـنس بـر متـر مربـع باشـد، باعث كاهش عملكرد چغندرقند مي شود. توجه شود كه EC هاي 9/5 و8/5 به ترتيب بـراي خـاك و آب مزرعـه مـيتوانـد باعـث كـاهش 10 درصـد عملكـرد چغندرقنـد گردد.توصيه ميگردد EC خاك و آب انتخابي جهت كشت بيش از مقـادير ذكـر شـده نباشد. در اين شرايط لازم است براساس نظر كارشناسـان، نيـاز آبـشويي جهـت كنتـرل تجمع نمك در پروفيل خاك ودر طي فصل رشد لحاظ گردد.

بافت خاك مناسب کاشت چغندر قند چگونه است:

جهت كشت چغندر قند همانند اكثـر محـصولات زراعـي بهتـرين بافت خاك بافت متوسط مي باشد. در اين نوع خاك درصد رس بين محدوده 20 تا 35 درصد است. چنانچه درصدرس خاك بيش از 35 ويا كمتر از 20 درصد باشد، بايـد بـا نظر كارشناسان متخصص از كودهاي آلي از جمله كود هاي سبز ويا دامـي (درصـورت استفاده از كودهاي دامي بايداز پوسيده بودن آن مطمئن شد) جهت بهبـود خـصوصيات فيزيكي خاك استفاده شود. توصـيه مـي شـود حتـي الامكـان از مزارعـي بـراي كـشت چغندرقند استفاده شود كه مقدار رس در آنها كمتـر از 20 و بـيش از 35 درصـد نباشـد

عمق خاك مناسب برای چغندر قند چقدر باید باشد:

با توجه به عمق نفوذ ريشه چغندرقند، زمين انتخـابي بايـد حـداقل داراي 60 سانتي متر خاك زراعي بدون ويـا بـا محـدوديت كـم باشـد. همچنـين لايـه محدود كننده نفوذ آب درعمق بيش از 60 سانتي متر نيز نبايـستي وجـود داشـته باشـد

برای کشت چغندر قند چه مقدار آب نیاز است:

سطح كشت چغندرقند ميبايد متناسب با مقـدار آب قابـل دسـترس باشد. مقدار آن بايستي با توجه به عواملي نظيـر شـرايط اقليمـي، بافـت خـاك و روش آبياري با نظر كارشناس مربوطه تعيين شود. براي كـشت چغندرقنـد در شـرايط اقليمـي كشور مـا بـراي تـامين نيـاز آبـي كامـل چغندرقنـد بـا اسـتفاده از روش هـاي آبيـاري سطحي(شكل 4 (براي ماه هاي پيك مصرف (تير و مرداد) هيدرومدول (مقدار آب دائم) آبياري مورد نياز حدود 1/1 تا 1/3 ليتر در ثانيه براي هر هكتار برآورد مي گردد.

شيب زمين مناسب برای کشت چغندر قند چگونه باید تنظیم شود:

در صورت اعمال روش آبياري نشتي مي بايد شيب زمين با توجه به عواملي نظير بافت خاك به ميزاني باشد كه مديريت آبياري به آساني انجام گرفتـه، و فرسايش و يا ماندهگاري زياد آب صورت نگيرد. در ساير روشهاي آبياري با توجه بـه طراحي سيستم و نظر كارشناس ميتوان تصميم گيري كرد.

تناوب کاشت چغندر قند به چه صورت است:

زمين انتخابي جهت زراعت چغندرقند حتماً بايـستي در سـال قبـل زير كشت چغندرقند نبوده باشد. نـوع تنـاوب مناسـب بـا توجـه بـه شـرايط منطقـهاي وعواملي نظير خصوصيات فيزيكي و شيميائي خاك، آلودگي به بيماريها و علفهاي هـرز و مسائل اقتصادي با نظر كارشناسان محلي تعيين مي گردد.

روش تعيين ميزان آلودگي به نماتد در کشت چغند قند به چه صورت است:

درصورتيكه در منطقه سابقه آلودگي به نماتد وجـود دارد نياز به نمونه برداري خاك به منظور بررسي ميزان آلودگي خاك به نماتد قبل از كاشـت اجباري است. اگر جمعيت تخم و لارو نماتد در100 گرم خاك نمونـه بـرداري شـده از مزرعه كمتر از 400 عدد باشد خسارت اقتصادي به محصول وارد نميشود. توصيه مي- شود ا گر جمعيت بيش از اين تعداد بود بايستي از ارقام مقاوم به نماتـد اسـتفاده شـود. درشرايطي كه جمعيت تخم و لارو نماتد بيش از 800 تا 1000عدد در 100 گـرم خـاك بود زمين به كشت چغندرقند اختصاص داده نشود.

زير شكنی مزرعه چغندر قند چگونه انجام میشود:

با توجه به عمق نفوذ ريشه و نياز اين محصول به خاك زراعي نسبتاً عميق مي بايستي در صورت وجود لايه سخت از زيرشكن جهت حذف ايـن لايـه بـا نظر كارشناس مربوطه استفاده شود. بطور معمول ايجاد لايه سـخت در خـاك هـاي بـا بافت متوسط تا سنگين ايجاد مي شود، كه جهت جلو گيري از آن مي بايستي هر سه تا چهار سال يك بار اقدام به زدن زير شكن نمود. بهترين زمان براي استفاده از زيرشـكن، تابستان و پس از برداشت غلات (رطوبت خاك در حداقل ممكن) مـي باشـد. بـراي استفاده از زير شكن ابتدا بايد نسبت به وجود سخت لايه مطمئن شد. چنانچـه متوسـط تراكم خاك تا عمق 40 سانتي متري (با استفاده از دستگاه نفوذ سنج) ودرصـد رطوبـت 14 درصد، بيشتر از 0/8 مگا پاسكال باشد، و لايه زير خاك زراعي لايه سبك و نفـوذ پذيري نباشد در آن موقع بايد حتماً از زير شكن استفاده كرد).

مراحل آماده سازي بستر برای کاشت بذر چغندر قند:

روش و نوع ادوات جهت آماده سازي زمين با توجه به عواملي نظير زمان كاشت (پاييزه و يا بهاره)، اقليم و بافت خاك مي تواند در مناطق مختلف متفاوت باشد. بااين وجود به اين نكات مي بايد توجه كرد:

1 -عمليات آماده سـازي در رطوبـت مناسب انجام گيرد.

2 -با توجه به بقاياي گياهي و مديريت محصول قبلي بـه گونـه اي عمل نمود كه اين بقايا براي كشت و رشد چغندرقند ايجـاد مـشكل نكنـد.

3 -تـا حـد امكان در كشت بهاره جهت تسريع در زمـان كـشت و عـدم تخريـب سـاختمان خـاك عمليات با ماشين آلات سنگين در پائيز و عمليـات سـبكتر در بهـار صـورت گيـرد.

4- درفصل بهار، بهتر است از تراكتورهاي جفت چرخ و يا تك چرخ با حـداقل فـشار بـاد استفاده شود تا از فشردگي خاك جلوگيري شود.

5 -جهت كاهش تردد، توصيه ميشود حد الامكان از ماشين هاي تركيبي چنـدكاره بـراي عمليـات تهيـه زمـين اسـتفاده كـرد

روش کاشت چغندر قند:

مناسب ترین تاريخ كاشت چغندر قند:

در كشت بهاره جهت استفاده بهينه از بارنـدگي هـاي اوايـل فـصل رشد، افزايش طول دوره رشد و در نتيجه افزايش عملكرد كشت زود چغندرقند توصـيه مي شود. كشت زود براي كاهش خـسارت ريزومانيـا و نماتـدنيز توصـيه شـده اسـت. همچنين باعث افزايش قدرت رقابت چغندر با علف هاي هرز مي شود. بـه طـور كلـي بازه زماني از اواسط اسفند تا اوايل ارديبهشت به عنوان بهترين تـاريخ كاشـت بهـاره از نظر عملكرد ريشه و شكر براي مناطق مختلف كشور معرفي شده است. در كشت پاييزه هم بهترين زمان از اواخر شهريور تا اواخر مهرماه است. با اين وجود مناسـبترين زمـان كاشت در هر منطقه با توجه به خصوصيات اقليمي خاص آن منطقه و تحقيقـات انجـام شده با نظر كارشناسان مربوطه مي بايست تعيين گردد

تراکم کاشت بذر چغندر قند به چه صورت است:

تراكم مناسب بوته زراعت چغندرقند در محدوده 80 تـا 120 هـزار بوته در هكتار مي باشد. اين مقدار ممكن است در مناطق مختلف بـا توجـه بـه عوامـل مختلف اقليمي و زراعي تفاوت كند. فاصله رديف ها بايد حداكثر 50 سانتي متر وفاصله بوته روي رديف حدود 15 تا 20 سانتي متر باشد. كشت هـاي 60×40 و 50×40 نيـز بعلت امكان افزايش تراكم بوته و صرفه جوئي در مصرف آب توصيه مـيشـود. كـشت متراكم باعث كنترل علف هاي هرز نيز ميگردد. در اراضي شور توصيه مـيشـود تـا از كشت 50× 40 استفاده شود و بيلچههاي بذركار را بزرگتر انتخاب كرد(بيلچه ذرتـي) تـا پس از كشت دورديف روي يك پشته، وسط پشته هاي عريض به حالت برجسته بـاقي بماند و بذور در دو طرف اين پشته قرار گيرند

ماشين كاشت بذر چغندر قند:

براي كاشت بذور منوژرم بهتر است از بـذركارهاي پنوماتيـك بـراي كشت بذور استفاده شود.

مقدار بذر چغندر قند برای هر هکتار:

براي بذور تك جوانه حدود2 تا 3 واحد 100 هزار عددی بذر در هكتار توصيه مي شود.

عمق كاشت بذر چغندر قند چقدر است:

مناسبترين عمق كاشت در بيشتر خاك ها دو تا سه سانتي متر است.

طول خطوط کاشت چغندر قند چقدر است:

در روش آبياري سطحي طول فارو با توجه به عـواملي نظيـر شـيب زمين و بافت خاك متغير مي باشد. براي افزايش راندمان آبياري طول شـيارها در خـاك هاي سنگين بيش از 150 ،در خاك هاي متوسط 100 تـا 150 و در خـاك هـاي سـبك كمتر از 100 متر توصيه مي شود.

آبیاری چغندر قند به چه صورت انجام میشود:

در زراعت چغندرقند، روشهاي آبياري تحـت فـشار شـامل انـواع روشهاي آبياري باراني و نواري قطره اي از نظر راندمان آبيـاري داراي مزايـاي زيـادي هستند. با اين وجود از آنجا كه در حال حاضر در بيشترمناطق كـشور آبيـاري بـه روش نشتي انجام ميگيرد، لذا در اين نشريه روش آبياري نشتي مد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. جهت جوانه زني و سبز يكنواخت بذور در مزرعه لازم است تا دو آب اوليه بـا فاصـله كم (3 تا 5 روز) و به مقدار كافي و بلافاصله پس از كاشـت، انجـام شـود. در صـورت بارندگي رگباري كه باعث ايجاد سله در سطح مزرعـه مـيشـود و درصـد سبزشـدن و استقرار مناسب بوته در مزرعه را كاهش دهد، بايستي نسبت به آبياري مجدد اقدام شود. توصيه ميشود در آبياري ها پس از رسيدن آب به سه چهارم انتهاي فاروها دبي ورودي به فاروها به نصف كاهش يابد. در مناطق با آب شوراگر آب شيرين در دسترس ميباشد آبياري اول و دوم با آب شيرين توصيه ميگردد.

آبياري چغندر قند طي فصل رشد:

برنامه ريزي آبياري كه شـامل زمـان و مقـدار آبيـاري اسـت، تـابع عواملي نظير شرايط اقليمي، خاكي(بافت، عمق و شوري)، مرحله رشـد، روش آبيـاري، كيفيت آب آبياري و دسترسي به منابع آبي دارد. در اين برنامهريزي بايد توجه نمودكه تا حد امكان از اعمال تنش آبي در طـي فـصل رشـد خـصوصاً در شـرايط گرمـاي زيـاد جلوگيري شود. توصيه ميشود در آبياري نشتي جهت تعيين دور آبياري از تشت تبخير كلاسA كه در مزرعه قرار ميگيرد استفاده شود. در اين شرايط بهتر است دور آبياري برمبناي تبخير 80 تا 90 ميليمتر آب از تشت كـلاس A تنظـيم شـود. در منـاطقي كـه دچار كمبود آب ميباشند توصيه ميشود از روش آبياري يك درميان متناوب فاروها يـا كشت دورديف روي پشتههاي عريض استفاده شود. توصيه ميشود كه جهـت افـزايش راندمان آبياري در مزارعي كه از سيفون استفاده ميشود بصورت متناوب و يك درميـان جويچه ها آبياري شوند. در ابتداي شروع آبياري از دو سيفون براي هر جويچه اسـتفاده گردد، ودر زماني كه آب به سه چهارم انتهاي طول جويچه رسيد ادامـه آبيـاري بـا يـك سيفون انجام شود.

 

برای اطلاع از قیمت بذر چغندر قند شکوفا دریافت مشاوره رایگان همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید.