بذر جو گوهران

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تماس برای قیمت

مشخصات بذر جو گوهران

رقم جو آبی متحمل به خشکی آخر فصل با بهره‌وری بالای مصرف آب جهت کشت در مناطق معتدل کشور

سال معرفی: 1394

مناطق مناسب کاشت: اقلیم معتدل کشور

رقم گوهران با شجره‌ی Rhn-03//L.527/NK1272 در سال زراعی78-1377 از طریق خزانه‌ی بین‌المللی ژنوتیپ های جو (IBYT-MRA) از ایکاردا وارد و پس از دوازده سال تحقیق و ارزیابی در آزمایش‌های به نژادی، واکنش به بیماری‌ها و آزمایش‌های تحقیقی تطبیقی و ترویجی در ایستگاه‌ها و مزارع کشاورزان اقلیم معتدل کشور جهت نام‌گذاری انتخاب شد.

سازگاری و پایداری عملکرد بالا، تحمل به خشکی آخر فصل با بهره‌ وری بالای مصرف آب و نیمه مقاوم بودن نسبت به بیماری لکه نواری جو از مهم‌ترین ویژگی‌های این رقم محسوب می‌شود.

میانگین عملکرد دانه

در تنش خشکی:4958 کیلوگرم در هکتار

در شرایط نرمال:7161 کیلوگرم در هکتار

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

90 سانتی‌متر

واکنش به بیماری لکه نواری قهوه‌ای

مقاوم تا نیمه مقاوم

واکنش به بیماری زنگ زرد جو

نیمه مقاوم تا نیمه حساس

واکنش به بیماری سفیدک پودری

نیمه مقاوم تا نیمه حساس

واکنش به سرما

نیمه متحمل

مقاومت به خوابیدگی

نیمه مقاوم

میانگین وزن هزار دانه

43 گرم

میانگین میزان پروتئین دانه

12