بذر یونجه همدانی پا بلند

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
105,000تومان
کاهش قیمت- مقداری بیشتری سود می کنید
تعداد 500+
قیمت 100,000تومان

فیلم معرفی بذر یونجه همدانی را حتما ببینید

مشخصات یونجه همدانی چه ویژگی هایی دارد:

یونجه همدانی جزو یونجه های سردسیری بوده و برای مناطق کوهستاتی که زمستان سردی دارند پیشنهاد میشود.

این نوع یونجه دارای ساقه ضخیم و قد بلند بوده و در یکسال 3 تا 5 چین از آن قابل برداشت است.

مزرعه یونجه همدانیتصویر مزرعه یونجه همدانی

برای هر هکتار چند کیلو بذر یونجه همدانی نیاز است:

در صورتی که خاک مزرعه سبک باشد مقدار بذر پیشنهادی برای هر هکتار 50 تا 60 کیلوگرم و در صورتی که خاک مزرعه سنگین یا رسی باشد مقدار بذر مصرفی برای هر هکتار 100 کیلوگرم پیشنهاد میشود.

در صورت استفاده از دستگاه بذر کار یونجه این مقدار بذر مصرفی به نصف کاهش می یابد. یعنس میزان بذر مصرفی یونجه در هر هکتار با استفاده از دستگاه حدود 30 تا 50 کیلو پیشنهاد میشود.

بذر یونجه همدانی قابل عرضه توسط گروه بازرگانی رامین سل جزو بذر های بوجاری شده و سس گیری شده است که عکس نمونه آن در زیر این متن نشان داده شده است.

بسته بندی بذر یونجه همدانی به صورت کیسه های 10 و 25 کیلویی به همراه شناسنامه مشخصات بذر میباشد.

شما عزیزان میتوانید جهت دریافت مشاوه رایگان برای انتخاب بذر یونجه مناسب و همچنین اطلاع از قیمت روز بذر یونجه با شماره زیر تماس بگیرید یا به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.

09132288322

مهندس رامین کریمی دهکردی

بذر یونجه همدانی

عکس بذر یونجه همدانی بوجاری شده و سس گیری شده 

مراحل کاشت بذر یونجه همدانی به چه صورت است:

یکی از عوامل بسیار مهم در تولید محصول بهینه یونجه انتخاب زمین و تهیه بستر کاشت مناسب است. با اجرای عملیات صحیح کاشت، انتخاب بذر مرغوب و نیز تهیه مناسب بستر و عوامل دیگر میتوان زراعت مطلوبی را ایجاد کرد.

در انتخاب زمین برای زراعت یونجه بایستی دقت فراوانی نمود. زمین برای کشت یونجه بایستی خاکی حاصلخیز شنی- رسی یا رسی- شنی و عاری از علفهای هرز باشد. همچنین زمین کشت یونجه بایستی مسطح بوده و در اراضی مکانیزه، شیب بایستی 1 تا 2 در هزار در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر خاك بایستی دارای ساختمانی باشد که در آن به آسانی تهویه انجام گیرد. ایران یکی از مناطق مناسب برای کشت یونجه است. در این میان علاوه بر بومی بودن و سازگاری گیاه با شرایط آب وهوایی، خاك نیز در این موقعیت نقش به سزایی داشته است. از عوامل مهمی که در تولید بهینه این محصول نقش داشته آهك است. به طورکلی اغلب خاك های ایران آهکی بوده و به همین دلیل برای زراعت یونجه مناسب اند. به دلیل اینکه چنین خاك هایی کلسیم و منیزیم مورد نیاز یونجه را تأمین کرده و نیز باعث حفظ تعادل pH مناسب برای کشت یونجه میشوند.

pH مطلوب برای کشت یونجه حدود هفت (خنثی) است. pH های بالاتر از هفت برای کشت یونجه مناسب ولی pH های کمتر از هفت نامناسب اند. به همین خاطر در حاشیه دریای خزر یا یونجه به عمل نمی آید و یا در صورت پا گرفتن زراعت، محصول ناچیز و با طول عمر کوتاه تولید می نماید. لذا در صورت نیاز به کشت یونجه در خاك های اسیدی اضافه نمودن آهك یکی از برنامههای مهم مدیریت مواد غذائی و pH خاك است که حتماً باید لحاظ گردد. برای این منظور باید آهك را حدوداً شش ماه قبل از کشت و یا نصف آن را قبل از کشت و بقیه را به صورت سرك (فرم هیدراته) بعد از کشت به خاك اضافه نمود. 

آماده سازی مزرعه يونجه همدانی به چه صورت انجام میشود:

به طورکلی کشت یونجه همدانی در بهار و پائیز امکان پذیر است و هرکدام محاسن و معایبی دارند.

برای تهیه زمین در کشت های بهاره ابتدا بسته به ساختمان خاك شخم عمیق یا خیلی عمیق (25 تا 30 سانتیمتر) در پائیز و قبل از بارندگی زده میشود. بعد از مساعد شدن شرایط در بهار در صورت نیاز، شخم دیگری در جهت عمود بر شخم پائیزه زده میشود که سبب خرد شدن کلوخه ها و از بین رفتن علفهای هرز باقیمانده میگردد. بعد از شخم زدن دیسك زده میشود و بلافاصله بقایای گیاهی و ریشه های علفهای هرز با استفاده از دندانه یا هرس جمع آوری میگردد. بعد از هرس بایستی زمین تسطیح گردد. عمل تسطیح به وسیله ماله (Leveler) دو بار و عمود بر هم انجام میگیرد.

بذریونجه همدانی به سه روش در مزرعه کشت میشود:

1) روش بذرپاشی با دست و یا دستگاه قابل حمل به وسیله انسان.

2) روش بذرپاشی به وسیله ماشین های بذر پاش که به دو صورت کوله ای و تراکتوری هستند.

3) کاشت بذر یونجه با استفاده از دستگاه بذر کار مثل بذر کار پنوماتیک یا خطی کار.

عمق كاشت بذر یونجه همدانی چقدر باید باشد:

در هنگام کاشت بذر یونجه چه مقدار باید زیر خاک برود:

برای اینکه بذر یونجه همدانی بتواند به راحتی جوانه بزند رعایت میزان عمق کاشت بذر بسیار مهم است.

با توجه به اینکه بذر یونجه ریز است، لذا عمق صحیح کشت آن بسیار مهم است به همین خاطر بایستی با مقدار کافی خاك پوشانده شود یا رطوبت کافی برای جوانه زنی را فراهم آورد درعین حال بایستی عمق خاك به حدی باشد که اجازه رسیدن ساقه چه به سطح خاك را بدهد.

عمق مناسب کاشت بذر با توجه به نوع خاك متفاوت است. در خاك های با بافت سنگین (درصد رس بالا) عمق کاشت بایستی 0/5 تا 1/25  سانتیمتر و در خاكهای شنی سبک (درصد شن بالا) 1/25  تا 2/5 سانتیمتر باشد.

زمانی که خاك رطوبت کافی داشته باشد. ممکن است بذور یونجه سطحی تر نیز کشت شود. برعکس در خاك های خشك می بایستی عمق کاشت را بیشتر در نظرگرفت.

در هر هکتار چند کیلو بذر یونجه میتوان کشت کرد:

مقدار بذر مصرفی يونجه در صورت کشت با دست مقدار بذر مصرفی 50 تا 60 کیلو گرم و در صورت کشت با دستگاه مقدار بذر مصرفی 30 تا 40 کیلوگرم توصیه میگردد. مصرف بذر بیشتر محصول بیشتری را تولید نخواهد کرد مگر اینکه شرایط کشت نامساعد باشد به طور عادی میزان بذر کمتری در نواحی خشك استفاده شده است درحالی که در شرایط مطلوب کشت ممکن است میزان بذر بیشتری نیز مورد نیاز باشد. البته شرایط منطقه در میزان بذر موردنیاز برای کشت مؤثر است. طولانی شدن دوره سرما و همچنین آب و هوای مرطوب میتواند سبب از بین رفتن مقداربیشتری از گیاه چه های یونجه شود. آب وهوای گرم و خشك در زمان کاشت نیز میتواند جوانه زنی و استقرار بوته های یونجه را کاهش دهد.

آبیاری يونجه همدانی به چه روشی و چند روز یکبار باید انجام شود:

به طورکلی نیاز آبی یونجه بالا و راندمان مصرف آب در این گیاه پایین است. درکشت یونجه قبل از کاشت برای اینکه خاك تا عمق یك متری مرطوب شود، یك آبیاری سنگین لازم است و اگر ضروری باشد برای جوانه زدن بذر، یك آبیاری سبك بعد از کاشت انجام میشود. به فاصله کمی پس از آن برای جلوگیری از سله بستن خاك یك آبیاری سبك صورت میگیرد.

بعد از خروج گیاه از خاک می توان آبیاری را برای حدود 3 هفته در مناطق معتدله (در مناطق گرم این زمان کوتاهتر است) به تأخیر انداخت و پس از آن تا زمان اولین برداشت، یك آبیاری کافی است.

زمانی که گیاه یونجه در مزرعه استقرار یافت، میزان مصرف آب و فاصله بین دو آبیاری بستگی به شرایط آب و هوایی دارد. در مناطق سردسیر کمتر از 15 هزار مترمکعب آب برای یك دوره رشد و نمو یكساله نیاز است. همچنین فاصله هر دور آبیاری به درجه حرارت هوا و نوع خاك (سبك یا سنگین) بستگی دارد. برای مثال میتوان گفت در مناطق معتدل در بهار حدوداً هر 12 روز یكبار و در تابستان هر 8 روز یكبار بایستی یونجه را آبیاری کرد.

قیمت هر کیلو بذر یونجه همدانی چقدر است:

برای دریافت مشاوره رایگان، اطلاع از قیمت روز و خرید بذر یونجه همدانی با ما تماس بگیرید.

 

وزن کیسه 25 کیلو گرم
وزن کیسه 10 کیلو گرم