بذر پنبه امریکن ژنتیکس رقم AGN 112

معرفی بذر پنبه رقم AGN 112 امریکن ژنتیکس

هــر رقــم زود رســی نمی توانــد در مناطــق پنبــه کاری مختلــف کشــت شــود، ســازگاری پیــدا کنــد و رواج یابــد، امــا بذر پنبه رقم AGN 112 که تولید شرکت امریکن ژنتیکس میباشد توانایــی بینظیــری در ســازگار شــدن بــا مناطــق پنبه کاری سراسر ایــران را دارد دارد. کشـت و تحقیقـات گسـرده نشــان داده اســت کــه رقــم 112 AGN در متــام مناطــق پنبـه کاری از اسـتقرار بسـیار خــوب، کیــل عالــی الیــاف و همیـن طـور پتانسـیل عالـی تولیــد محصــول برخــوردار اســت.

مشخصات بذر پنبه رقم AGN 112 امریکن ژنتیکس:

این رقم از پنبه جزو ارقام رقم زودرس تا میان رس بوده و طول دوره کاشت آن 150 تا 155 روز میباشد. این رقم نسبت به روش های مختلف آبیاری سازکاری بسیار خوبی دارد.

بذر های این رقم بسیار درشت بوده و قدرت جوانه زنی بالایی دارند. 

بوته گیاه پنبه رقم AGN 112 کوتاه و پرپشت با برگهای صاف و اندازه تاج متوسط میباشد.

مدیریت این رقم در مزرعه به خاطر پاسخ خوب آن به آبیاری آسان است.

پنبه رقم AGN 112 محصول دهیسریع با بار دهی خوب دارد.

گیاه حاصل از کاشت بذر پنبه رقم AGN 112 از بالا تا پایین بوته استقرار خوب  دارد و دارای  قوزه های باز است که ریزش ندارند.

در بوته تعداد بسیار زیاد از قوزه های کوچک قابل برداشت است.

میزان عملکرد الیاف  پنبه رقم AGN 112 بسیار بالا و (4/7 -4/3 میکرونر، 28/5 – 29 طول )

کیفیت با الیاف عملکرد پنبه رقم AGN 112 عالی در سراسر مناطق پنبه کاری ایران به عنوان یک رقم زودرس. این رقم پتانسیل بی نهایت بالایی در تولید محصول دارد.

روش کاشت بذر پنبه:

پنبه به طلای سفید شهرت یافته و یكي از قدیمي ترین گیاهان لیفی به شمار مييرود. اين گياه در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري بیش از 80 کشور جهان کشت مي شود. پنبه گياهي گرما دوست است که متوسط دمای سالانه 13 درجه سانتي گراد و متوسط دماي تابستان 25 درجه سانتيگراد براي زراعت آن مناسب ميباشد.

پنبه در خاكهاي رسي قايل نفوذ و خاك هاي رسي و شني به خوبي رشد کرده و محصول قابل توجهي تولید مي نماید. بهترین خاك براي پنبيه خاك های لومی- شنی و لومی رسي است. نیاز آبي گیاه پنبه به طور متوسط حدود 10000 متر مكعب ميباشد، کشت اين گياه در مناطقی ک ه داراي 1500 – 500 میليمتر بارندگي با توزیع زماني مناسب هستند، بدون آبیاري ممكن مي باشد.

اغلب ارقام پنبه روز خنثي ميباشد، تحقیقات نشان ميدهد که تشكیل میوه در پنبه پس از گلدهي به طول روز حساس است و این امر در روزهاي کوتاه بهتر صورت ميگیرد. استان اردبیل یكي از مناط مهم پنبه کاري کشور است که داراي دو اقلیم گرم و سرد است. پنبه در مناط شمالي استان در دشت مغان با آب و هواي گرم و مرطوب کشت مي شود. 

مرحله كاشت ارقام پنبه نسبت به تاریخ کاشت حساس بوده و تأخیر در کشت آنها سبب افت شدید محصول ميگردد. مناسبترین دماي خاك براي جوانه زني بذر پنبه 14 درجه سانتیگراد تعیین شده است که این دما درحوالي نیمه اردیبهشت ماه فراهم ميشود. البته درصورت تأخیر در تاریخ کاشت امكان کشت پنبه تا اواخر خرداد ماه نیز امكان پذیر است، اما تاخیر درکاشت پنبه باعث کاهش طول دوره رشد، کاهش تعداد غوزه ها، کوچک شدن اندازه غوزه ها و در نهایت کاهش عملكرد را به دنبال خواهد داشت. روش کشت پنبه به صورت ردیفي بوده و پنبه دانه یا بذر بر روي پشته ها قرار مي گیرد.

میزان بذر مورد نیاز براي هر هكتار 40 کیلوگرم بذر کركدار یا 20 کیلوگرم بذر بدون کرك تعیین شده است. عم مناسب براي پوشیده شدن بذر در داخل خاك 3 تا 5 سانتي متر توصیه مي شود. بهترین تراکم بوته براي ارقام رای منطقه با فاصله ردیف 80-60 سانتيمتر و فاصله بوته در 3 ردیف 20-10 سانتيمتر با توجه به نوع رقم متفاوت است. تراکم کشت در ارقام داراي شاخه هاي جانبي، کمتر و براي ارقام تیپ صفر یا فاقد شاخه هاي جانبي، بیشتر توصیه مي شود. حداقل قوه نامیه بذرقابل قبول 80 %بوده و بذرها پس از تیمار با قارچ کش کاربوکسي تیرام به میزان یک در هزار ضدعفوني شده و به وسیله دستگاه بذرکار پنبه کاشته شود.

به منظور تهیه بستر مناسب بذر در اواخر زمستان زمین مورد کشت، شخم نیمه عمیق زده شده و در بهار دیسک و فاروکشي انجام شود. اخیراً در برخي مزارع با استفاده از روش کم خاكورزي و به صورت کشت دوم پس از برداشت کلزا کشت پنبه در استان اناام مي شود. مرحله داشت اولین آبیاري پنبه بالفاصله پس از کاشت صورت ميگیرد که این زمان به منزله تاریخ کاشت گیاه مي باشد.

روش آبیاری پنبه:

آبیاري اول در پنبه بایستي طوري باشد که خاك روي پشته ها کامالً خیس و یا به اصطالح محلي خاك بستر بذر سیاه شود. پس از سبز شدن بذور، برحسب نیاز یک تا دو بار وجین علف هاي هرز انجام و همچنین در مرحله 6 برگي تا 8 برگي یک تا دو نوبت تنک انجام ميگیرد. استفاده از کولتیواتور براي حذف علف هاي هرز داخل جوي ها مناسبترین و کم هزینه ترین روش کنترل علفهاي هرز مزارع پنبه است. دومین آبیاري در پنبه از اهمیت خاصي برخوردار بوده و در میزان عملكرد حاصله تاثیر به سزایي دارد، بطوريکه اگر این آبیاري زودتر از موعد اناام پذیرد، باعث رشد رویشي پنبه شده و از میزان رشد زایشي آن کاسته و در نتایج عملكرد کاهش پیدا مي کند. توصیه مي شود دومین آبیاري پنبه در منطقه زماني انجام شود که گیاه در یک حالت تنش آبي قرار گرفته و ثانیاً حداکثر غنچه دهي در سراسر مزرعه صورت گرفته باشد. بطور متوسط ارقام زودرس به 5 بار آبیاري و ارقام دیررس به 7 بار آبیاري نیاز دارد.

روش کود دهی مزرعه پنبه:

میزان و نوع کود مصرفي بر اساس آزمایش تازیه خاك هر منطقه و همچنین نیاز گیاه توصیه ميشود. بررسي هاي انجام شده در مزرعه ایستگاه تحقیقاتي مغان نشان داده است که گیاه پنبه نیاز بیشتري به عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم نسبت به سایر گیاهان زراعي دارد. به طور میانگین، کود اوره بصورت تقسیطي و به میزان 100 کیلوگرم در زمان کاشت و پس از کاشت در دو نوبت همزمان با آبیاري و در هر مرحله 100 کیلوگرم به صورت سرك، 200-150 کیلوگرم فسفات آمونیوم و 100-50 کیلوگرم کود پتاسه قبل از کاشت توصیه ميشود. در مراحل مختلف رشد بخصوص مرحله تشكیل غوزه ها استفاده از عناصر ریز مغذي از قبیل آهن، منگنز و روي به صورت محلول پاشي در افزایش عملكرد مؤثر است.

کنترل علف های هرز مزرعه پنبه:

علفهاي هرز رای درمزارع پنبه مغان عبارت است از: پیچک، تاجریزي، تاج خروس، توق، گاوپنبه و پنیرك. براي مبارزه با علفهاي هرز قبل از کاشت از علفكش ترفلان یا سونان به میزان 3 لیتر در هكتار استفاده مي شود. با اینكه مبارزه با علف هاي هرز در مراحل مختلف دوره رشد محصول ضروري است، ولي مبارزه با آنها در مراحل اولیه رشد به دلیل قدرت رقابتي کمتر 4 پنبه با علفهاي هرز از اهمیت بیشتري برخوردار است. در طي فصل زراعي در زمان هاي مورد نیاز عملیات وجین علف هاي هرز توسط ادوات مختلف و یا به صورت دستي انجام شود.

آفتاب مهم مزرعه پنبه:

آفات مهم پنبه در استان اردبیل و منطقه مغان شامل آگروتیس، شته، کنه، تریپس، کرم قوزه و عسلک پنبه مي باشد. آفت اگروتیس در زمان چهار برگي شدن بوته ها ظاهر شده و با قطع ساقه خسارت خود را مي زند. در این مواقع توصیه مي شود با تهیه طعمه مسموم به صورت مخلوطي از سم سوین و سبوس و طعمه پاشي در بین ردیف هاي کشت مبارزه اناام شود. براي مبارزه با حشرات مكنده در طول فصل داشت از قبیل شته و تریپس و همچنین کنه، استفاده از سم پي متروزین(چس) به میزان یک کیلوگرم در هكتار البته در صورت طغیان آفت توصیه مي شود.

مناسب ترین روش هاي مبارزه با آفات و بیماریهاي پنبه عبارت است از:

1- رعایت تناوب زراعي مناسب (گندم- پنبه)

2- مدیریت بقایاي گیاهي محصول سال قبل

3- از بین بردن علفهاي هرز حواشي مزرعه (میزبان هاي آفات و بیماریها)

4-استفاده از زنبورهاي تریكوگراما و براکون به عنوان روش مبارزه بیولوژیک در مقابل آفت کرم غوزه پنبه

مناسب ترین زمان براي استفاده از روش بیولوژیک در زمان ظهور نسل هاي دوم و سوم این آفت است. اولین نسل کرم غوزه پنبه در خرداد ماه شروع به فعالیت ميکند که به دلیل عدم گلدهي و تشكیل نشده غوزه در پنبه، این آفت به میزبان هاي دیگر خود از جمله محصو ت جالیزي خسارت وارد مي کند. نسل دوم آفت در دهه دوم تیر ماه و نسل سوم در دهه سوم مرداد ماه به اوج خسارت زائي خود مي رسد که در این زمان ها استفاده از تریكو کارت هاي حاوي تخم زنبور تریكو گراما و رها سازي زنبورهاي براکون توصیه مي شود. با توجه به صدمات سموم شیمیایي به محیس زیست و افزایش هزینه تولید، حتي المقدور از مبارزه شیمیایي باز در موارد نادر و آن هم در زمان طغیان آفات و بیماري ها استفاده نشود. در خصوص بیماري هاي مزارع پنبه، بیماري ورتیسیلیومي پنبه و در موارد کم بیماري فوزاریومي به مزارع پنبه خسارت وارد مي کند. در این خصوص مدیریت صحیح زراعي و استفاده از ارقام مقاوم به بیماري از جمله رقم شایان توصیه مي شود و امكان مبارزه شیمیائي وجود ندارد. به منظور افزایش عملكرد و پیش رس کردن گیاه در دهه سوم مرداد ماه توصیه مي شود با اناام عملیات سرزني(حذف جوانه انتهائي بوته) از رشد رویشي بي رویه ممانعت گردد. البته براي این کار استفاده از هورمون پیكس 5 در هزار در زمان 30 روز پس از شروع گلدهي توصیه مي شود. برخي زارعین در منطقه مغان به منظور پیش رس کردن و برداشت بموقع محصول اقدام به پاشش پیكس مي نمایند.

مرحله برداشت پنبه:

مناسب ترین زمان قطع آبیاري با توجه به دماي هوا، بافت خاك و نوع رقم در حدود دهه اول شهریور ماه است. برداشت پنبه در دشت مغان در دو چین اناام مي گیرد. مناسبترین زمان برداشت پنبه اوائل مهر تا اوائل آبان ماه براي ارقام زودرس و اوائل آبان تا اوائل آذرماه براي ارقام دیررس مانند رقم ورامین تعیین شده است. در اکثر مزارع برداشت وش بوسیله کارگر و بصورت دستي مي باشد. با توجه به کم بودن تعداد ماشین هاي برداشت پنبه، برداشت مكانیزه در سطح اندکي اناام مي شود.

توصیه هاي لازم براي برداشت بهینه پنبه عبارتند از:

جلوگیري از مخلوط شدن غوزه هاي نارس و همچنین شاخه و برگ خشكیده با وش پنبه، برداشت نكردن محصول در هواي مرطوب، جمع آوري وش و انتقال آن درگوني هاي کنفي (بااي گوني هاي نایلوني) و جلوگیري از مخلوط شدن الیاف مصنوعي در وش پنبه. پس از برداشت، وش حاصله به منظور فروش به کارخانه هاي پنبه پاك کني انتقال داده مي شود. در کارخانه هاي پنبه پاك کني وش مورد نظر توسس کارشناس رقم زني پنبه مورد بازدید قرار گرفته و نوع رقم وش تعیین مي گردد. با توجه به اینكه خرید وش زارعین براساس درجه رقم زني هر رقم پرداخت مي گردد، توصیه مي شود وش هاي تمیز و با کیفیت به مراکز خرید تحویل گردد.