بذر زیره سبز اصلاح شده ایرانی

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
340,000تومان

توجه: قیمت درج شده به روز نمی باشد، جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید

زیره سبز ایرانی در چه مناطقی رشد میکند و قابل کشت است: 

زيره سبز گياهي گرمسيري است و بايد در مناطقي كشت شود كه در طول ماه هاي اسفند و فروردين كه مرحله گلدهي و تشكيل بذر است، ميزان رطوبت پايين باشد . نامناسب ترين محدوده دمايي اين گياه 9 الي 26 درجه سلسيوس است كه اين دما در مناطق زيره كاري در ماه هاي آخر زمستان و اوايل بهار فراهم ميشود .

زيره سبز در ارتفاع 1600-900 متر از سطح دريا و با ميانگين بارش 250-140 ميليمتر در سال به راحتي سازگار است. خاك هاي با بافت متوسط و خاك هاي لومي شني با اسيديته 4/5 تا 8/2 براي توليد زيره سبز مناسب هستند. اكثر رويشگاه هاي زيره سبز داراي بارندگي بيش از 300 ميليمتر ميباشند. زيره سبز امروزه به حالت خودرو يا پرورشي در مناطق مختلف كشور از جمله در تبريز، خراسان (12 كيلومتري جنوب سبزوار)، به صورت نيمه خودرو در صالح آباد (15 كيلومتري مشهد به سرخس)، بين راه تهران و سمنان در ناحيه اي به اسم كيش لُك، در ارتفاعات 1100 متري سرخه استان سمنان و نواحي مركزي ايران مثل يزدآباد اصفهان و منطقه عقداي يزد يافت ميشود.

 

مشخصات گياهشناسي زيره سبز ایرانی به چه صورت است:

زيره سبز با نام علمی (Cyminum cuminum) گياهي يكساله است از خانواده چتريان (Apiaceae) كه نام متداول انگليسي آن كومين (Cumin) ميباشد.

زیره سبز گياهي است كوچك، علفي به ارتفاع 15 تا 60 سانتي متر و داراي ريشه دراز باريك به رنگ سفيد و به طول 10 تا 20 سانتيمتر و ساقه اي راست و منشعب به تقسيمات دو تايي.

برگهاي زیره سبز متناوب، به رنگ سبز تيره، بدون كرك، منقسم به بريدگي هاي بسيار نازك و ظريف ولي دراز و نخي شكل است.

گیاه زیره سبز گل هايي كوچك، سفيد يا صورتي رنگ و مجتمع به صورت چتر مركب دارد.

گل های زیره سبز دارای چترهاي 3 تا 6 تايي و 5 گلبرگ ظريف تخم مرغي شكل هستند.

ميوه گیاه زیره سبز بيضوي كشيده، باريك در دو انتها، بسيار معطر، به طول 3 تا 7 ميليمتر، به قطر 1/5 ميلي متر و پوشيده از تارهاي خشن است.

بعضي از واريته هاي گیاه زیره سبز ميوه هاي عاري از تار دارند. رنگ ميوه زیره بر حسب واريته هاي مختلف گياه ممكن است زرد تيره، خرمائي مايل به سبز يا خاكستري باشد .

گرده افشاني گیاه زیره توسط باد صورت ميگيرد. چترها از پايين بوته به سمت بالا و از اطراف به مركز توليد بذرميكنند كه نشانه گل آذين نامحدود است. دوره رويشي گیاه زیره سبز كوتاه و بين 100 تا 120 روز ميباشد.

 

زیره سبز ایرانی به چه صورت کشت میشود و مراحل کشت زیره سبز چگونه است:

در اوايل پاييز پس از افزودن كودهاي مورد نياز، زمين را شخم زده و سپس تسطيح مي نمايند. خاك بايد نرم بوده و توليد سله نكند.

در حال حاضر بيشتر كشت زيره سبز به صورت آبي صورت ميگيرد و كشت ديم چندان رايج نيست. كشت به روشهاي هيرم كاري و خشكه كاري و به شكل كرتي و رديفي انجام ميشود.

در كشت رديفي زیره مقدار 10 تا 15 كيلوگرم بذر در زمين پاشيده و با ديسك روي بذور را ميپوشانند. سپس با استفاده از جويچه بازكن شيارهايي براي آبياري در مزرعه ايجاد ميكنند. در روش كشت سنتي (بذر افشاني) كه در غالب نقاط خراسان مرسوم است، پس از آماده سازي زمين بذور را پاشيده، ديسك زده و به صورت غرقاب آبياري مينمايند.

بعضا مشاهده شده كشت با خطي كار و در شرايط هيرم كاري عملكرد بيشتري دارد. به طور تجربي مشاهده شده است در مزارعي كه بعد پاشش بذر، تراكتور در مزرعه حركت كرده و در مسير چرخ آن كه سطح خاك فشرده شده، زيره سبز بهتري روييده و رشد اوليه آن بيشتر است. احتمال ميرود فشردگي سطح خاك سبب تحمل پذيري مطلوب، كاهش مقدار بذر مصرفي و حفظ رطوبت خاك ميشود.

 

بهترین تاريخ كشت زیره سبز چه زمانی است:

تاريخ كشت مناسب تاريخي است كه در آن مجموعه عوامل محيطي براي سبز شدن، استقرار و بقاي گياهچه فراهم باشد.

تاريخ كشت صحيح موجب انطباق مراحل رشد و نمو با شرايط مطلوب آب و هوايي از جمله حرارت، رطوبت، نور و طول روز شده، گياه حداكثر استفاده را از امكانات و نهاده ها به عمل آورده و بهترين توليد را خواهد داشت.

به منظور استفاده از قابليت هاي هر رقم، تعيين تاريخ كشت مناسب براي مناطق مختلف داراي اهميت بالايي در برنامه ريزي و مديريت زراعي ميباشد. از طرفي انتخاب توده برتر گياهي كه سازگاري مناسبي با شرايط اقليمي منطقه كشت دارد، مي تواند صفات كمي و كيفي گياه مورد نظر را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و سبب استفاده بهينه از نهاده هاي زراعي گردد.

تراكم و ميزان بذر ميزان مصرف بذر تابعي است از نوع خاك، ميزان رطوبت، حاصلخيزي خاک، منطقه كشت، نوع و روش كشت، تاريخ كشت، قوه ناميه و وزن هزار دانه بذر، خلوص بذر و مديريتهاي زراعي.

برخي تحقيقات حاكي از آن است كه مقادير مختلف زيره سبز از 4 تا 20 كيلوگرم و تحت شرايط ديم و آبي، تاثير معني داري بر عملكرد زيره سبز ندارد.

همچنين در مناطق مختلف خراسان از 15 تا 16 كيلوگرم در هكتار مصرف بذر گزارش شده است اما از مجموعه نتايج حاصل از پژوهش ها ميتوان فاصله رديف 40 تا 50 سانتيمتر و مقدار بذر 10 كيلوگرم در كشت مكانيزه و بستر بذر مناسب توصيه نمود.

 

كود دهي زيره سبز چگونه انجام می شود:

عمل كود دهي به زمين براي ازدياد عناصر غذايي در خاك و بهبود تركيب شيميايي زمين و افزايش باروري آن ضروري است. اگر چه زيره سبز نسبت به اغلب گياهان زراعي ماده خشك اندكي از خاك برداشت ميكند. اما براي حصول نتيجه مطلوب از آن نياز به اتخاذ تدابيري در كود دهي (اعم از دامي و شيميايي) می باشد.

افزودن 15 تا 20 تن در هكتار كود دامي كاملاً پوسيده در افزايش عملكرد زيره سبز بسيار موثر است. در مورد كاربرد كودهاي شيميايي در زيره سبز نتايج متفاوتي موجود است. در حاليكه در تحقيقي حداكثر عملكرد با كاربرد 30 كيلوگرم نيتروژن خالص، 60 كيلوگرم فسفر خالص و 30 كيلوگرم پتاس خالص بدست آمده است در پژوهشي ديگر بين مقادير صفر، 25 ،50 و 100 كيلوگرم در هكتار كاربرد كود نيتروژن اختلاف معنی داری مشاهده نشده و حتي مصرف آن توصيه نشده است.

آبياري زيره سبز به چه صورت انجام میشود:

به طور كلي زيره سبز گياهي است مقاوم به خشكي كه با توجه به انطباق دوره رشدش با بارش هاي زمستانه و بهاره، نياز به آبياري ندارد مگر اينكه دوره خشكي طولاني بوده و امكان سبز شدن نباشد كه در اين صورت انجام آبياري تكميلي موثر است.

پس از كشت بايد بلافاصله زمين را به صورت ملايم آبياري نمود تا بذرها شسته و در مرز كرت ها متراكم نشوند. دومين آبياري بايد 8 تا 10 روز پس از اولين آبياري انجام گيرد. رويش بذرها پس از دومين آبياري آغازميشود. در صورت دماي بالاي محيط بايد 5 تا 6 روز پس از دومين آبياري، مجدداً آبياري صورت گيرد. پس از آن هر 12 تا 20 روز بسته به شرايط اقليمي بايد آبياري نمود.

 

كنترل علفهاي هرز زيره سبز چگونه انجام میشود:

در تمام طول دوره رشد در رقابت شديد با علف هاي هرز ميباشد كه دليل آن رشد كند و ارتفاع كوتاه گياه است. كاربرد علف كش هاي شيميايي به منظور كنترل علف هاي هرز زيره سبز بسيار موثر گزارش شده است. استفاده از علف كش هاي اگزاديازون (Oxadiazon) يا تربوترين (Terbutryn) به مقدار 0/5 تا 1 كيلوگرم در هكتار به صورت پيش از سبز شدن و فلوكلورالين (Fluchloralin) به ميزان 1 كيلوگرم در هكتار به صورت پيش از كاشت موثر واقع شده است. به هنگام استفاده از علفكش بايد رطوبت كافي در خاك موجود باشد. در سوريه، 15 روز قبل از كاشت از علفكش ترفلان و بلافاصله پس از سبز شدن از علفكش آفالون استفاده ميشود.

 

برداشت زیره سبز در چه زمانی و چگونه انجام میشود:

عوامل متعددي عملكرد زيره سبز را تحت تاثير قرار مي دهند به همين دليل عملكرد از مقادير اندك تا 2000 كيلوگرم در هكتار متفاوت است. عملكرد زيره سبز ديم و آبي ايران از 400 تا 1000 كيلوگرم در هكتار گزارش شده است. زمان برداشت از اوايل خرداد تا اواسط تير سال بعد میباشد. در سيستم رايج سنتي، پيش از شروع ريزش؛ گياه به صورت دستي و با ادوات مخصوص بريده و سپس با كوبيدن آن دانه را از كاه جدا مي كنند.

 

برای اطلاع از قیمت روز بذر زیره سبز و همچنین دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

وزن کیسه 10 کیلو گرم