بذر یونجه همدانی پا بلند اصلاح شده

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
115,000تومان
توجه: قیمت درج شده در این صفحه به روز نیست، جهت اطلاع از قیمت روز بذر یونجه همدانی پابلند اصلاح شده تماس بگیرید

فیلم معرفی بذر یونجه همدانی را حتما ببینید

مشخصات یونجه همدانی چه ویژگی هایی دارد:

یونجه همدانی جزو یونجه های سردسیری بوده و برای مناطق کوهستاتی که زمستان سردی دارند پیشنهاد میشود.

این نوع یونجه دارای ساقه ضخیم و قد بلند بوده و در یکسال 3 تا 5 چین از آن قابل برداشت است.

مزرعه یونجه همدانیتصویر مزرعه یونجه همدانی

قیمت بذر یونجه همدانی چند است:

قیمت بذر یونجه همدانی بسته به کیفیت آن متفاوت است. برای اطلاع از قیمت بهترین بذر یونجه همدانی اصلاح شده و پایه بلند تماس بگیرید.

هر هکتار چند متر مربع است:

هر هکتار معادل 10 جریب و هر جریب معادل هزار متر مربع می باشد. به عبارت دیگر هر هکتار برابر با 10 هزار متر مربع است.

هر جریب چند متر است:

هر جریب معادل با 1000 متر مربع است.

مقدار بذر یونجه در هکتار چند کیلو باید استفاده شود:

هر هکتار چند کیلو بذر یونجه میخواهد؟

در صورتی که خاک مزرعه سبک باشد مقدار بذر یونجه پیشنهادی برای هر هکتار 50 تا 60 کیلوگرم و در صورتی که خاک مزرعه سنگین یا رسی باشد مقدار بذر یونجه مصرفی برای هر هکتار 100 کیلوگرم پیشنهاد میشود.

در صورت استفاده از دستگاه بذر کار یونجه این مقدار بذر مصرفی به نصف کاهش می یابد. یعنی میزان بذر مصرفی یونجه در هر هکتار با استفاده از دستگاه حدود 30 تا 50 کیلو پیشنهاد میشود.

بذر یونجه همدانی قابل عرضه توسط گروه بازرگانی رامین سل جزو بذر های بوجاری شده و سس گیری شده است که عکس نمونه آن در زیر این متن نشان داده شده است.

بسته بندی بذر یونجه همدانی پایه بلند به صورت کیسه های 10 و 25 کیلویی به همراه شناسنامه مشخصات بذر میباشد.

 

بذر یونجه همدانی

عکس بذر یونجه همدانی پایه بلند بوجاری شده و سس گیری شده 

مراحل کاشت بذر یونجه همدانی به چه صورت است:

یکی از عوامل بسیار مهم در تولید محصول بهینه یونجه انتخاب زمین و تهیه بستر کاشت مناسب است. با اجرای عملیات صحیح کاشت، انتخاب بذر مرغوب و نیز تهیه مناسب بستر و عوامل دیگر میتوان زراعت مطلوبی را ایجاد کرد.

در انتخاب زمین برای زراعت یونجه بایستی دقت فراوانی نمود. زمین برای کشت یونجه بایستی خاکی حاصلخیز شنی- رسی یا رسی- شنی و عاری از علفهای هرز باشد. همچنین زمین کشت یونجه بایستی مسطح بوده و در اراضی مکانیزه، شیب بایستی 1 تا 2 در هزار در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر خاك بایستی دارای ساختمانی باشد که در آن به آسانی تهویه انجام گیرد. ایران یکی از مناطق مناسب برای کشت یونجه است. در این میان علاوه بر بومی بودن و سازگاری گیاه با شرایط آب وهوایی، خاك نیز در این موقعیت نقش به سزایی داشته است. از عوامل مهمی که در تولید بهینه این محصول نقش داشته آهك است. به طورکلی اغلب خاك های ایران آهکی بوده و به همین دلیل برای زراعت یونجه مناسب اند. به دلیل اینکه چنین خاك هایی کلسیم و منیزیم مورد نیاز یونجه را تأمین کرده و نیز باعث حفظ تعادل pH مناسب برای کشت یونجه میشوند.

pH مطلوب برای کشت یونجه حدود هفت (خنثی) است. pH های بالاتر از هفت برای کشت یونجه مناسب ولی pH های کمتر از هفت نامناسب اند. به همین خاطر در حاشیه دریای خزر یا یونجه به عمل نمی آید و یا در صورت پا گرفتن زراعت، محصول ناچیز و با طول عمر کوتاه تولید می نماید. لذا در صورت نیاز به کشت یونجه در خاك های اسیدی اضافه نمودن آهك یکی از برنامههای مهم مدیریت مواد غذائی و pH خاك است که حتماً باید لحاظ گردد. برای این منظور باید آهك را حدوداً شش ماه قبل از کشت و یا نصف آن را قبل از کشت و بقیه را به صورت سرك (فرم هیدراته) بعد از کشت به خاك اضافه نمود. 

آماده سازی مزرعه يونجه همدانی به چه صورت انجام میشود:

به طورکلی کشت یونجه همدانی در بهار و پائیز امکان پذیر است و هرکدام محاسن و معایبی دارند.

برای تهیه زمین در کشت های بهاره ابتدا بسته به ساختمان خاك شخم عمیق یا خیلی عمیق (25 تا 30 سانتیمتر) در پائیز و قبل از بارندگی زده میشود. بعد از مساعد شدن شرایط در بهار در صورت نیاز، شخم دیگری در جهت عمود بر شخم پائیزه زده میشود که سبب خرد شدن کلوخه ها و از بین رفتن علفهای هرز باقیمانده میگردد. بعد از شخم زدن دیسك زده میشود و بلافاصله بقایای گیاهی و ریشه های علفهای هرز با استفاده از دندانه یا هرس جمع آوری میگردد. بعد از هرس بایستی زمین تسطیح گردد. عمل تسطیح به وسیله ماله (Leveler) دو بار و عمود بر هم انجام میگیرد.

بذریونجه همدانی به سه روش در مزرعه کشت میشود:

1) روش بذرپاشی با دست و یا دستگاه قابل حمل به وسیله انسان.

2) روش بذرپاشی به وسیله ماشین های بذر پاش که به دو صورت کوله ای و تراکتوری هستند.

3) کاشت بذر یونجه با استفاده از دستگاه بذر کار مثل بذر کار پنوماتیک یا خطی کار.

عمق كاشت بذر یونجه همدانی چقدر باید باشد:

در هنگام کاشت بذر یونجه چه مقدار باید زیر خاک برود:

برای اینکه بذر یونجه همدانی بتواند به راحتی جوانه بزند رعایت میزان عمق کاشت بذر بسیار مهم است.

با توجه به اینکه بذر یونجه ریز است، لذا عمق صحیح کشت آن بسیار مهم است به همین خاطر بایستی با مقدار کافی خاك پوشانده شود یا رطوبت کافی برای جوانه زنی را فراهم آورد درعین حال بایستی عمق خاك به حدی باشد که اجازه رسیدن ساقه چه به سطح خاك را بدهد.

عمق مناسب کاشت بذر با توجه به نوع خاك متفاوت است. در خاك های با بافت سنگین (درصد رس بالا) عمق کاشت بایستی 0/5 تا 1/25  سانتیمتر و در خاكهای شنی سبک (درصد شن بالا) 1/25  تا 2/5 سانتیمتر باشد.

زمانی که خاك رطوبت کافی داشته باشد. ممکن است بذور یونجه سطحی تر نیز کشت شود. برعکس در خاك های خشك می بایستی عمق کاشت را بیشتر در نظرگرفت.

 

آبیاری يونجه همدانی به چه روشی و چند روز یکبار باید انجام شود:

به طورکلی نیاز آبی یونجه بالا و راندمان مصرف آب در این گیاه پایین است. درکشت یونجه قبل از کاشت برای اینکه خاك تا عمق یك متری مرطوب شود، یك آبیاری سنگین لازم است و اگر ضروری باشد برای جوانه زدن بذر، یك آبیاری سبك بعد از کاشت انجام میشود. به فاصله کمی پس از آن برای جلوگیری از سله بستن خاك یك آبیاری سبك صورت میگیرد.

بعد از خروج گیاه از خاک می توان آبیاری را برای حدود 3 هفته در مناطق معتدله (در مناطق گرم این زمان کوتاهتر است) به تأخیر انداخت و پس از آن تا زمان اولین برداشت، یك آبیاری کافی است.

زمانی که گیاه یونجه در مزرعه استقرار یافت، میزان مصرف آب و فاصله بین دو آبیاری بستگی به شرایط آب و هوایی دارد. در مناطق سردسیر کمتر از 15 هزار مترمکعب آب برای یك دوره رشد و نمو یكساله نیاز است. همچنین فاصله هر دور آبیاری به درجه حرارت هوا و نوع خاك (سبك یا سنگین) بستگی دارد. برای مثال میتوان گفت در مناطق معتدل در بهار حدوداً هر 12 روز یكبار و در تابستان هر 8 روز یكبار بایستی یونجه را آبیاری کرد.

 

مدت زمان آبیاری یونجه به چه صورت است:

 

به‌ منظور جلوگیری از خروج و تغییر محل بذور کاشته شده گیاه یونجه، اولین مرحله از آبیاری یونجه بعد از کاشت به‌صورت سطحی و با شدت کم اجرا می‌گردد. دومین آبیاری با فاصله ۳ تا ۴ روز از آبیاری اولیه اجرا می‌شود.

 

پس از مرحله دوم مراحل بعدی آبیاری در خاک‌های روشن با فاصله ۷ تا ۸ روز و در خاک‌های متوسط با فاصله ۱۰ تا ۱۲ روز تکرار می‌گردد.

 

گیاه یونجه در مرحله ۵۰ درصد از رطوبت قابل‌دسترس خاک به آبیاری نیاز دارد و بسته به خاک مورد کشت، درمجموع با فاصله زمانی ۱۲ تا ۱۵ روز آبیاری می‌گردد.

 

آبیاری یونجه در زمستان به چه صورت باید انجام شود:

 

یونجه به‌ عنوان گیاهی چندساله می‌تواند در ماه‌های زمستان زنده بماند اما بسته به‌شدت زمستان رشد آن به‌طور قابل‌ توجهی کند می‌شود یا به خواب می‌رود.

 

در مناطقی که زمستان‌های معتدل‌تری دارند، جایی که یونجه به‌طور کامل به خواب نمی‌رود و به رشد خود ادامه می‌دهد، هرچند آهسته، ممکن است همچنان به مقداری آبیاری نیاز داشته باشد.

 

در چنین مواردی، سطح رطوبت خاک را کنترل کنید و آبیاری را متناسب با آن تنظیم کنید، در نظر داشته باشید که نیاز آبی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از فصل رشد خواهد بود.

 

آبیاری یونجه در زمستان می‌تواند به آماده‌سازی یونجه برای رشد سریع با افزایش دما در بهار کمک کند. رطوبت کافی خاک در پایان زمستان می‌تواند از رشد اوایل بهار حمایت کند و به محصول شروع خوبی برای فصل رشد جدید بدهد.

 

نیاز آبی یونجه به چه صورت می‌باشد؟

 

نیاز آبی یونجه در فصل بهار و هم‌زمان با رشد گیاه آغاز می‌شود. آبیاری در فصول ابتدایی بهار به دلیل دما و شدت رشد پایین محصول، کمتر بوده و به نسبت افزایش رشد محصول و افزایش دما نیاز آبی نیز افزایش پیدا می‌کند.

 

مقدار آب موردنیاز برای یونجه بین 500 الی 1200 میلی‌متر در هر فصل بوده که بسته به شرایط آب‌وهوا، ارتفاع، فصل رشد، منطقه جغرافیایی و دمای خواب محصول متغیر است.

 

در خصوص آبیاری یونجه بعد از کاشت، توجه به تبخیر و تعرق بسیار مهم است. تحقیقات نشان می‌دهد که در فصول گرم سال به‌صورت میانگین 10 میلی‌متر تبخیر و تعرق از یونجه صورت می‌گیرد.

 

مصرف آب در هر هکتار یونجه چقدر است:

 

با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، مصرف آب در هر هکتار یونجه وابسته به عوامل مختلفی است. در یک دوره کشت یک‌ساله، میزان آب موردنیاز برای یونجه حدود 12,000 مترمکعب معادل 1.2 لیتر در مترمکعب برای هر هکتار می‌باشد.

 

برای تولید هر کیلوگرم یونجه خشک، تقریباً 600 لیتر آب موردنیاز است؛ بنابراین، برای هر هکتار باید حدود 100 لیتر آب در دقیقه فراهم شود.

 

در مورد جذب آب توسط یونجه، 75 تا 90 درصد از آب موردنیاز خود را تنها از عمق 1 تا 1.5 متری خاک جذب می‌کند. در فصول رشد، آب آبیاری نمی‌تواند به عمق بیشتر از 1.5 متر نفوذ کند، بااین‌حال در فصل بهار به دلیل شدت رشد کمتر و دمای پایین‌تر، آبیاری‌های انجام‌شده معمولاً تا عمق بیشتری نفوذ می‌کنند.

 

میزان برداشت یونجه همدانی در هکتار چند تن است:

به طور میانگین از سال دوم بعد از کاشت بذر یونجه همدانی، در هر بار برداشت میتوان 2 تا 4 تن علوفه خشک از هر هکتار مزرعه یونجه برداشت نمود.

برای دریافت مشاوره رایگان، اطلاع از قیمت روز و خرید بذر یونجه همدانی با ما تماس بگیرید.

 

وزن کیسه 25 کیلو گرم
وزن کیسه 10 کیلو گرم