بذر یونجه بغدادی پایه بلند گرمسیری

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
105,000تومان
 

برای آشنایی با مشخصات بذر یونجه بغدادی فیلم بالا را مشاهده کنید 

بذر یونجه بغدادی چه ویژگی هایی دارد:

تراکم ساقه و برگ یونجه بغدادی: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه بغدادی چند درصد است: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه بغدادی چند درصد است: 95 درصد

ارتفاع بوته یونجه بغدادی چقد راست:

به طور میانگین ارتفاع بوتـه یونجه بغدادی در حـدود 70 تا 90 سـانتي متـر اسـت.

مشخصات برگ های بوته یونجه بغدادی به چه صورت است:

برگهاي یونجه بغدادی بزرگ بوده و پوشيده از كرك و نياز آبي آن بالاست.

یونجه بغدادی در کدام مناطق ایران کشت میشود:

يونجـه بغـدادي ويـژه مناطق گرمسيري بوده به همـين خـاطر در نـواحي جنـوبي ايـران و اسـت بیشتر در استان خوزستان كـشت ميشود. از ويژگي هاي بارز اين يونجه مقاومت به گرماست به طوري كـه در شـرايطي ماننـد استان خوزستان بدون ركود در سرتاسر سال رشد ميكند. يونجه بغـدادي بـه طـور ميـانگين ساليانه 10 چين در مناطقي مانند استان خوزستان توليد ميكند. 

 عملکرد یونجه بغدادی در هکتار چقدر است:

بسته به بافت خاک، تراکم کاشت و رسیدگی به مزرعه میزان برداشت از هر چین بین 2 تا 4 تن علوفه خشک میباشد.

برای اطلاع از قیمت بذر یونجه بغدادی گرمسیری و دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

وزن کیسه 25 کیلو گرم
وزن کیسه 10 کیلو گرم